ISO 19011:2018

ISO 19011:2018 d’auditoria ISO

Normes de sistemes de gestió

La norma ISO 19011:2018 és una gran eina per fer una bona auditoria ISO. Actualment hi ha moltes normes sobre sistemes de gestió. Les més conegudes son la ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut laboral, ISO 50001 d’eficiència energètica i ISO 22000 de seguretat alimentària entre altres. Aquestes normes s’han publicat per ajudar a les empreses a que actuïn d’una millor forma que els permeti crear una avantatge competitiva d’acord amb el seu pla de negoci.

Per assegurar el compliment de les normes, sovint cal la figura del Responsable del Sistema o compliance officer per assegurar que es compleixin les normes. La figura del Responsable del Sistema (Outsourcing ISO) i d’auditoria ISO interna es poden subcontractar.

Disposar dels criteris de la norma ISO 19011 per fer l’auditoria ISO interna, és beneficiós per la millora continua de l’organització. S’acaba d’actualitzar la norma ISO 19011 per auditar els sistemes de gestió.

Què implica la norma ISO 19011:2018?

La norma ISO 19011 es necessària para auditar els sistemes de gestió. Assegura auditories son eficients i eficaços. Per aconseguir els millors resultats d’un sistema de gestió i assegurar la millora continua es necessari que es facin auditories internes integrades. Cal tenir en compte els requisits establerts a la norma ISO 19011 on s’estableixen les directius per auditar els sistemes de gestió.

La norma ISO 19011, dóna les directrius per l’auditoria de sistemes de gestió. Té un enfoc uniforme i harmonitzat que permet una auditoria eficaç en múltiples sistemes al mateix temps.

Els principals canvis que ha implicat la versió ISO 19011:2018 son:

  • Incloure un enfoc basat en riscos sobre els principis d’auditoria. Ajuda a demostrar la millora dels sistemes de gestió amb aquest enfoc de riscos.
  • Consells sobre l’auditoria de riscos i oportunitats, així com informació sobre l’aplicació de pensament basat en riscos pel procés d’auditoria.
  • L’orientació s’ha ampliat a altres àrees. Com a la gestió d’un programa d’auditoria o la realització d’una auditoria.