Implantació d’un Sistema Integrat de Gestió

sistema integrat de gestió - certificat integrat de gestió

Què motiva implantar un Sistema Integrat de Gestió?

Les empreses sovint necessiten un sistema integrat de gestió. És més fàcil aconseguir la satisfacció dels clients a partir d’oferir-lis allò que necessiten i valoren i que es basa en la qualitat, sostenibilitat tant ambiental com social. A més, la productivitat baixa quan s’incompleixen els seus procediments, provocant “costos de la no qualitat”.

Això vol dir, que una empresa ben organitzada amb un sistema integrat de gestió que tingui definida la política (missió i visió), els objectius del pla estratègic i del pla de negoci, el seguiment dels processos d’acord amb el quadre de mando, així com la descripció dels llocs de treball ben definits, capacitació i formació correcte dels treballadors pel lloc de treball que ocupen. Així, un sistema integrat de gestió ajuda al personal a saber de forma clara les seves funcions a fer i que compleixi amb els requisits exigits. Evitarà temps morts, defectes en els productes o serveis i en resum, una mala gestió amb la conseqüència d’una pèrdua en costos de la no qualitat.

Implantar un Sistema Integrat de Gestió

La implantació d’un sistema integrat de gestió requereix:

  • Política de l’empresa que inclogui la missió i visió de l’empresa. Tindrà en compte tants els requisits de qualitat segons ISO 9001, seguretat segons ISO 45001, gestió ambiental segons ISO 14001 i responsabilitat social d’acord amb ISO 26000, així com de les altres normes ISO que es vulguin complir.
  • Manual del Sistema Integrat de Gestió. Descriurà totes les activitats explicant com compleix els requisits de les normes que compleix amb la finalitat de proporcionar de forma coherent productes o serveis que satisfacin els requisits del client i els reglaments legals aplicables.
  • Procediments, instruccions i models que descriguin la forma en que s’ha de treballar a l’empresa. Inclou tant els procediments operatius com els procediments tècnics.
  • Fitxes de processos. S’hi defineixin els processos del sistema integrat de gestió, les funcions i responsabilitats per dur-les a terme. Les fitxes, reduiran el temps de formació i aprenentatge, augmentant l’eficàcia dels processos.
  • Complir els requisits aplicables. Per això cal definir en el sistema integrat de gestió els requisits generales, lleis i reglaments, la documentació, les responsabilitats, els recursos humans i materials així com els procediments o sistemàtica a seguir per complir els requisits.
  • Comunicació i formació dels requisits del sistema integrat de gestió. Cal tenir en compte a tots els agents que participin en els processos definits al sistema integrat de gestió. Així el sistema millorarà de forma continua.
  • Anàlisis i avaluació dels resultats. Cal fer el seguiment i mesura dels resultats dels diferents processos. Una eina per fer-ho és el quadre de mando que ajuda a analitzar i avaluar el grau d’assoliment dels objectius i resultats del pla de negoci que s’estan assolint.
  • Revisió per la Direcció. No es pot oblidar que el sistema integrat de gestió implantat cal mantenir-lo i evidenciar la millora continua.

Certificació del Sistema Integrat de Gestió ISO

Un cop implantat el sistema integrat de gestió, la certificació ISO implica el reconeixement a través de la certificació per part d’una certificadora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

El certificat ISO té una vigència de 3 anys. Per mantenir-lo, cal una auditoria de seguiment anual i recertificació pel tercer any.

La certificació és un dels requisits que exigeixen grans empreses i l’administració als seus proveïdors.

Més informació a:

 

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.