pla de màrqueting

Pla de màrqueting per millorar el negoci

Gestió de la qualitat i el màrqueting ajuden a vendre

Vendre mai és fàcil, en època de crisi encara més difícil. Per aconseguir vendre cal adaptar-se als nous escenaris i canvis que comporten els nous hàbits i perfils de consum dels clients. El pla de màrqueting i el certificat ISO 9001 son eines que ajuden a aconseguir-ho.

El pla de màrqueting és un document que hauria de formar part del pla de negoci. D’una forma estructurada s’hi defineixen els objectius comercials a aconseguir en un període determinat i es detallen las estratègies i accions que es van a fer per aconseguir-ho. El Pla ajuda a trobar noves oportunitats de negoci davant de noves demandes del mercat, a partir de la diversificació i de la innovació.

Pla de màrqueting i màrqueting mix

Fer el pla de màrqueting d’acord amb el màrqueting mix implica tenir en compte totes les eines o estratègies que es tenen en el marc del pla de negoci i el pla estratègic de l’organització. Les variables que té en compte el màrqueting mix son:
  • Producte o servei que s’ofereix a un mercat per satisfer una necessitat o un desig. El Pla de màrqueting ha de decidir sobre la formulació, presentació del producte, desenvolupament de la marca, i les característiques d’embalatge, etiquetatge i envàs. Qualsevol producte té un cicle de vida on hi ha les fases de llançament, creixement, maduresa i declivi.
  • Preu: El preu és la variable que aporta ingressos. Està lligat a la percepció de qualitat (així com exclusivitat) que té el mercat on volem vendre. Té en compte la forma de pagament (efectiu, tarja, xec, crèdit, etc.), descomptes pronto pago , volum, recàrrecs, etc.
  • Distribució (Place en anglès). Implica definir com i on comercialitzar el producte o servei que se li ofereix. Considera l’eficàcia i eficiència del canal de distribució, per arribar al lloc, moment i condicions adequades. Son variables a tenir en compte per la satisfacció dels clients d’un sistema de qualitat d’acord amb la ISO 9001.
  • Promoció per comunicar, informar i persuadir al client per aconseguir els objectius inclosos en el quadre de mando o al pla de negoci. Té en compte la Promoció de vendes, Màrqueting Digital, Força de  venda o venda personal, Publicitat, Relacions Públiques..

El Pla de màrqueting seguint el màrqueting mix si té en compte la industria dels serveis i sectors socials, cal que també tingui en compte variables com ara personal, els processos i la presentació del nostre producte / servei. Totes elles, son variables molt vinculades amb un certificat sistema de qualitat ISO 9001.