pla de màrqueting

Pla de màrqueting per aprofitar les oportunitats de negoci

El Pla de màrqueting ajuda a adaptar-se al mercat

Vendre mai és fàcil, en època de crisi encara més difícil. Per aconseguir vendre cal adaptar-se als nous escenaris i canvis que comporten els nous hàbits i perfils de consum dels clients. El pla de màrqueting és l’eina que ho aconsegueix.

El pla de màrqueting és un document escrit que hauria de formar part del pla de negoci, en el que d’una forma estructurada es defineixen els objectius comercials a aconseguir en un període determinat i es detallen las estratègies i accions que es van a fer per aconseguir-ho en el termini previst. Sovint forma part del pla de negoci de l’empresa. El pla de màrqueting ajuda a trobar noves oportunitats de negoci davant de noves demandes del mercat, a partir de la diversificació i de la innovació.

Pla de màrqueting i màrqueting mix

Fer el pla de màrqueting d’acord amb el màrqueting mix implica tenir en compte totes les eines o estratègies que es tenen en el marc del pla de negoci i el pla estratègic de l’organització. Les variables que té en compte el màrqueting mix son:
  • Producte o servei que s’ofereix a un mercat per satisfer una necessitat o un desig. El Pla de màrqueting ha de decidir sobre la formulació, presentació del producte, desenvolupament de la marca, i les característiques d’embalatge, etiquetatge i envàs. Qualsevol producte té un cicle de vida on hi ha les fases de llançament, creixement, maduresa i declivi.
  • Preu: El preu és la variable que aporta ingressos. Està íntimament lligat a la sensació de qualitat (així com exclusivitat) que percep el segment del mercat on volem vendre. Destaca que té en compte la forma de pagament (efectiu, tarja, xec, crèdit, etc.), descomptes pronto pago , volum, recàrrecs, etc.
  • Distribució (Place en anglès). Implica definir en el pla de màrqueting, com i on comercialitzar el producte o servei que se li ofereix. Considera l’eficàcia i eficiència del canal de distribució, per aconseguir que el producte arribi al lloc adequat, en el moment adequat i en les condicions adequades, variables a tenir en compte per la satisfacció dels clients d’un sistema de qualitat d’acord amb la ISO 9001.
  • Promoció per comunicar, informar i persuadir al client i altres interessats sobre l’empresa, els seus productes i ofertes per aconseguir els objectius inclosos en el quadre de mando o en el pla de negoci. El pla de màrqueting té en compte la Promoció de vendes, Màrqueting Digital, Força de venda o venda personal, Publicitat, Relacions Públiques..

El Pla de màrqueting seguint el màrqueting mix si té en compte la industria dels serveis i sectors socials, cal que també tingui en compte variables com ara personal, els processos i la presentació del nostre producte / servei, variables molt vinculades amb un sistema de qualitat ISO 9001.