millors practiques ambientals

Millors Pràctiques ambientals , indicadors i benchmark

Guies sectorials de la UE amb les Millors Pràctiques Ambientals

Les guies sectorials surten de l’article 46 del Reglament 1221 /2009 sobre l’EMAS on es compromet a elaborar documents de referencia sectorials que inclouran entre altres temes les millors pràctiques ambientals. Es poden consultar a la web de la UE: Sectorial Reference Documents. Actualment la UE està fent guies dels 11 sectors que considera prioritaris.

Els documents de referència, un cop aprovats es publiquen en forma de decisió. Encara que les Bones Pràctiques no son obligatòries, sí que son una referència. Sempre, i d’acord amb l’article 2 de les decisions cal tenir en compte les Bones Pràctiques i els indicadors associats amb elles. El grau d’exigència de les Bones Pràctiques depenen dels auditors que certifiquen o les verifiquen.

Hi ha el projecte ENHANCE per trobar incentius per compartir Bones Pràctiques i anar cap a la verificació EMAS. Hem de tenir en compte que l’EMAS ha de ser una eina de transició cap a l’economia circular.

EMAS, ISO 14001 i millors pràctiques

La verificació EMAS és un sistema de gestió mediambiental que permet a les organitzacions que s’hi registren a evaluar i millorar de forma continua la seva gestió ambiental. És una eina per informar sobre el comportament mediambiental i la millora continua del comportament ambiental.

En començar a implantar un sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS, és bo conèixer el punt de partida, tenint en compte les Millors Pràctiques Ambientals – MPGA -. Son tècniques que es poden implantar per millorar el comportament ambiental.

A aquests documents hi ha informacions tècniques sobre cada millor pràctica ambiental, així com indicadors de millora ambiental per l’avaluació de la millora.

A més, amb el Benckmark, coneixem fins a quin punt la millora a altres empreses o organitzacions del sector han arribat a millorar.

Una millor pràctica ambiental implica tècniques, mesures i accions que permeten reduir l’impacte sobre el medi ambient. Una millor pràctica ambiental no son tècniques obsoletes, pràctiques usuals o bones pràctiques. Les millors pràctiques ambientals es centren tant en aspectes ambientals directes com indirectes.