Información no financiera

Informació no financera i diversitat

Verificació de l'estat de la informació no financera

La Llei 11/2018 obliga a les empreses a presentar els Estats d’Informació no Financera i Diversitat (LINF). Aquesta norma també requereix la verificació dels mateixos, per part d’una entitat de 3ª part independent, diferent de l’auditor o societat d’auditoria dels comptes anuals de l’empresa.

La informació no financera cal publicar-la anualment, informació relativa a la seva gestió social, ambiental, de drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn. Implica impulsar la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de les empreses.

Contacta amb nosaltres si necessita ajuda per fer un Informe d’Informació no financera

Contingut de la Informació a presentar

Segons la Directiva 2014/95/UE, el contingut de l’Estat d’Informació No Financera cal que inclogui descripcions de les polítiques de resultats i riscos vinculats als aspectes següents:

  • Qüestions ambientals: Informació relativa sobre els efectes de les activitats desenvolupades. Tenen en compte la gestió ambiental, la salut i la seguretat, així com l’ús d’energia renovable i no renovable, les emissions de CO2, el consum d’aigua i la contaminació. Es tracta de qüestions que es tenen en compte en el marc de la ISO 14001, ISO 50001 o EMAS.
  • Qüestions socials: Información relativa al personal, mesures per garantir la igualtat de gènere, l’aplicació de convenis internacionals, les condicions de treball, la negociació col·lectiva i el diàleg social. També les mesures per garantir la protecció i desenvolupament de les comunitats en les que l’empresa desenvolupa la seva activitat.
  • Drets humans: Informació relativa sobre les mesures adoptades per garantir el respecte pels drets humans i evitar abusos.
  • Mesures contra la corrupció i el suborn: Informació de les mesures i accions adoptades per prevenir la corrupció, el suborn i qualsevol pràctica il·lícita relacionada. La ISO 19600 de Corporate Compliance, ajuda a complir amb els requisits de l’informe.
  • Procediments de diligencia deguda: Informació sobre aquelles mesures de due diligence aplicades per l’empresa. Tant a nivell intern com respecte als seus proveïdors i subcontractacions (accions per identificar, avaluar riscos, verificació i control).

La informació que es subministra serà tant quantitativa com qualitativa. Ha de ser informació clara i detallada de tots els aspectes que hem assenyalat abans. Una memòria de sostenibilitat GRI aporta una gran part de la informació requerida.