Les inversions en R+D+i (Recerca, desenvolupament i innovació) poden gaudir d’ajudes a través de:

 • Incentius fiscals, a partir de la deducció dels projectes de R+D+i a l’Impost de Societats.

22– LOS INFORMES MOTIVADOS.
El informe motivado. Conceptos normativos y procedimentales. Balance del sistema.
3.3.– PATENT BOX (Art 23 TRLIS)

L’informe motivat és una de les principals vies per incentivar la innovació empresarial. Ofereix les següents avantatges:

 • Efectes econòmics equiparables a la subvenció, però no tributa.
 • És compatible con amb altres formes d’ajuda (minoració de la base deduïble en el cas de subvencions pel mateix projecte).
 • L’aplicació és lliure i general, en no estar sotmès a concurrència competitiva con un presupuesto predefinido, y al dirigirse a cualquier
  actividad definida como de I+D+i.
 • La  deducción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+i
  desarrolladas. Además cabe su utilización en ejercicios posteriores  (15
  años).

Base legal de l’informe motivat.

Posibles causas de la no aplicación masiva de estas deducciones

 1. El desconeixement de les deduccions
 2. Dificultat d’identificar i qualificar les activitats com de R+D o innovació, així com documentar els projectes i despeses associades.
 3. Relacionado con el punto anterior: barreras internas por repercusión coste gestión deducción (ya sea con medios propios o ajenos)
 4. La creencia de que es necesario disponer de una Unidad de I+D.
 5. Estímulo de la I+D+iCompra – Venta (cesión) de deducciones fiscales con Informe Motivado