Normes ISO per un sistema de gestió

Les normes ISO són documents tècnics d’aplicació voluntària, fruit del consens basat en els resultats de l’experiència. Les normes ISO garanteixen uns nivells de qualitat i seguretat que permeten posicionar-se millor en el mercat i son una important font d’informació.

Destaquem les normes ISO en:

 • Normes ISO de gestió de Qualitat: ISO 9001
 • Normes ISO de gestió ambiental: ISO 14001
 • Normes ISO de Seguretat: ISO 45001
 • Normes ISO de Responsabilitat Social Corporativa: ISO 26000
 • Marcatge CE. Certificació i qualitat de productes i serveis

Com a consultors ISO et podem ajudar a aconseguir el certificat ISO, fer l’auditoria ISO interna o ajudar-te a mantenir el certificat amb outsourcing ISO o outsourcing estratègic.

Normes ISO de gestió de Qualitat

Les normes ISO de gestió de la qualitat, fonaments d’una bona gestió i millora del rendiment empresarial,  està basada els vuit principis de gestió de la qualitat. Altres normes ISO vinculades amb la qualitat son:

 • Gestió de la Qualitat
  • Norma ISO 9001 de gestió de la qualitat. Es pot aplicar a qualsevol tipus d’organització de qualsevol sector o activitat.
  • Norma ISO 20000 de gestió de la qualitat de Serveis.
  • Norma ISO 13485 de qualitat de productes sanitaris o medical device

   

 • Models d’Excel·lència
  • Gestió Avançada ISO 9004
  • Avaluació EFQM
  • Model FUNDIBEQ

Normes ISO de gestió ambiental

Les normes ISO ajuden a demostrar el compromís amb la sostenibilitat i gestió ambiental. En destaca:

 • Norma ISO 14001
  de gestió ambiental és un element diferenciador que contribueix a millorar la reputació i ajuda a conseguir beneficis econòmics, augmentant la competitivitat.
 • Verificació EMAS (Reglament Comunitari d’Eco gestió i Ecoauditoria)
  de gestió ambiental. Implica auditories de verificació i comunicar els
  resultats de la gestió ambiental a través de la “declaració ambiental”,
  verificada per organismes independents.
 •  Norma ISO 50001 d’eficiència energètica i sostenibilitat ajuda a la gestió energètica.
 •  Etiquetes ecològiques, de les que en destaquem: ISO 14020, Ecolabel,
  Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental,  Declaració ambiental de
  producte, FSC o Producció Agrària Ecològica.

Normes ISO de  Seguretat

La seguretat és bàsica en la gestió gestió empresarial. Les principals normes ISO vinculades amb la gestió de la seguretat son:

 • Norma OHSAS 18001 estableix els requisits dels sistemes de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i facilita el control dels riscos laborals  així com la millora continua en Seguretat i Salut en el treball, assegurant a las partes interessades el compliment de la Política de Prevenció de Riscos Laborals. Ajuda a comunicar el compromís amb la seguretat i salud dels sus treballadors amb una voluntat de millora continua.
 • Norma ISO 22000 de seguretat alimentària  on especifica los requisits d’un sistema de gestió de seguretat alimentària per assegurar la  iniquitat dels aliments en tota la cadena alimentària. Altres normes vinculades amb la seguretat alimentària son IFS Food, normes BRC Global Satandards  o FSSC 22000.
 • Norma ISO 27001 de Gestió de la Seguretat de la Informació. Ajuda a mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades i els actius d’informació.
 • Norma ISO 22301 sobre la gestió de la continuïtat del negoci, per reduir el risc d’interrompre l’activitat i minimitzar garantint-ne la recuperació de l’organització.

Responsabilitat Social

Les  empreses i organitzacions sostenibles i econòmicament viables a mig i llarg termini cal que tinguin en compte la Responsabilitat Social Corporativa a través de la justícia social i la protecció al medi ambient. Les normes ISO vinculades amb la Responsabilitat Social Corporativa que ajuden a la gestió de l’impacte social i ètic de les seves activitats i política corporativa:

 • Norma ISO 26000 sobre la Responsabilitat Social Corporativa orienta sobre com les empreses i organitzacions poden operar d’una manera socialment responsable. Això significa actuar de manera ètica i transparent, que contribueix a la salut i el benestar de la societat. A la vegada és una eina que ajuda a reforçar la reputació de l’empresa a través de la responsabilitat social.
 • Global Reporting Initiative GR 4 – Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative.Guia perquè qualsevol organització pugui elaborar la memòria de
  sostenibilitat.  És una norma internacional sobre el bon govern per optimitzar la repercussió en els àmbits ambiental , social i econòmic.
 • IQNet SR10, estàndard internacional certificable de Responsabilitat Social. Estableix els requisits d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social d’acord amb la norma ISO 26000
  sobre sistemes de gestió de responsabilitat social.

Certificació i qualitat de productes i serveis

En un entorn cada vegada més competitiu, les empreses necessiten aplicar estratègies del mercat que aconsegueixin una diferenciació eficaç del seu producte respecte la competència.

La certificació de producte segons normes ISO és l’eina que permet distingir els seus productes col·locar una marca o distintiu de qualitat, recolzat per una entitat de certificació acreditada.

Alguns dels productes que es poden certificar son:

 • Q de Qualitat Turística,  marca que representa la qualitat turística en el sector turístic espanyol. Consulta la web www.calidadturistica.es per més informació.
 • Marca N d’AENOR de producte certificat és una marca de conformitat amb normes. Els productes als quals es concedeix aquesta marca se sotmeten a diferents avaluacions i controls per comprovar la seva conformitat amb les normes corresponents. Per certificar cada producte o família de productes, AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació en què s’indiquen les normes i especificacions tècniques aplicables al producte, les regles particulars i els procediments necessaris.
 • Qualitat de servei
 • Cartes de serveis
 • Qualitat del transport públic

Marcatge CE

El Marcatge CE és l’eina imprescindible per que els seus productes es puguin comercialitzar en el mercat europeu, dins del marc de lliure circulació de mercaderies.

L’objectiu fonamental del marcatge CE és facilitar el Mercat Interior Europeu tenint en compte els requisits essencials per que els productes no presentin riscos per les persones, animals domèstics, bens i/o medi ambient, així com facilitar els controls del mercat comunitari i aclarir les obligacions dels agents econòmics  referents al mercat.

El marcatge “CE” sols es permet, si es compleix el procediment d’avaluació de conformitat amb, com a mínim, una de les Directives Europees aplicables al producte.