Pyme Innovadora

pyme innovadora

1. Avantatges Pyme Innovadora

El reconeixement “PYME INNOVADORA” del Ministerio de Economía y Competitividad pot aportar a la seva empresa les següents avantatges fiscals:

 • Compatibilitat incentius discals: deducció + bonificació pel mateix personal investigador i el mateix exercici fiscal:
  • Deduccions Fiscals per Activitats d’Investigació i Desenvolupament (I+D) i/o Innovació Tecnològica (iT): Podrà deduir-se fins el 42 % dels costos del seu projecte de I+D+i.
  • Bonificacions personal investigador: Amb l’aplicació cada mes de les bonificacions, podrà estalviar-se un 40% dels costos de la Seguretat Social del seu personal dedicat en exclusiva a I+D+i.
 • Valor afegit a la marca.
 • Accés al finançament tou de línies específiques de l’ICO.
 • Preferència a:
  • Ajudes directes
  • Compra Pública Innovadora
  • Emissió de l’Informe Motivat Vinculant.

Els requisits d’aquest certificat es poden integrar a un certificat ISO.

2. Certificat “Pyme Innovadora“.

Aquesta especificació és una eina per que es pugui qualificar a una Pyme Innovadora de forma objectiva. L’objectiu de la especificació es centra a demostrar que l’empresa té un pla de negoci i un pla de formació així com faciliten i garanteixen un desenvolupament al terreny de la innovació.

El reconeixement com a Pyme Innovadora és de gran utilitat per a que les empreses puguin valorar el seu potencial innovador a través de 27 indicadores,  distribuïts en diferents àrees:

 • Recursos Humans (com ara el percentatge de personal que es dedica a R+D+i sobre tots els treballadors).
 • Recursos econòmic – financers. Cal tenir en compte si s’ha obtingut finançament privat, pública (nacional o internacional) o beques per R+D+i.
 • Forma d’innovar, com ara si fa activitats en col·laboració o d’innovació oberta;
 • Organització de la innovació (si apliquen processos sistemàtics a la seva gestió);
 • Registres de patents i registres de marques nacionals o internacionals;
 • Resultats del procés, en el cas d’haver introduït al mercat productes o serveis innovadors;
 • Ocupació en R+D+i (percentatge de generació d’ocupació en aquest camp respecte els treballadors totals;
 • Retorn econòmic (percentatge d’exportacions degudes a productes nous).

Aquests indicadors permet a la Pyme Innovadora identificar els seus punts forts i dèbils per millorar el seu desempeny a les diferents àrees de gestió.

La suma de tots els valors permet obtenir una puntuació màxima de 1.000 punts. L’organització que aconsegueixi com a mínim 400 punts tindrà dret a obtenir el segell de Pyme Innovadora i a estar al Registre Oficial del MINECO habilitat per les pimes innovadores.

A més d’altres incentius promoguts per l’Administració Pública, les empreses que aconsegueixin el reconeixement de Pyme Innovadora també podran comptabilitzar les deduccions fiscals per projectes de R+D+i i bonificacions a la cotització a la seguretat social por personal investigador dedicat en exclusiva a activitats de R+D+i.

3. Pyme Innovadora

D’acord amb el Reial Decret 475/2004, una pime o microempresa (segons Recomanació 2003/361/CE) és intensiva en R+D+i en alguna de les següents circumstàncies:

 • b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, a través de la seva pròpia activitat:
  • 1) Per tenir una patent pròpia en explotació en un període no superior a 5 anys, anterior als drets de bonificació.
  • 2) Per haver obtingut un informe motivat vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a allò que es refereix al text refós de la Llei de l’Impost de Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004.

c) Quan hagi demostrar la seva capacitat d’innovació, a través d’alguna de les següents certificacions reconegudes pel Ministeri d’Economia i Competitivitat:

 • 1) Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’especificació AENOR EA0043.
 • 2) Petita o  o microempresa innovadora, segons l’especificació AENOR EA0047.
 • 3) Certificat d’innovació conforme a la norma UNE 166002 “Sistema de gestió de la R+D+i”

Si desitja obtenir el segell de “Pyme innovadora” o innovació  no dubti a contactar amb nosaltres per qualsevol aclariment o consulta al respecte.