Com implicar Direccó a la ISO 9001?

Compromís de Direcció a la ISO 9001

El lideratge de Gerència és essencial per executar amb èxit el pla de negoci. La norma ISO 9001 hi ajuda a partir de:

 • Política. La política de qualitat, encara que no sigui un requisit de la ISO 9001, hauria d’incloure la missió, visió i valors de l’organització.
 • Objectius. Interessen els objectius de qualitat a Gerència? Nosaltres els sabem fer interessants considerant els objectius del pla estratègic en objectius de qualitat.
 • Indicadors de processos. Per què no convertir els indicadors de la norma ISO 9001 en el quadre de mando? Provoca l’interès de gerència pel certificat ISO 9001.
Compromís de la Direcció en el certificat ISO 9001
Compromís de la Direcció a la ISO 9001

 Norma ISO 9001: 2015 : Lideratge de Direcció

En un certificat ISO 9001 que funciona gerència el lidera i s’hi involucra. Per aconseguir-ho, a la nova norma ISO 9001, la “Responsabilitat de la Direcció” es converteix en “Lideratge”. Implica:

 • Demostrar la implicació de Direcció a les activitats clau del sistema de gestió de qualitat enlloc d’assegurar-se que la certificat ISO 9001 funciona gràcies al Representant de la Direcció. La norma ISO 9001 deixa de funcionar de forma independent, amb una estructura dedicada expressament a la qualitat. 
 • Integrar el certificat ISO 9001 a la planificació estratègica. La norma ISO 9001 integra els processos i objectius estratègics d’acord amb el pla de negoci, pla de màrqueting o pla financer. D’aquesta forma es facilita implicar a la resta de persones en l’eficàcia del seu treball.
 • Conèixer l’entorn. Al certificat ISO 9001 cal planificar els processos considerant entre altres coses: l’entorn competitiu, les tecnologies que hi ha, el marc legal en el que operem o els valors corporatius.
 • Enfoc al client. L’empresa i la norma ISO 9001 estan dirigides cap al client, garantint que es compleixen els seus requisits i expectatives sobre els nostres productes i serveis.

  Per assegurar el lideratge de direcció i implantar els requisits de la norma ISO 9001:2015 nosaltres recomanem fer servir eines com consultoria ISO , auditoria ISO o formació ISO que pot ser bonificada.

  Certificat ISO amb acreditació?

  Què aporta un certificat ISO amb acreditació?

  Un certificat ISO amb acreditació aporta beneficis a l’empresa:

  • Augmenta la confiança dels seus clients si saben que té un certificat ISO amb acreditació. Implica clients més satisfets i per tant és més fàcil de vendre, d’acord amb el pla de negoci. Es redueix el control de qualitat que ens fan els clients i és més fàcil fer acords de qualitat concertada amb ells.
  • Facilita l’exportació. Un certificat ISO amb acreditació ajuda a guanyar quota de mercat en facilitar l’accés a mercats exteriors, ajudant a complir el pla de màrqueting internacional. Ajuda a a reduir els costos dels fabricants i exportadors en reduir o eliminar la necessitat de repetir el certificat ISO i proves al país on es vulgui vendre.
  • Minimitza riscos. Una empresa amb certificat ISO amb acreditació redueix el risc de produir o proveir un producte defectuós. Redueix el risc de devolucions de clients que no accepten avaluacions sense acreditació. En cas de litigi, el certificat ISO acreditat demostra que ha pres precaucions, en seleccionar i contractar una certificació ISO competent. El certificat ISO amb acreditació ajuda a implantar eficientment el Pla de Continuïtat del Negoci.
  • Millora la imatge. Un certificat ISO amb acreditació implica fiabilitat i reconeixement. El certificat ISO acreditat augmenta la confiança dels clients, augmentant el valor de la marca tant de l’empresa com dels productes o serveis.

  Qui acredita les certificadores?

  Les “Entitats d’Acreditació” acrediten a les certificadores per que puguin fer un certificat ISO amb acreditació.

  Certificadores acreditades
  Certificat ISO amb acreditació d’ENAC
  Les principals “Entitats d’Acreditació” de les certificadores ISO a Europa son:

  Gestió Ambiental: ISO 14050, conceptes i definicions

  La norma ISO 14050 és important perquè unifica la terminologia de la gestió ambiental en incloure tant els conceptes com les definicions relatives a la gestió ambiental. Gràcies a la norma ISO 14050, la comunicació vinculada amb la gestió ambiental millora i és més efectiva, en haver una definició comuna dels conceptes i definicions vinculades amb la gestió ambiental.

  Conceptes i definicions de la gestió ambiental segons ISO 14050

  Els conceptes i definicions de la gestió ambiental, de les normes ISO que provenen, en destaquem:

  • ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental. Especificacions amb orientació pel seu ús. 
  • ISO 19011 – Auditories dels sistemes de gestió. 
  • ISO 14025 – Etiquetes ecològiques – Declaració ambiental de producte.
  • ISO 14044 – Anàlisis de cicle de vida. Requisits i directrius.
  • ISO 14045 – Avaluació de l’eco-eficiència del sistema del producte. Principis, requisits i directrius.

  La norma ISO 14050 sobre conceptes i definicions vinculats amb la gestió ambiental, inclou:

  Cada un d’aquests sis blocs de la ISO 14050, incorpora els seus conceptes i definicions vinculats.

  Transició cap a la nova ISO 9001:2015

  La propera versió de la ISO 9001:2015 tindrà un important impacte a totes les organitzacions que fan servir la norma ISO 9001.

  Diferencies principals entre les diferents versions de la ISO 9001

  Els principals canvis i nous conceptes de la norma ISO 9001:2015 son:

  • Estructura que facilita la integración de Sistemas. La nueva estructura de la norma ISO 9001 estableix un marc comú de tots els sistemes de gestió que facilita la integració de normes en un sistema integrat de gestió. Per això està previst que la nova norma ISO 9001 estigui alineada amb la nova norma ISO 14001.
  • Lideratge  La nova norma ISO 9001:2015 preveu que els requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat s’integrin amb els processos essencials com ara el Pla Estratègic i els seus objectius, a través d’un quadre de comandament, cal que siguin part de la planificació estratègica.
  • El risc com a part de l’enfoc a processos. Destaquem que la ISO 9001:2015, per reforçar l’enfoc basat en processos, la nova ISO 9001 requereix tenir en compte els riscos i oportunitats. La norma ISO 9001:2015 pretén que s’identifiquin els possibles escenaris en els que podrien no complir-se els resultats esperats i s’estableixin les accions escaients per gestionar els riscos. Aquests riscos es poden gestionar de forma preventiva, a través del Pla de continuïtat del negoci.
  • Gestió del canvi, fonamental per l’èxit. La nova ISO 9001 té en compte que el canvi constant que té qualsevol organització (noves pràctiques de negoci, tecnologies en evolució permanent, exportació o comerç internacional, etc.) obliga a adoptar una predisposició al canvi.  L’adaptació del Pla Estratègic a aquests canvis es pot fer amb l’ajuda d’un servei de head-renting estratègic.

  Després que es publiqui la norma ISO 9001:2015, s’obrirà un període de tres anys, durant el que les certificacions basades amb l’antiga ISO 9001 continuaran sent vàlides, tenint un periode de transició cap a la ISO 9001:2015 prou ampli com per adaptar-se als nous requisits.

  Els Indicadors ISO poden ser el Quadre de Comandament?

  Els indicadors de procés d’un certificat ISO són una de les eines més poderoses per l’estratègia, management i la millora continua si els plantegem com a quadre de comandament en el marc de la Business Intelligence (o intel·ligència empresarial).
  Els indicadors ISO, recollits en el quadre de comandament, reflecteixen el rendiment de l’organització, d’acord amb el seu pla estratègic a més l’estat actual del negoci ajudant a definir l’estratègia o línia d’acció futura. 

  Quadre de comandament o Balanced Scorecard
  Esquema del Quadre de comandament

  Els indicadors ISO que formen el quadre de comandament, cal:

  • Tenir indicadors ISO de cada procés. Cal dissenyar el quadre de comandament per seguir tots els processos i àrees de l’empresa. El càlcul dels indicadors ISO ha de ser senzill i la informació que ens aporta ha d’ajudar-nos a funcionar millor i guanyar diners.
  • Vincular els indicadors ISO amb el pla estratègic. Els indicadors ISO si els gestionem com a quadre de comandament ajuden als executius a comunicar la missió, visió i política de qualitat a tots els nivells de l’empresa, involucrant a tots els col·laboradors a aconseguir els objectius del pla estratègic i el pla de negoci de l’empresa.
  • Donar informació rellevant a la Direcció de cara a la presa de decisions a partir de l’anàlisi dels indicadors ISO que formen part del quadre de comandament. L’anàlisi del resultat dels indicadors ISO ha de permetre fer el seguiment dels resultats de l’empresa veient l’evolució de l’organització a les diferents àrees de l’empresa. Els indicadors ISO cal que tinguin un valor de referencia o objectiu (del pla estratègic, pla de negoci o del certificat ISO).
  • Fer servir el quadre de comandament com un sistema de gestió estratègica, vinculant els indicadors amb el pla estratègic i el pla de negoci.

   

   Quines certificadores ISO hi ha?

   Als nostres territoris hi ha moltes certificadores ISO, la majoria d’elles son certificadores acreditades per ENAC, que poden certificar el seu sistema de gestió ISO.

   ENAC - Entidad Nacional de Acreditación
   Entitat d’acreditació de certificadores ISO

   En destaquem les següents certificadores ISO:

   • AENOR, Asociación Española de Normalización. La certificadora de AENOR, líder a Espanya de certificats ISO i altres certificats de qualitat, desenvolupa i difon les certificacions de qualitat segons normes ISO i UNE. També gestiona les normes ISO, EN i UNE a l’Estat Espanyol.
   • SGS, inspecció, verificació, assajos i certificació ISO a qualsevol part del mon. Certifica qualsevol norma ISO i altres certificats com ara el BRC i el IFS.
   • TÜV Rheinland, certificadora ISO d’origen Alemany amb seu a Barcelona.
   • Lloyds Register, Organisme certficador independent amb àmplia experiència i coneixements en el món de la certificació ISO i altres normes.
   • Bureau Veritas, serveis de verificació, inspecció i certificació ISO. Té la seva seu principal a França.
   • DEKRA Certification es un organismo de certificación ISO independiente, acreditado internacionalmente
   • IGC International Global Certification.
   • Applus solucions en inspecció, assajos i certificació ISO.
   • OCA. Entitat de certificació ISO. 

   Vols més informació sobre les certificadores ISO? Consulta aquest link sobre certificadores ISO.

     Estructura de la nova ISO 9001:2015

     Per facilitar la integració amb certificats ISO, en el procés de revisió de la norma ISO 9001:2015 s’ha homogeneïtzat l’estructura de les normes a partir d’ara sigui homogènia fent servir l’estructura d’alt nivell (HLS). Per això, va publicar l’Annex SL que substitueix a la “ISO Guide 83”.

     L’Annex SL aporta a la nova norma ISO 9001:2015:

     • Una estructura que dóna un marc comú per tots els certificats ISO
     • Un disseny pensat per millorar la consistència i l’alineació amb els diferents sistemes de gestió certificables.
     • Facilita la correlació entre els diferents capítols i requisits de les normes ISO, en seguir una estructura principal comuna.
     Auditoria ISO 9001:2015

     Aquesta nova estructura de la norma ISO 9001:2015 s’aplicarà a totes les revisions de normes ISO, d’on en destaquem:

     Sistema Integrat de Gestió: Integrar la ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001

     Sistema Integrat de Gestió per millorar l’eficàcia i eficiència dels seus certificats

     Qualsevol empresa amb un certificat ISO que integri més d’una norma (com ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral ) cal que tinguin un sistema integrat de gestió.

     Integrant els processos en un únic sistema de gestió, permet agrupar de forma més eficient tant la documentació dels certificats ISO com de la pròpia activitat de la companyia. La paraula clau d’aquesta decisió és l’eficiència dels processos del sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001, optimitzant els recursos, controlant millor els resultats i facilitant la millora continua.

     En un sistema integrat de gestió s’eviten redundàncies i accions contradictòries gràcies a l’anàlisi conjunt de tots els processos involucrats en el sistema ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001, els requisits exigits per les normes, els objectius de millora continua i els altres requisits de les normes.

     Norma ISO 9001 de qualitat
     Sistema Integrat de Gestió segons ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001

     A la vegada, en un Sistema Integrat de Gestió segons ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001 es potencien sinergies a punts com ara l’estratègia, accions de màrqueting i millores globals sobre el negoci.