Sistema de gestió del coneixement a la ISO 9001:2015

Sistema Gestió del Coneixement

Un Sistema de Gestió del Coneixement (en anglès knowledge management) ens ajuda a ser competitius a partir que cada col·laborador de l’empresa sàpiga el que l’altra coneix, amb l’objecte de millorar els resultats.

El Sistema de Gestió del Coneixement pretén de transferir el coneixement des de on es genera fins al lloc on es farà servir i implica el desenvolupament de les competències necessàries dins de les organitzacions per compartir-lo i fer-lo servir entre els seus membres, així com valorar-lo i assimilar-lo si es troba fora de l’organització.

Sistema de Gestió del coneixement a la norma ISO 9001

Sistema de Gestió del Coneixement i ISO 9001

La norma ISO 9001 incorpora a la clàusula “7.1.6.Coneixements de l’organització” el requisit de la la Gestió del Coneixement que han d’aplicar totes les organitzacions amb certificat ISO. Cal posar en marxa eines per utilitzar d’una forma eficaç el Sistema de Gestió del Coneixement, aprofitant al màxim el coneixement disponible

Els requisits sobre el coneixement de  l’organització dins de la norma ISO 9001 son:

 • Determinar els coneixements que necessita per operar els seus processos i fer que els seus productes i serveis compleixin els requisits.
 • Mantenir aquest coneixement i fer que estigui disponible quan sigui necessari.
 • Tenir en compte el seu coneixement actual en fer canvis i determinar com va adquirir coneixements addicionals o actualitzats. La formació en pot ser bon recurs per aconseguir-ho.

S’agrupa amb altres recursos, com les persones, la infraestructura, el medi ambient, les operacions i els recursos de seguiment i mesura. Per tant, els requisits son per destacar que el coneixement de l’organització és un dels recursos més importants que una empresa cal que comprengui i controli.

A la vegada hi algunes notes a la norma ISO 9001 que expliquen el que és coneixement de l’organització  i en el que es pot basar el Sistema de Gestió del Coneixement. En concret, és el coneixement específic de l’organització, generalment adquirida per l’experiència, que es pot fer servir i compartida per aconseguir els objectius de l’organització.

El coneixement pot provenir de:

 • Internament (com ara la propietat intel·lectual, la interacció amb altres Departaments de l’organització, les lliçons apreses del fracàs i èxits, o els resultats de les millores)
 • Externament (a partir de conferències, coneixement del client, o el coneixement de proveïdors).

A l’article “La gestió del coneixement a la nova ISO 9001” d’aquest blog es pot trobar més informació al respecte.

La norma UNE 412001:2008 IN – és una proposta metodològica per integrar el Sistema de gestió del coneixement amb un certificat ISO 9001.

Sistema Integrat de Gestió beneficis

Què aporta un Sistema Integrat de Gestió?

Un Sistema Integrat de Gestió (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, LOPD i amb altres normes ISO) aconsegueix que l’organització sigui més eficient, productiva i competitiva que aporta tant beneficis externs com interns o beneficis que es generen pel personal, procediments interns, gestió corporativa, alta direcció i accionistes de l’organització.

Beneficis d’un Sistema Integrat de Gestió – SIG

 Beneficis externs del Sistema Integrat de Gestió:

Beneficis  destacats entre l’organització i els seus clients, proveïdors, competidors, societat, etc:

 • Afavoreix l’accés a una certificació externa, de reconeixement internacional a través de qualsevol certificadora acreditada.
 • Assegura el compliment de la legislació i la millora continua a tots els clients, proveïdors i altres parts interessades.
 • Millora la reputació i imatge de l’empresa davant de la societat.
 • Reforça la satisfacció dels clients i socis a partir de mètodes eficients i eficaços.
 • Oferta amb valor afegit en crear un interès especial a maximitzar la qualitat del producte.

Entre els beneficis interns d’un Sistema Integrat de Gestió, en destaquem:

 • Son un al·licient per innovar. Suposa un valor afegit pels seus accionistes.
 • Augmenta confiança. Incrementa la confiança, participació i comunicació interna que es produeix entre el personal de l’organització, inclosa l’alta direcció.
 • Millora el management i estratègia. Estableix una una política, objectius, programes, control i revisió únics, vinculats amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic.
 • Simplifica la documentació, en ser una documentació única. Ofereix més transparència, facilitant el seu ús, reduint els costos associats al seu manteniment.
 • Manteniment més fàcil. Es tracta d’un sistema únic. Implica un ús, desenvolupament i manteniment més fàcil.
 • El procés per aconseguir el certificat ISO és més simple, suposant una important reducció de costos.
 • Auditories úniques. Les auditories es podran fer simultànies. La preparació i implantació de les auditories implicaran menys cost ja que es simplifica molt el procés.

Conclusions

En definitiva, encara que la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió pot suposar una inversió econòmica a curt termini, a mig i llarg termini els seus beneficis econòmics i de management compensen la inversió inicial.

Per implantar el Sistema de Gestió Integrat pots contractar els serveis de consultors ISO o seguir els passos per implantar un SIG.

Estratègia, negoci, indicadors KPI i la ISO 9001

Indicadors KPI que impliqui la Direcció

Els indicadors KPI o indicador clau de rendiment és una mesura de seguiment d’un procés. Un bon KPI cal que estigui alineat amb el Pla Estratègic, Pla de Negoci i Certificat ISO 9001.

Els indicadors KPI s’estableixen per cada procés. Es dissenyen per mostrar com progressa el rendiment d’una àrea concreta, com ara:

 • Comercial i màrqueting. Nosaltres recomanem incorporar indicadors vinculats amb el màrqueting digital (extrets per exemple de Google Analytics i Google Adwords)
 • Compres. Indicadors vinculats amb el grau de compliment dels clients i la capacitat de resoldre incidències.
 • Producció i Logística. Els indicadors KPI estan molt vinculats amb l’activitat pròpia de l’organització.
 • Servei al Client. Alguns KPI poden estar vinculats amb la satisfacció dels clients i noves necessitats que els hi detectem.

El conjunt d’indicadors clau de rendiment formen el quadre de comandament. Es mesuren i segueixen periòdicament els indicadors, amb la finalitat de fer un seguiment dels propis indicadors KPI i els objectius associats a ells. Si escau fer accions de millora en el marc de la ISO 9001.

Indicadors KPI: Estratègia, negoci i ISO 9001

Indicadors KPI pel seguiment dels processos de la ISO 9001

Els indicadors KPI serveixen per fer un seguiment d’un Sistema Integrat de Gestió. Permet avaluar el rendiment de cada empleat / secció / unitat / departament individual en funció de com es compleixen els objectius dels seus  KPI.

Per un bon seguiment dels processos, cal:

 1. Comprendre el negoci i els seus objectius. Abans d’establir indicadors KPI clau de rendiment, cal adquirir una molt bona comprensió del seu negoci i els seus objectius.
 2. Traduir els objectius estratègics en objectius de negoci mesurable. Cal escollir els indicadors clau de rendiment que mesuren els objectius. 
 3. Anàlisi final.  Cal demostrar que hi ha una relació lineal entre els KPI elegits i els ingressos, costos i / o conversions etc.

Indicadors KPI i normes ISO

Els certificats ISO més habituals requereixen indicadors KPI son:

 • ISO 9001, per fer un seguiment dels diferents processos de l’organització
 • ISO 14001. Els KPI permeten fer un seguiment dels diferents vectors i aspectes ambientals.
 • OSHAS 18001. Un dels KPI a tenir en compte és el temps perdut en baixes laborals o núm. de baixes greus. 

El gran valor és alinear els KPI amb els certificats ISO, el Pla de Negoci i el Pla Estratègic. Com ho fas tu? Et puc ajudar a aconseguir-ho amb el nostre outsourcing estratègic.

  Auditor intern ISO 9001

  Auditor intern ISO 9001 i sistema de control intern

  L’auditor intern ISO 9001 cal que tinguin en compte el sistema de control intern. Aquest comprèn el pla de negoci i el pla estratègic així com totes les eines adoptades que ajuden a l’organització a salvaguardar els seus actius i verificar la fiabilitat de les dades comptables.

  El sistema de control intern cal que doni una seguretat raonable, ajudant a aconseguir:

  • Efectivitat i eficiència a les operacions i als processos. Amb el quadre de comandament en podem fer un seguiment.
  • Confiança amb la informació financera. El Pla Financer ajuda a aconseguir-ho.
  • Compliment dels requisits legals i de les regulacions aplicables. Cal tenir també en compte els requisits voluntaris.
  • Els objectius i fites programats, d’acord amb la Política de l’organització.

  Per poder generar valor a l’organització, cal que l’auditor intern ISO 9001 alienin les seves tasques amb el sistema de control intern i les seves eines per exercir el control i seguiment de les tasques crítiques als processos.

  Auditor intern ISO 9001 i control intern, aportant valor

  Què ha d’aportar l’auditor intern ISO 9001?

  Cal que l’auditor intern ISO 9001 apliqui les tècniques i habilitats d’auditoria, permetent:

  • Identificar i analitzar els riscos com ara riscos financers, d’imatge i reputació, riscos legals i riscos de negoci tant amb una visió de compliment de la norma ISO 9001 com de detectar oportunitats pel Pla de Negoci com de facilitar el Pla de continuïtat del negoci.
  • Identificar els costos de la no qualitat amb l’objecte de poder establir accions de millora que minimitzin aquests costos
  • Generar valor a partir dels informes d’auditoria. Així, d’aquesta forma aconseguim que l’auditor intern ISO 9001 tingui prestigi, convertint-lo amb un aliat del management i millora continua de l’organització.
  • Identificar les eines operatives i administratives que poden ser aplicades pel correcte funcionament de les activitats. Aquí és un bon moment per plantejar-se l’outsourcing estratègic per integrar el certificat ISO amb el management i estratègia.
  • Proposar millores al control intern, replantejant la seva funció i operativitat. 

  Per aconseguir tot aquest valor et proposem contractar l’auditoria ISO 9001 de qualitat o formar-te amb un curs d’auditoria interna ISO 9001.

   Gestió de reclamacions i queixes: ISO 10002

   Per què la gestió de reclamacions i queixes?

   En una empresa que té una actitud positiva i proactiva en situacions de conflicte, la gestió de reclamacions de client pot convertir-se en un procés que no sols es limita a resoldre el problema plantejat pel client, sinó que és una oportunitat per augmentar la satisfacció del client, fidelitzar-lo i detectar necessitats i expectatives dels clients que poden ser una font d’informació per la innovació.

   Les reclamacions dels clients poden tenir un impacte enorme a qualsevol empresa i organització. Per això, la norma ISO 10002 sobre la satisfacció de clients i gestió de reclamacions, pot aportar grans beneficis ja que la gestió de les reclamacions dels clients té un paper molt important en fixar i satisfer les expectatives dels clients.

   Gestió de reclamacions, ISO 10002 i ISO 9001

   Avantatges de la gestió de reclamacions de clients seguint ISO 10002

   • Gestió de les reclamacions eficaç. Facilita l’eficàcia operativa per identificar les tendències i les causes de les reclamacions. Cal tenir en compte les queixes i reclamacions recollides pel community manager.
   • Solucionar millor les reclamacions, en adaptar d’un enfoc més centrat en el client.
   • Atraure al personal cap a noves oportunitats de formació al servei al client.
   • Aconseguir més clients. Un sistema de gestió de reclamacions segons ISO 10002 millora la reputació i permet seguir millorant creixent i guanyant nous clients.
   • Sistema de Gestió Integrat. La ISO 10002 es pot integrar amb el seu certificat ISO 9001, amb la finalitat de millorar l’eficiència i eficàcia.
   • Millora continua a través de les queixes. La ISO 10002 ajuda a supervisar i millorar contínuament a través del procés de gestió de queixes i reclamacions.

   ISO 10002 – Satisfacció del client i Gestió de Reclamacions

   La norma ISO 10002 ajuda a aconseguir la fidelització i la millora continua, independentment de la mida o naturalesa del seu negoci. El sistema de gestió de reclamacions i queixes dels clients és un requisit bàsic i essencial per qualsevol negoci i organització, especialment per aquells que volen tenir èxit i mantenir-lo.

   Els clients esperen cada vegada més del que compren. A la vegada, els competidors treballen progressivament amb més intensitat per satisfer aquestes expectatives. Vostè també ho pot aconseguir gràcies a la norma ISO 10002 per la satisfacció dels clients.

   La norma ISO 10002 incorpora la guia necessària per implantar el seu sistema de gestió de reclamacions. L’ajudarà a identificar les reclamacions, les seves causes i com elimnar-les. La ISO 10002 també li permetrà identificar les àrees del seu negoci on es pot millorar, i en última instància, eliminar la causa de les reclamacions.

   La norma destaca els processos i els controls d’administració que l’ajuden a gestionar les reclamacions i queixes dels clients de forma més eficaç i eficient, el que li garanteix la satisfacció de més clientes amb el servei que ofereix.

   Eines de Vigilància Tecnològica i la Inteligencia Competitiva

   1. La vigilància tecnològica

   La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a comprendre i aprofitar eficaçment els beneficis d’una gestió eficaç de la informació científica i tecnològica.

   Les eines de vigilància tecnològica son un instrument imprescindible per captar, processar i transformar la gran quantitat de dades i informació disponible en coneixement útil per la presa de decisions a una organització. Hi ha múltiples tipus d’eines tecnològiques.

   És recomanable escollir les eines informàtiques per la vigilància tecnològica que millor s’adeqüen a cada situació, pel que hi ha diverses metodologies i criteris de valoració. La norma UNE 166006, integrable amb un certificat ISO 9001 ajuda a la gestió de la vigilància tecnològica.

   Eines de Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva

   2. Eines de vigilància tecnològica

   2.1. Alertes

   Les alertes son serveis personalitzats d’informació d’actualitat sobre aspectes concrets d’un sector o temàtica (Ex: legislació, normativa, convocatòries, events, articles científics, patentes, ofertes tecnològiques, etc.).

   Actualment múltiples institucions i organitzacions ofereixen aquests serveis d’informació “a la carta”, prèvia subscripció o sindicalització (RSS), que ajuden al seguiment i detecció de senyals informatives. Un exemple d’aquestes eines és ALERTAS, el Sistema d’Alertes de Vigilància Tecnològica de l’OVTT.

   2.2. Buscadors especialitzats amb vigilància tecnològica

   Els buscadors especialitzats es centren en recuperar informació exhaustiva d’un tipus de font específica, un àrea del saber particular o un tipus d’informació concreta. Exemple d’aquestes eines de cerca especialitzades son:

   • Intelligo, explorador de l’espai acadèmic iberoamericà.
   • CiteSeerX, buscador especialitzat en informació científic – tècnica.
   • GoPubMed, buscador especialitzat a l’àrea biomèdica, basat en en PubMed. 
   • Recolecta, buscador especialitzat en ciència i producció científica en obert.
   • CC Search, buscador de recursos digitals amb llicència creative commons
   • National Library of Energy, buscador especialitzat d’informació i dades del Departament d’Energia dels EE.UU.

   2.3. Bases de dades especialitzades

   Las bases de dades son una font d’informació estructurada fonamental per conèixer les dades més rellevants que succeeixen a una àrea temàtica concreta. Poden ser generalistes o especialitzades. Hi ha una àmplia tipologia de bases de dades, que per la vigilància tecnològica resulten fonamentals:

   Bases de datos de patentes:

   • ESP@CENET – Patent search
   • LATIPAT – Buscador de patents
   • Patent Scope – Col·leccions nacionals i internacionals de patents
   • INVENES – Informació tecnològica continguda als documents de patents.
   • USPTO – United States Patents and Trademark Office
   • JPO – Japan Patent Office

   Bases de dades de revistes i articles científics:

   • Web of ScienceInformació científica, subministrada per ISI,.
   • REDALYC. Xarxa de revistes científiques.
   • SCIELO, xarxa iberoamericana de col·leccions de revistes científiques.

   Bases de dades de tesis i memòries d’investigació: 

   • Portal de tesis latinoamericanas (link is external).
   • TESEO tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles.
   • Tesis doctorals en xarxa de varies universitats.
   • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Accés a tesis en o sobre llengües hispàniques.
   • DART-Europe (link is external): acceso global a las tesis doctorales europeas
   • OPENTHESIS (link is external)
   • OATD (link is external): open access theses and dissertations.

   2.4. Metabuscador

   Els metabuscadors permeten llençar simultàniament una única cerca a múltiples motors de cerca, oferint els resultats a una única pantalla i, en molts casos, de forma organitzada i jerarquitzada. Ofereixen resultats exhaustius sobre una multitud de fonts d’informació i aporten una panoràmica general sobre un tema en concreto.

   Un exemple de metabuscador que facilita les pràctiques de vigilància tecnològica és:

   Marketplace:

   Els Marketplace son eines que ajuden a la difusió d’investigació i explotació de capacitats i resultats d’investigació, en oferir l’accés a ofertes i demandes tecnològiques publicades, així com processos de búsqueda de socis.

   Marketplace más relevantes en ciencia y tecnología.

   2.6. Software de vigilància tecnològica

   El Software de vigilància tecnològica és una eina informàtica per la gestió integral i sistemàtica de pràctiques de vigilància als seus processos. Hi ha una multitud d’ofertes, lliures de pagament, atenent a diferents fonts d’informació i funcionalitats.

   Alguns dels softwares que hi ha son:

   • HONTZA – Plataforma oberta de vigilància tecnològica
   • SOFTVT – Eina de vigilància tecnològica
   • VICUBO – Software per la vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
   • MIRAINTELLIGENCE
   • VIGIALEVigilància Tecnològica i Gestión de la innovación tecnológica
   • XERKA – Plataforma para la Vigilància Empresarial i la Intel·ligència Competitiva

    2.6. Open Analytics

    Open Analytics aborda el desenvolupament de tecnologies innovadores open source, big data, business intelligence, data mining yopen data. Son molts els experts i líders tecnològics involucrats al desenvolupament distribuït d’eines de software lliure aplicades al tratamiento de datos.

    Una referencia para iniciarse en la materia son eventos como los desarrollados por MediaLab Prado o LAReferencia (Xarxa federada de repositoris institucionals de publicacions científiques)

    Auditoria ISO 9001 que aporti valor

    Certificat ISO 9001 i auditoria ISO 9001

    Un sistema de qualitat amb el certificat ISO 9001 òbviament cal que compleixi tots els requisits de la norma ISO 9001:2015. El sistema necessita una auditoria ISO 9001 que aporti valor. El valor que pot aportar L’auditoria ISO 9001 que aporti valor, cal que tingui en compte el nivell de maduresa de la cultura de qualitat a l’organització.

    La cultura de qualitat té en compte el nivell d’implicació i motivació de l’organització amb el certificat ISO 9001. Per nosaltres, l’òptim és integrar a la ISO 9001 la manera de fer negocis que consta al Pla Estratègic i el Pla de Negoci. L’altre extrem son les organitzacions que han creat els procediments i registres sistema de qualitat burocràtics que no reflecteixen la realitat de com l’organització treballa realment i simplement agreguen cost, sense ser gens útils i per tant no agreguen valor.

    Auditoria ISO 9001 que agreguen valor

    Agregar valor implica fer alguna cosa útil. L’auditoria interna segurament és la principal eina que tenen les organitzacions per retroalimentar la millora continua dels seus Sistemes de Gestió.

    L’auditoria interna feta per EmasConsultors amplia l’enfoc més enllà de l’obtenció de la certificació ISO 9001, centrant-se en ajudar a les organitzacions a complir els seus objectius estratègics, convertint l’auditoria ISO 9001 en una potent eina de gestió.

    Per agregar valor cal que l’auditor ISO:

    1. Tingui empatia, sàpiga llegir el llenguatge verbal i no verbal. Cal saber enfocar les preguntes correctament a l’auditoria ISO 9001. Un bon exemple seria preguntar-nos: Com poder fer servir el nostre Sistema de Gestió de la qualitat basat amb la ISO 9001 per que ens ajudi a millorar el nostre negoci?
    2. Aporti informació a l’alta direcció sobre  sobre la habilidad de la organización para lograr los objetivos estratégicos, e identificando los problemas a resolver para mejorar el desempeño de la organización y las oportunidades de mejora y áreas posibles de riesgo. 
    3. Ajudar a augmentar l’habilitat de l’organització a proporcionar productes conformes. 
    4. Tenir en compte el nivell de maduresa de qualitat de la organización, y de la madurez de su SGC, con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:
     • Zona 1: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC inmaduro, no conforme con ISO 9001
     • Zona 2: “Cultura de calidad “Madura”; SGC inmaduro, no conforme con la norma ISO 9001
     • Zona 3: Baja madurez de la “cultura de calidad”; SGC maduro, conforme con la norma ISO 9001
     • Zona 4: “Cultura de calidad “Madura”; SGC maduro, conforme con la norma ISO 9001

    La “cultura de calidad” incluye el grado de conciencia, compromiso y actitud colectiva así como el desempeño de la organización con respecto a la calidad.

    Links vinculats amb l’auditoria interna

     

    Contacti amb nosaltres i un dels nostres experts l’atendrà de forma personalitzada

    Cultura de qualitat ISO 9001 i auditoria

    Saps quin és el teu nivell de maduresa de la cultura de qualitat ISO 9001? Es considera que hi ha 4 nivells de maduresa d’un certificat ISO 9001. Quin és el teu nivell?

    Zona 4: Cultura de qualitat cap a l’excel·lència

    Equival a un sistema de gestió de la qualitat madur, amb la norma ISO 9001. Una organització amb una cultura de qualitat madura, certificada per la norma ISO 9001 des de fa temps, és un repte important per l’auditor agregar valor a l’auditoria interna de qualitat.
    En aquests casos, l’alta direcció es converteix en un client important de l’auditoria interna. L’auditor cal que tingui molt clar els objectius del pla estratègic i el pla de negoci per posar l’auditoria interna en aquest context. L’auditor necessita dedicar temps amb l’alta direcció per incorporar les expectatives estratègiques i de negoci als criteris d’auditoria.

    Zona 3: Millora continua

    Una organització amb un certificat ISO 9001 des de fa temps, pot no tenir realment implantada una “cultura de qualitat“. Típicament, es pot haver aconseguit el certificat ISO 9001 sota pressió dels clients, i construït al voltant dels requisits de la norma. Com a resultat, el certificat ISO 9001, pot operar en paral·lel a les rutines habituals de l’organització, generant ineficiències.
    Para agregar valor a l’auditoria, l’auditor ha d’ajudar que l’organització reconstrueixi el seu sistema de gestió de la qualitat, integrant-lo dins de les operacions diàries. És una bona pràctica motivar i estimular (però no requerir) a l’organització a anar més enllà dels requisits de la norma. Les oportunitats de millora cal que tinguin en compte la forma de millorar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitat.

    Zona 2: Cultura de qualitat cap al certificat ISO 9001

    En una organització que té una cultura de qualitat important i que es pot plantejar el certificat ISO 9001 hi ha grans expectatives que l’auditor agregui valor. Per agregar valor, l’auditor cal que entengui la forma en que les pràctiques o procediments existents compleixen amb els requisits de la norma ISO 9001 entenent els processos de l’organització en el context de la norma de qualitat.
    Per agregar valor a una auditoria ISO 9001, l’auditor ha de ser conscient de les metodologies de l’organització i ser capaç de detectar el nivell de compliment dels requisits de la norma ISO 9001.
    És important que l’auditor no s’intimidi per l’aparent alt grau de cultura de qualitat. Encara que l’organització fa servir eines de millora com a part d’una filosofia general de qualitat total, l’auditor cal que sigui hàbil per identificar qualsevol problema sistemàtic (no conformitats) i aixecar les oportunitats de millora apropiades.

    Zona 1: ISO 9001 equival a competitivitat i beneficis

    A una organització amb molt poca o sense “cultura de qualitat” i un sistema de gestió de qualitat que no compleix els requisits de la ISO 9001, una auditoria interna pot ser de gran ajuda a saber els passos a seguir les aconseguir el certificat ISO 9001. L’auditor ha de tenir clar que l’auditat entengui clarament quins son els requisits de la norma i perquè s’obren les no conformitats. Si l’organització pot reconèixer que resolent les no conformitats serà més competitiu, llavors és més segur que cregui i es comprometi amb el sistema de gestió, entenent els requisits de la ISO 9001, poden aconseguir fàcilment el certificat.

    Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001

    Solucions estratègiques.

    Tenim les solucions estratègiques i les sabem integrar amb el certificat ISO 9001, que ajuden a créixer i guanyar diners a partir de la millora de l’estratègia i funcionament empresarial:

    • Pla estratègic per establir estratègies que permetin complir la missió de l’organització. Estableix objectius a assolir i a llarg termini la posició en un segment del mercat concret. Està inspirat en la visió.
     • Quadre de mando, Balanced Scorecard o Tableau de Bord. Amb el Quadre de comandament podem seguir com funcionen els diferents processos.
    • Pla de Negoci o recull de plans que defineixen allò que esperem a curt termini. En destaquem:

     Solucions estratègiques per la millora dels beneficis

    Serveis de consultoria ISO

    • Certificat ISO per transmetre confiança tant a proveïdors com a clients. Els certificats més habituals son la ISO 9001 de qualitat, ISO 14001de gestió ambiental, OSHAS 18001 de seguretat i salut i normes sectorials com el OEA referent al comerç internacional, BRC de seguretat alimentària o ISO 13485 referent al medical device. Els certificats ISO es poden integrar amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
    • Certificats de producte, per complir els requisits legals (Marcatge CE) o buscar una diferenciació respecte la competència (Etiquetes ecològiques o ecoetiquetes).

    Sabem integrar totes aquestes solucions estratègiques en un mateix sistema integrat de gestió a partir del nostre servei d’outsourcing estratègic.

    Podem ajudar-te. Vols que t’ajudem? Demanan’ns informació

    ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

    Anàlisi del Cicle de Vida

    L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge, valorització i eliminació / disposició dels residus).

    L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció, amb la finalitat d’avaluar l’impacte potencial sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals (“sortides” al aire, agua i sòl) associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

    Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisi del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

    Anàlisi del Cicle de Vida – ACV

    ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

    ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

    Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

    Encara que la incorporació de la perspectiva del cicle de vida és nova a la versió 2015 de la norma ISO 14001, la norma no imposa una anàlisi complerta. Caldrà que els auditors determinin si les organitzacions han desenvolupat un Sistema de Gestió Ambiental per gestionar tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

    La norma ISO 14001:2015 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisi del Cicle de Vida.

    Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida