ISO 19600 – Programa de Corporate Compliance

1. Corporate Compliance – Prevenció i gestió dels riscos legals

Cada vegada és més complex i abundant l’entorn legislatiu d’una empresa. A més les autoritats i organismes legislatius vigilen intensament el compliment dels requisits.

Els recents escàndols societaris  i l’augment de l’ètica dels negocis han fet que cada vegada més organitzacions incorporin la Corporate Compliance o protocols de bon govern d’obligat compliment que incorporin els requisits ètics i legals, establint mecanismes interns de prevenció, gestió, formació, detecció, minimització i control dels mateixos.

La norma ISO 19600 per la gestió de la Corporate Compliance aporta els següents beneficis:

 • Transparència. Al nostre entorn econòmic és temptador buscar solucions ràpides als problemes de les empreses vulnerant la legalitat. En aquest marc, la corrupció – tant pública com entre particulars -, els acords o pràctiques no competitives i la vulneració dels drets dels treballadors tendeixen a augmentar. 
 • Millora la reputació gràcies a la transparència que implica la Corporate Compliance, reduint el risc de perdre negoci per contractes no executables o l’exclusió de licitacions o subvencions públiques.
 • Minimitzar el risc a multes i sancions en requerir una gestió penal que redueix el risc a sancions lligades amb incompliments legals. Diferents normes espanyoles recalquen la importància de la prevenció com eina eficaç per lluitar contra aquestes pràctiques. Gràcies a la ISO 19600 sobre Corporate Compliance l’empresa està preparada per una inspecció sorpresa
 • Aplicable a tot tipus d’organitzacions i compatible amb altres normes que estableixen sistemes de gestió com ara la ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001 i OSHAS 18001.

Programa de gestió de la Corporate Compliance
Programa de Corporate Compliance

  2. Requisits de la norma ISO 19600 sobre Corporate Compliance.

  La creació i implantació d’un programa integral de Corporate Compliance seguint els requisits de la norma ISO 19600 aplica a múltiples àrees d’activitat, tenint en compte els següents elements clau:

  • Direcció i lideratge. D’acord amb la ISO 19600, un programa sòlid de Corporate Compliance sols pot existir en el context de l’adequada cultura corporativa, liderada i exemplificada per l’alta direcció. És necessari un esforç de comunicació permanent per que els treballadors entenguin o interioritzin el missatge d’una conducta ètica professional.
  • Estructura organitzativa. Per que un sistema de Corporate Compliance segons la norma ISO 19600 sigui sòlid, és fonamental que els responsables de la seva supervisió tinguin un accés directe als òrgans de gestió, tenint en compte que les qüestions relatives a la conducta ètica i professional. Establir a l’organigrama a un responsable de Corporate Compliance reforça el lideratge que un programa d’aquesta naturalesa necessita per ser eficaç.
  • Avaluacions de risc. La norma ISO 19600 requereix identificar i valorar de forma global els seus riscos i establir-ne procediments de seguiment i controls. Factors com el tipus de clients, les polítiques comercials i altres aspectes empresarials i jurídics del mercat en que s’opera, els controls financers i la subcontractació de tercers seran determinants en establir el nivell de risc.
  • Normes generals. Com a punt de partida de la Corporate Compliance seguint la norma ISO 19600 són necessaris els codis de conducta i de bon govern. Però també cal considerar altres aspectes com traslladar els valors ètics de l’empresa a totes les seves àrees d’actuació, establint normes i protocols d’actuació per adequar-los al dia a dia.
  • Controls interns o mecanismes d’aplicació pràctica per garantir el compliment de les polítiques de Compliance. En destaquem els controls interns que busquen identificar i prevenir conductes indesitjades.
  • Formació i comunicació. L’èxit del programa de Corporate Compliance es basa en establir accions de formació que siguin una garantia que els treballadors entenguin què s’espera d’ells. A la vegada, la comunicació adequada del missatge de conducta ètica professional i el seu compliment cal que sigui permanent, fins convertir-se en un tret diferenciador de la cultura empresarial.
  • Supervisió i auditoria. Aplicar un sistema integral de revisió del comportament professional és un altra dels aspectes clau d’un programa de Corporate Compliance segons la norma ISO 1600, així com la revisió dels acords i pràctiques dels diferents acords.
  • Investigacions i actuacions correctives. És molt més eficient prevenir els possibles problemes que puguin sorgir a través duna investigació interna i tractar de solucionar-los, abans que siguin públics implicant un dany reputacional.

  Es destacable que el fet de tenir un programa de Corporate Compliance pot ser una circumstància rellevant a una avaluació de la responsabilitat de l’empresa.

  3. Links sobre Corporate Compliance segons ISO 19600.

   Be the first to comment

   Leave a Reply

   La teva adreça no serà publicada.


   *