ISO 14001 – Gestió ambiental

1. Beneficis del certificat ISO 14001

Gràcies a la norma ISO 14001 és més fàcil dirigir una organització amb èxit, aportant la norma ISO 14001:

 • Ajuda a l’organització a funcionar més eficient i responsable,
  gestionar els seus impactes seguint la norma ISO 14001. Inclou aquells sobre els que es té control
  o influència i complir amb la legislació ambiental i la seva pròpia política ambiental.
 • Compliment amb la legislació i altres requisits, donant la norma ISO 14001 un mètode per assegurar el compliment dels requisits actuals i futurs.
 • Ajuda a demostrar que s’estan complint els compromisos de la Política ambiental segons la norma ISO 14001 i a dur a terme la millora continua ambiental.
 • Avantatge competitiva sobre els competidors no certificats per la norma ISO 14001 quan es vulgui presentar oferta a grans empreses o presenti a un concurs públic.
 • Millora la gestió dels riscos ambientals amb la identificació dels aspectes ambientals que requereix la norma ISO 14001.
 • Augmenta la credibilitat de la societat en ser el certificat ISO 14001 una avaluació independent de la seva gestió ambiental.
 • Millora continua que permet ser més eficient en el consum de matèries primeres i augmenta el rendiment, implicant una reducció de costos.
 • Compartix requisits de gestió amb la norma ISO 9001 i OHSAS 18001
  permetent la integració de la norma ISO 14001 amb sistemes de gestió ISO 9001 i OSHAS 18001.

2. Requisits de la norma ISO 14001

Els requisits de la norma ISO 14001 s’estructuren en les àrees següents:

 • Requisits generals. La norma ISO 14001 requereix un control de la documentació i dels registres del sistema de gestió ambiental.
 • Política ambiental, que cal que evidencii els requisits de la norma ISO 14001 com ara el compromís de millora continua ambiental.
 • Planificació del sistema de gestió ambiental. La norma ISO 14001 inclou la identificació i valoració dels aspectes ambientals, els requisits legals i altres, així com els objectius, fites i programes ambientals. A la norma ISO 14001 podem fer servir la norma UNE 150008
 • Implantació i operació. Destaquem dels requisits de la norma ISO 14001 que cal tenir en compte tant els recursos materials com les funcions, responsabilitats, competència, formació i consciència ambiental dels treballadors. També cal tenir en compte la comunicació, control operacional, preparació i resposta davant de les emergències ambientals.
 • Verificació. En aquest capítol de la norma ISO 14001 es tracta el “Seguiment i mesura”, Avaluació del compliment legal, No conformitats, accions correctives i preventives, Control dels registres i Auditoria ambiental.
 • Revisió per la Direcció, cal fer-la com a mínim un cop a l’any, amb el contingut mínim que especifica la norma ISO 14001.

Cal tenir en compte la nova versió de la norma ISO 14001. Consulteu a www.iso.org les modificacions que implicarà.

3. Normes relacionades amb la ISO 14001

Destaquem les següents normes vinculades amb la gestió ambiental:

 • EMAS – Reglament 1221/2009 relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS).
 • ISO 50001.
 • ISO 14025 – Declaració Ambiental de Producte
 • ISO14044 – Anàlisis del Cicle de Vida
 • Eco-etiqueta ecològica o Ecolabel
 • Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
 • FSC – Forest Stewardship Council.Productes forestals certificats
 • ISO 19011. Directrius d’auditori de sistemes de gestió ambiental segons ISO 14001.

4. Consultoria ISO 14001

Si necessites ajuda, et podem ajudar en el teu certificat ISO 14001 a través de:

 • Consultoria certificat ISO 14001 per aconseguir el certificat del sistema de gestió ambiental. Vols que te n’informi?
 • Auditoria ISO 14001 per fer una auditoria interna del sistema de gestió ambiental que aporti valor a l’empresa. Necessites pressupost?
 • Outsourcing ISO 14001. Vols externalitzar les feines del teu certificat ISO. Contacta amb mi i t’explico com fer-ho en el teu cas.
 • Software ISO 14001
 • Formació ambiental: Formació In Company, Formació On Line i Mixte. Tramitem la Fundació Tripartita.