Context de l’organització a la ISO 45001

ISO 45001. Seguretat i Salut en el treball

Recentment a sigut publicada la primera norma internacional sobre la seguretat i salut en el treball, la ISO 45001.

Aquest nou estàndard publicat per ISO, anul·la el conegut estàndard britànic OHSAS 18001. Aquest era el més utilitzat per les empreses alhora de d’establir un sistema de Gestió per a la Seguretat i Salut en el treball

Referent a això, s’ha establert un període de 3 anys des de la publicació de la nova norma ISO 45001. Així les empreses certificades en OHSAS 18001, puguin realitzar la migració.

No obstant això, cal començar aquest procés lo abans possible, perquè un cop complert el termini de tres anys (el 2021), les empreses estiguin més que preparades i no perdin la seva certificació.

Per tant, en aquest article parlarem d’una de les clàusules que ha estat modificada, assignant-li més importància i protagonisme pel que fa al desenvolupament del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut.

Ens referim, en aquest cas, a la clàusula 4 de la ISO 45001, sobre el Context de l’organització. Com molts ja sabran, ha anat adquirint cada vegada més protagonisme, el qual ha quedat present en totes les noves normes publicades recentment.

Què és el context de l’organització?

A causa de l’increment en la importància de la definició i identificació del context o de l’entorn referit a l’organització. Els estàndards internacionals publicats en els últims anys, l’integren com a element clau per al desenvolupament dels Sistemes de Gestió.

Tant és així, que la ISO 45001 sobre Seguretat i Salut en el Treball, no podia ser menys, però, en què consisteix?

Per al desenvolupament d’aquesta clàusula fonamental dels Sistemes de Gestió, cal considerar tant factors interns com externs que tinguin algun tipus de vinculació amb l’organització.

Amb la definició del context de l’organització, es pretén aconseguir una sèrie de resultats, com són:

 • La millora del compliment de la seguretat i salut en el total de l’organització i per a cada lloc de treball.
 • Dur a terme, com a mínim, el compliment legal d’aplicació.
 • Aconseguir assolir els objectius establerts en matèria de seguretat i salut laboral.

 

Definició del Context de la Organització en ISO 45001

Per a la definició del context de l’organització haurem d’identificar quins són el factors interns com externs que estan vinculats amb l’organització.

Entre els factors interns, podem trobar:

 • Mida i complexitat de l’empresa, així com la definició de la seva activitat i estructura organitzacional.
 • Política de seguretat i salut, incloent els objectius i estratègies dissenyades per al seu compliment.
 • Recursos disponibles, tècniques emprades i tecnologies.
 • Empleats i ambient laboral.

– Condicions laborals.

– Implicació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

– Acords en l’establiment d’horaris i torns.

– Les relacions contractuals, tenint en compte les possibles subcontractes.

 • El procés de presa de decisions.
 • Processos per a la integració de nous materials, desenvolupaments, programari, equips, etc.
 • Els canals de comunicació disponibles i la seva efectivitat.

Ara bé, els factors externs són:

 • Normativa d’aplicació i altres requisits legals d’obligat compliment (nacionals i internacionals).
 • Aspectes relacionats amb la cultura del lloc, ja sigui a nivell regional o local.
 • Elements fonamentals per a la indústria.
 • Mercat circumdant i les seves característiques: competència, condicions, etc.
 • Necessitats i expectatives dels grups d’interès.
 • Aliances, estratègies o col·laboracions externes.

 

Comprensió de l’organització i del seu context

Les eines que ens ajuden a la comprensió del context de l’organització poden ser un anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), PESTLE o inclús mètodes més senzills com la pluja d’idees.

Informació documentada per al context de l’organització en la ISO 45001

Per tant, tot l’esmentat anteriorment deu quedar documentat i registrat. Per això, tota la documentació referent al context de l’organització a de estar actualitzada periòdicament.

El registre i actualització de la documentació, permetrà a l’empresa:

 • Definir l’abast per al Sistema de Gestió.
 • Establir els riscos i oportunitats presents.
 • Desenvolupar, i anar millorant, una política de Seguretat i Salut en el Treball d’acord a uns objectius prèviament fixats.
 • Realitzar el compliment legal.