Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Concepte del pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

El pla d’igualtat entre homes i dones de les empreses és un conjunt ordenat e mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la igualtat, de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat per aconseguir les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Per aconseguir els objectius fixats, els plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones haurien de tenir en compte entre altres coses, l’accés al treball, la classificació del professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

El pla d’igualtat tindrà en compte tota l’empresa, sense que perjudiqui de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball. El Pla d’igualtat es pot integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat o ISO 26000 de responsabilitat social corporativa.

Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Qui ha d’estar implicat al Pla d’Igualtat d’oportunitats?

Al Pla d’igualtat, cal que hi participi:

 • Alta Direcció: La voluntat i impuls de la igualtat entre homes i dones, per exemple en aprovar objectius d’igualtat. 
 • Equips tècnics de RRHH: Execució. Integrar la igualtat als procediments habituals de l’empresa i que les accions siguin el més concretes possibles per afavorir la seva viabilitat i visibilitat dels seus resultats
 • Representació legal de treballadors i treballadores: Cal que siguin protagonistes actius durant tot el procés. Cal que participi a les propostes, assessorament, formació, sensibilització, participació, identificació de necessitats i interessos. Treball en xarxa, animació a la formació i al foment de les bones pràctiques.
  La representació legal de treballadors i treballadores pot formar part de la “Comissió d’Igualtat” creada a la pròpia empresa que inicia i executa el pla d’igualtat d’oportunitats. 
 • Comitè Permanent d’Igualtat. El seu objectiu és crear un espai de diàleg i comunicació fluida, de forma que els acords i mesures acordades mentre es desenvolupa el programa es duen a terme amb consens per les dues parts. El Comitè es informat de tots els passos que es duen a terme en el desenvolupament del pla d’igualtat.
 • Plantilla:  Es el principal agent implicat al pla d’igualtat per aportar Propostes, participació…. en tractar-se del col·lectiu destinatari.  No és un grup homogeni pel que els interessa analitzar la situació dels homes i de les dones de la forma més personalitzada possible.
  Igualment convé conèixer la cultura general de l’empresa, els seus valors i la influència que té en l’igualat d’oportunitats per les dones a l’organització.
  Els Sindicats tenen un paper determinant, tant a la negociació com al desenvolupament posterior de les accions.
  Per assegurar la participació del personal a totes les fases del programa cal crear una una estructura específica, com poden ser les Comissions permanents d’igualtat.
 • Persones expertes – Personal interno o consultores que aporten formació, assessorament i recolzament. 

Cada agent i implicat necessitarà una formació específica. La formació és bàsica a tots els nivells (de tots els components de l’Equip Directiu fins a l’última persona compromesa amb l’organització).

Comunicació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats

Informar i comunicar les accions i els canvis a favor de la igualtat entre dones i homes.

La imatge adquireix un valor destacat. El tractament de la comunicació i de la imatge que l’empresa projecta tant interna com externament, contribuirà a l’abast del bon funcionament del programa.

Més informació sobre Pla d’Igualtat d’Oportunitats

ISO 14046 Gestió ambiental. Petjada hídrica

L’aigua i la Petjada hídrica.

La gestió de l’aigua s’ha convertit primordial en el desenvolupament sostenible. Una de les tècniques desenvolupades per aquest propòsit és l’avaluació de la petjada hídrica. La norma ISO 14046 estableix un mètode per avaluar la petjada de l’aigua que dóna transparència, coherència, reproductibilitat i credibilitat per l’avaluació i informe de la petjada hídrica de productes, processos o organitzacions.

ISO 14046 – Gestió ambiental. Petjada hídrica

Una avaluació de la petjada de l’aigua, el pot ajudar a:

 1. Avaluar la magnitud d’impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 2. Identificar oportunitats per reduir els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua associats amb productes a varies etapes del seu cicle de vida, així com amb els processos i organitzacions.
 3. La gestió estratègica del risc vinculat amb l’aigua.
 4. Facilitar l’eficiència de l’aigua i l’optimització de la gestió de l’aigua al nivell de productes, processos i organització.
 5. Informar als que prenen decisions a la industria, les administracions i societat civil dels seus impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 6. Dóna informació coherent i fiable en base a l’evidència científica sobre els resultats de la petjada hídrica de cara a:
  • Avaluar i preparar el seu consum d’aigua pels riscos futurs.
  • Identificar formes per reduïr conseqüències ambientals dl seu consum d’aigua.
  • Millorar l’eficàcia de productes, processos i organització.
  • Compartir els seus coneixements i millors pràctiques amb el sector i l’administració.
  • Complir les expectatives de més responsabilitat ambiental
Una avaluació de la petjada hídrica d’una situació particular no és suficient si es fa servir per descriure els impactes ambientals potencials generals dels productes, processos o les organitzacions.

Principis, requisits i directrius de la Petjada de l’aigua

La norma ISO 14046 especifica els principis, els requisits i Guia pel càlcul, avaluació i generació d’informes sobre la petjada hídrica. tant com a una auditoria ambiental pròpia o part de l’auditoria interna del certificat ISO 14001.

L’avaluació de la petjada hídrica d’acord amb la norma ISO 14046 es basa en:

 • Anàlisi del Cicle de Vida, d’acord amb la norma ISO 14044 l’anàlisi pot ser modular.
 • Identificar els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua tenint en compte les dimensions geogràfiques i temporals pertinents.
 • Identificar el consum d’aigua i els canvis a la seva qualitat. Per fer-ho aplica conceptes d’hidrologia.

Referències

 

Xarxes Socials i Qualitat ISO 9001

Xarxes Socials i Qualitat 9001

Una correcte gestió i publicació de continguts a les Xarxes Socials està vinculat amb un certificat ISO 9001. La gestió i publicació de continguts de qualitat pot ser més àgil i fàcil si tenim clares les bases de les Xarxes Socials i les eines associades amb elles:

Gestió ràpida de les xarxes socials vinculat amb ISO 9001

1. Monitorització de la marca.

Cal saber en tot moment qui està mencionant la nostre marca, on i què diu. Per saber-ho son de gran ajuda les notificacions pròpies de les xarxes socials.

Per seguir a temps real l’activitat de les xarxes socials i atendre a les comunicacions, activa sols aquelles notificacions i avisos que t’interessin. D’aquesta forma millorarà la teva productivitat.

Recomanem fer servir eines d’escolta activa i monotorització de marca com ara Mention, Social Mention, Talkwalker o Google Alerts.

La monotorització de la marca és útil pels següents requisits de la ISO 9001: detectar incidències, reclamacions i el nivell de satisfaccioó dels clients.

2. Resposta a interaccions

Una de les activitats més imprescindibles per gestionar adequadament la presencia online d’una marca als Social Media és atendre a la comunitat. Els usuaris fan preguntes, contesten a les publicacions de la marca i, en definitiva, volen interactuar amb ella. Per això és important reaccionar en temps i forma.

Per agilitzar aquesta tasca, et serà de gran ajuda tenir en compte un “Pla d’Actuació” a les Xarxes Socials, que tingui en compte els supòsits més habituals. T’estalviarà molt temps a donar les respostes.

Si interactuem adequadament aconseguirem una satisfacció del client més gran, eina imprescindible per fidelitzar-los.

3. Publicar a Xarxes Socials de forma efectiva: la curació de continguts

Donada la gran quantitat d’informació que es publica a internet és molt important elegir què publicar. No sols es tracta de buscar al nostre sector, ja que la nostra competència genera continguts, que a la majoria dels casos no ens interessa compartir.

A més, consultar directament les fonts que ja coneix no garanteix que totes les publicacions siguin vàlides. Cal filtrar els continguts, com més exhaustivament, millor.

4. Filtrar els continguts, quan més exhaustiu millor

Per completar-ho, hem de tenir en compte que Twitter (amb contingut a temps real) y YouTube (amb continguts de video). Per això cal revisar el que es publica en aquests medis.

Ready4Social és una eina que permet obtenir continguts de feeds, hashtags i comptes de Twitter i canals de YouTube para programar-los a les teves Xarxes Socials.

Contacta amb nosaltres si necessites ajuda per la Gestió de les Xarxes Socials.

Sistema Integrat de Gestió beneficis

Què aporta un Sistema Integrat de Gestió?

Un Sistema Integrat de Gestió (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, LOPD i amb altres normes ISO) aconsegueix que l’organització sigui més eficient, productiva i competitiva que aporta tant beneficis externs com interns o beneficis que es generen pel personal, procediments interns, gestió corporativa, alta direcció i accionistes de l’organització.

Beneficis d’un Sistema Integrat de Gestió – SIG

 Beneficis externs del Sistema Integrat de Gestió:

Beneficis  destacats entre l’organització i els seus clients, proveïdors, competidors, societat, etc:

 • Afavoreix l’accés a una certificació externa, de reconeixement internacional a través de qualsevol certificadora acreditada.
 • Assegura el compliment de la legislació i la millora continua a tots els clients, proveïdors i altres parts interessades.
 • Millora la reputació i imatge de l’empresa davant de la societat.
 • Reforça la satisfacció dels clients i socis a partir de mètodes eficients i eficaços.
 • Oferta amb valor afegit en crear un interès especial a maximitzar la qualitat del producte.

Entre els beneficis interns d’un Sistema Integrat de Gestió, en destaquem:

 • Son un al·licient per innovar. Suposa un valor afegit pels seus accionistes.
 • Augmenta confiança. Incrementa la confiança, participació i comunicació interna que es produeix entre el personal de l’organització, inclosa l’alta direcció.
 • Millora el management i estratègia. Estableix una una política, objectius, programes, control i revisió únics, vinculats amb el Pla de Negoci i el Pla Estratègic.
 • Simplifica la documentació, en ser una documentació única. Ofereix més transparència, facilitant el seu ús, reduint els costos associats al seu manteniment.
 • Manteniment més fàcil. Es tracta d’un sistema únic. Implica un ús, desenvolupament i manteniment més fàcil.
 • El procés per aconseguir el certificat ISO és més simple, suposant una important reducció de costos.
 • Auditories úniques. Les auditories es podran fer simultànies. La preparació i implantació de les auditories implicaran menys cost ja que es simplifica molt el procés.

Conclusions

En definitiva, encara que la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió pot suposar una inversió econòmica a curt termini, a mig i llarg termini els seus beneficis econòmics i de management compensen la inversió inicial.

Per implantar el Sistema de Gestió Integrat pots contractar els serveis de consultors ISO o seguir els passos per implantar un SIG.

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

Anàlisi del Cicle de Vida

L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge, valorització i eliminació / disposició dels residus).

L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció, amb la finalitat d’avaluar l’impacte potencial sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals (“sortides” al aire, agua i sòl) associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisi del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

Anàlisi del Cicle de Vida – ACV

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

Encara que la incorporació de la perspectiva del cicle de vida és nova a la versió 2015 de la norma ISO 14001, la norma no imposa una anàlisi complerta. Caldrà que els auditors determinin si les organitzacions han desenvolupat un Sistema de Gestió Ambiental per gestionar tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

La norma ISO 14001:2015 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisi del Cicle de Vida.

Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida

 

ISO 45001 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

1. Desenvolupament de la norma ISO 45001.

Actualment la norma està a la fase ISO / DIS 45001.

Als últims anys, han sorgit molts referencials que funcionen com a referent de sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral, com ara:

ISO ha intentat unificar el referencial. Ha estat difícil per reticències de països, empresaris i sindicats degut a:

 • Diferències normatives entre països
 • Tenir Instituts i Organismes (com INSHT) que ajuden a implantar sistemes de gestió o mètodes d’avaluació de riscos.
 • La responsabilitat dels empresaris és diferent segons el país. La norma ISO 45001 va a millorar la seguretat i salut dels contractistes, sent una garantia que està involucrat en ella. Hi havia reticències sobre si la certificació ISO 45001 implicaria més responsabilitats que la legal
 • El Comitè de Salut, tindrà unes responsabilitats més, en assumir tasques del sistema de gestió. Hi havia reticències de doblar funcions.

Desenvolupa aquesta norma el Comitè ISO / PC 283, format per 74 països i 17 organitzacions relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball (com ILO, IOSH o ITUC). +AENOR representa Espanya. Està treballant sobre la normativa, així com sobre una guia d’interpretació.

ISO 45001 – Sistemes de gestió de la Seguretat i Salut Laboral

Està disponible a la pàgina web d’AENOR el borrador ISO / DIS 45001.

2.1. Estructura d’alt nivell (HLS)

La norma ISO 45001 té l”estructura d’alt nivell (HLS) implica tenir el mateix index que altres normes. És una forma de dissenyar els sistemes de gestió compatible amb altres sistemes de gestió (com ISO 9001 i ISO 14001), permetent alinear-se amb totes les normes i la millora continua.

2.2. Termes comuns

Les definicions (com ara de treballador, salut, dany i deteriorament, incident, risc i parts interessades) es basen en les definicions de l’estructura d’alt nivell, afegint o concretant conceptes que normalment ja existeixen. S’han afegit les definicions que no s’havien tingut en compte.

2.3. Conceptes nous o reforçats a la norma ISO 45001

Son conceptes alinets amb les normes ISO 9001 i OSHAS 18001. En destaquem els següents conceptes:

 • Pensament basat en el risc. Tinc que començar pensant en els riscos.
 • Compromís de l’alta direcció que implique una cultura preventiva de la organització.
 • Context de l’estratègia empresarial, analitzant tot el que envolta l”organització.
 • Evidencia del compliment (dels requisits legals)
 • Necessitats i recursos (materials, humans, coneixement)
 • Indicadors per la millora continua
 • Participació dels treballadors en tots els nivells de l’organització, a través dels representants dels treballadors(sempre que sigui un requisit legal, en el cas que no ho sigui, es recomanen els representants dels treballadors).

2. Principals requisits de la norma ISO 45001

Els apartats de la norma ISO 45001 específics o que es diferencien més de les normes més habituals son: el 5.4.; 6.1.; 7.4.; 8.2.; 8.3.; 8.5.; 8.6.; 9.1 i 10.6. D’una forma més concreta, els principals requisits de la norma son:

 • Cicle PDCA o de millora continua ha d’estar liderat per la Direcció, però sempre amb la participació dels treballadors.
 • Context. A l’annex de la norma ISO 45001 s’especifiquen les parts interessades rellevants a més dels treballadors (directius – fora de conveni – i no directius). Cal tenir en compte que els directius, en no ser alts directius, no estiguin representats i estiguin fora de conveni. Els directius, per exemple tenen risc d’estrès.
 • Lideratge. El líder ha de ser capaç que sigui percebut com a tal (assumir la que el líder sigui percebut com a tal, assumint la seva responsabilitat i rendint comptes). El líder cal que recolzi a les persones a:
  • Promoure la participació activa
  • Millora continua
  • Recursos i procés
  • Persones i comunicació
  • Estratègia de negoci
 • Consulta i Participació:
  • Consulta: Implica buscar les opinions dels treballadors abans de prendre una decisió.
  • Participació. Implicació dels treballadors en la presa de decisions.
 • Planificació:
  • Identificació dels perills i oportunitats de millora
  • Avaluació dels riscos.
  • Cal considerar els requisits legals
 • Informació i comunicació: Necessitat d’informar. Informar és diferent que comunicar, implica que siguin conscients i que entenguin allò de què informem. En informar i comunicar hem de tenir en compte els objectius, requisits i diversitat. Tenir-ho en compte implica més compromís.
 • Recolzament, cal definir els recursos, presa de consciència i competència.
 • Operació. Cal tenir en compte la jerarquia dels controls. Tracta de la contractació, contractació externa (tot allò que està fora de l’organització però que està a l’abast de la certificació i de tot allò que no sigui activitat principal) i compres. També té en compte la gestió del canvi i la preparació i resposta davant d’emergències.
 • Avaluació del desempeny. Cal definir un mètode d’avaluació, inclòs el mètode per avaluar el compliment legal.
 • Millora continua. Apareix la paraula incident (diferenciat de no conformitat), no conformitats i accions correctives. Per exemple, si cau un llamp, no provoca una no conformitat. A la norma està més definida la sistemàtica de la millora continua que a altres normes com ara la ISO 9001, requerint un procés de millora continua i objectius de la millora continua.

3. Procés de migració d’altres referencials

Actualment, la norma més habitual amb que es certifica un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral és la norma OSHAS 18001.

Com que la ISO 45001 és nova, no pot existir una transició. Probablement durant un temps conviurà tant la OSHAS 18001 com la ISO 45001. S’està treballant en un procés de migració per poder convertir fàcilment un certificat OSHAS 18001 en ISO 45001.

Des d’ +Emas Consultors – Consultoria ISO et podem ajudar amb la ISO 45001

Transposició de la Directiva Eficiència Energètica

El Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica (actualment en projecte) a  (Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica) està previst que s’aprovi de forma immediata.

Contingut del “Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica“.

La data per a que les grans empreses obligades pel Reial Decret tinguin fetes les seves auditories, seria la que determini un termini de 6 mesos des de la data d’aprovació del Reial Decret de transposició de la Directiva d’Eficiència Energètica.

Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica

Al “Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica“, es preveu:

 • L’obligatorietat de fer una auditoria energètica a grans empreses:
  • Més de 250 treballadors.
  • Menys de 250 treballadors i 50 milions d’euros de volum de negoci, i un balanç general de 43 milions d’euros.
  •  (*) Caldrà computar la suma dels treballadors i de les magnituds de volum de negoci o de balanç de totes les societats que formen part del grup. Queden excloses les PIMEs, que podran fer-ho voluntàriament.
 • L’auditoria energètica cal que inclogui com a mínim el 85 % del consum total d’energia final, del conjunt de les instal·lacions ubicades en una mateixa Comunitat Autònoma, que formin part de les activitats que gestiona l’empresa.
 • L’auditoria energètica podrà ser substituïda per un un Sistema de Gestió Energètic certificat per entitat independent (ISO 50001), o bé una ISO 14001 o un EMAS, que inclogui dins del sistema una auditoria energètica amb l’abast mínim fixat.
 • L’Annex VI de la Directiva Eficiència Energètica, estableix els criteris mínims per les auditories energètiques, entre els que destaca que l’auditoria energètica cal que es basi en dades operatives actualitzades, mesurades i verificables.
 • Existirà un sistema d’inspecció de les auditories energètiques per part de l’Administració Pública.
 • Els auditors energètics cal que estiguin qualificats segons els requisits establerts per la normativa.

Les sancions per no fer l’auditoria energètica ronden entre 6000 i 60.000 €, i estan publicades a la Llei 18/2014.

ISO 9004 per l’èxit sostingut de l’organització

ISO 9004 per l’èxit sostingut d’una organització

La norma ISO 9004 recull les directrius per la gestió de l’estratègia, la gestió dels riscos, la gestió del coneixement, la gestió de la innovació o la gestió del cicle de vida, entre d’altres.

ISO 9004 té com objectiu ajudar a aconseguir l’èxit sostingut d’una organització, independent de les seves característiques. ISO 9004 a més de tenir en compte la millora continua i la satisfacció dels clients, inclou el concepte primordial de la supervivència econòmica.

La norma és una guia per aquelles organitzacions que vulguin anar més enllà dels requisits establerts a la norma ISO 9001 de qualitat, que estiguin preocupades per la millora continua de l’acompliment i per l’evolució del seu sistema de gestió de qualitat cap a models d’excel·lència.

La norma ISO 9004, basada amb els principis de gestió de qualitat, busca la millora continua de l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitat. ISO 9004 proporciona un enfoc més ampli sobre la gestió de qualitat. És compatible amb altres normes de sistemes de gestió com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

norma ISO 9004 cap a l'excel·lència d'un sistema de qualitat ISO 9001
ISO 9004 excel·lència a partir de la millora continua

La norma ISO 9004 analitza cada un dels requisits de la norma ISO 9001, els desenvolupa i aporta una sèrie de recomanacions on es considera el potencial de millora de l’organització. La implementació dels principis recollits a la norma ISO 9004 beneficiarà no sols a la pròpia organització sinó a tots aquells que es relacionin amb ella.

Quins beneficis aporta la norma ISO 9004?

Si un sistema de gestió de qualitat s’apliquin adequadament, utilitzant els vuit “Principis de gestió de qualitat“, i de conformitat amb la norma ISO 9004, totes les parts interessades d’una organització ha de beneficiar. Amb aquesta norma de gestió de qualitat, els beneficis que podem assolir son:

 • Els clients i els usuaris es beneficiaran en rebre productes i/o serveis que són:
  • Acord amb els requisits de qualitat
  • Serio i fiable
  • Disponibles quan sigui necessari manteniment
 • Persones de l’organització es beneficiarà de:
  • Millors condicions de treball
  • Més satisfacció en el treball
  • Millora de la seguretat i salut dels treballadors
  • Millora de la reputació
  • Millora de l’estabilitat de l’ocupació
 • Propietaris i els inversors, es beneficiaran de:
  • Retorn de la inversió
  • Millora dels resultats operatius
  • L’augment de la quota de mercat
  • Augment dels beneficis
 • Proveïdors i socis es beneficiaran de:
  • Estabilitat
  • Creixement
  • De col·laboració i comprensió mútua
 • Societat evidenciarà més clarament la responsabilitat social corporativa i es beneficiarà de:
  • El compliment dels requisits legals i reglamentaris
  • Millora de la salut i la seguretat de
  • Reducció de l’impacte ambiental
  • Augment de la seguretat

Estructura de la norma ISO 9004

L’estructura de la norma és:

 1. Àmbit d’aplicació
 2. Referències normatives
 3. Termes i definicions
 4. Gestió per l’èxit sostingut d’una organització
 5. Estratègia i política
 6. Gestió dels recursos
 7. Gestió dels processos
 8. Seguiment, mesura, anàlisi i opinió
 9. Millora, innovació i aprenentatge
 10. Annex A. Eines d’auto-avaluació
 11. Annex B. Principis de la gestió de la qualitat
 12. Annex C. Correspondència entre la norma ISO 9004 i ISO 9001

  Principis de gestió de la qualitat

  Principis de gestió de la qualitat

  Els principis de gestió de la qualitat estan vinculats amb aquella empresa moderna que busqui consolidar-se, créixer i desenvolupar-se per tenir èxit. Quan s’implanta la norma ISO 9001, aquests principis cal que serveixin per la millora continua de l’organització per que li sigui útil.

  Els principis de gestió de qualitat son inherents amb les normes de gestió més habituals com ara la ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001ISO 26000, ISO 50001, UNE 162000 i ISO 13485.

  Principi de qualitat
  Principis de gestió de la qualitat

  Principi de qualitat 1. Orientació al client. 

  L’orientació al client és una actitud permanent per detectar i satisfer les necessitats i prioritats dels clients interns i externs. Quan estem orientats al client, complim aquests 3 requisits:

  • Coneixem les qualitats dels productes i serveis de l’empresa.
  • Detectem les necessitats i prioritats dels clients, buscant la millor opció per satisfer-les.
  • Comuniquem als clients els beneficis que els aportem (reducció de costos, augment d’ingressos, millora organitzativa, etc.) i mesurem la seva satisfacció.

  Son molts els factors dels que depèn l’orientació al client (gestió per processos, millora continua, gestió de la satisfacció, fidelització de clients, qualitat ….) però el més important és l’empatia i sensibilitat de l’equip humà de l’empresa. L’orientació al client com un dels principis de gestió de qualitat busca que l’equip humà es posi a la pell dels nostres clients i tingui aquesta actitud permanent per detectar i satisfer les seves necessitats.

  Principi de qualitat 2. Lideratge.

  El lideratge és el conjunt d’habilitats directives (prendre iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar un projecte, de forma eficaç i eficient) que un individu té per influir a la forma de ser les persones o a un equip de persones, fent que aquest equip treballi motivat en aconseguir els objectius i fites.

  El lideratge com un dels principis de gestió de la qualitat implica activitats d’organització i planificació, les quals es faran en el marc del pla estratègic. Les activitats d’anàlisi, prevenció, millora i seguiment de la qualitat total, s’hauran d’incorporar de forma permanent al sistema de gestió de l’empresa, a través del pla de negoci o de la certificació ISO, i així, crear consciència i esperit de millora de la qualitat de l’empresa en els nivells més elevats.

  Las activitats de la direcció, sols son efectives quan el lider , motivi i dirigeixi als treballadors a la consecució dels objectius. El líder, és la persona capaç d’influir a les actituds, opinions i accions dels altres membres d’un col·lectiu, sense necessitat d’estar dotat d’autoritat formal. Al líder, se’l jutja i se l’admira per la seva eficàcia, atractiu i per la seva bondat.

  Principi de qualitat 3. Compromís amb les persones.

  El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una organització i el seu compromís sincer fa que les seves habilitats es facin servir pel benefici de l’organització. La participació del personal és un dels principis de gestió de la qualitat que s’aplica a partir de que el personal:

  • Coneix les seves competències i responsabilitats a la resolució d’incidències. Si cal haurà de rebre formació ISO específica.
  • Comparteixen els seus coneixements i experiències.
  • És conscient del que implica la seva contribució a l’organització i son avaluats d’acord amb els objectius.

  Els principals beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

  • La motivació, involucració i compromís dels treballadors.
  • L’alt nivell de participació i contribució dels treballadors a la millora continua. Per aconseguir-ho pot ser necessari una direcció per objectius amb incentius i reconeixements.

  Principi de qualitat 4.  Enfoc a processos.

  La gestió per processos d’activitats i recursos possibilita és un dels principis de gestió de la qualitat que ajuda a aconseguir de forma més eficaç els resultats esperats. Per aplicar-lo, cal:

  • Definir correctament els processos i responsabilitats. L’organització ha deixat de ser una organització per departaments o àrees funcionals per ser una organització per processos per poder crear valor a los clientes.
  • Estan definides les interfases entre processos i funcions.
  • Avaluar els riscs, les seves conseqüències i impactes a qualsevol part interessada. Per aconseguir-ho es pot fer servir com a guia la norma ISO 31000.

  Els beneficis que poden implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

  • Estalvi de diners i temps
  • Millora de resultats
  • Definició de nous i millors objectius i fites.

  Principi de qualitat 5. Millora contínua.

  La millora continua, com un dels principis de gestió de la qualitat,  ha de ser un objectiu permanent de l’organització. S’aconsegueix seguint el “Cicle de Deming” o cicle PDCA. Per demostrar l’aplicació d’aquest principi, normalment:

  • Es dóna un enfoc compromès a la millora. El personal haurà de tenir la competència i formació per aplicar la millora.
  • La millora continua serà l’objectiu de tothom, implicant-se a la millora de productes, processos i sistemes.
  • Es fan auditories i avaluacions per detectar noves àrees de millora.

  Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

  • Augmenta l’avantatge competitiva.
  • Reacció ràpida davant de noves oportunitats.

  Principi de qualitat 6.  Enfocament basat en fets per a la presa de decisió.

  Cal ser conscient que allò que no es pot mesurar no es pot controlar i el que no es pot controlar és un caos. Per això, les decisions més eficaces estan fonamentades amb l’anàlisi de dades i informació. Per demostrar que s’aplica el ssisè dels principis de gestió de la qualitat, cal:

  • Tenir informació i dades precises i fiables.
  • Són accessibles tant la informació com les dades.
  • S’analitzen les dades, experiència i es prenen decisions per la millora continua en funció dels resultats.

  Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

  • Decisions encertades, fonamentades en les dades.
  • Poder demostrar l’efectivitat de les decisions a través de la referencia de fets reals.
  • Capacitat de qüestionar opinions, decisions i fer revisions.

  Principi de qualitat 7. Gestió de les relacions.

  L’últim dels principis de gestió de la qualitat augmenta la capacitat de crear valor a l’organització i al proveïdor. Es demostra l’aplicació d’aquest principi a partir de

  • S’identifiquen i seleccionen proveïdors clau per l’organització i es creen relacions entre els dos. Es necessita desenvolupar aliances estratègiques amb els proveïdors per ser més competitius i millorar la productivitat i la rendibilitat. A les aliances guanya tant l’organització com els proveïdors.
  • S’instaura un fons comú de competències, recursos i activitats conjuntes per la millora.
  • Es disposa d’una comunicació clara i oberta.

  Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

  • Augmenta la capacitat de crear valor a les dues parts.
  • Capacitat d’aportar flexibilitat i rapidesa a les respostes en un mercat canviant.
  • Optimització de costos i recursos. Aplicar els principis de gestió de la qualitat ajuda a augmentar els beneficis a través de la gestió dels costos i riscos.

  Beneficis del certificat ISO 9001

  Treballi amb entusiasme i optimisme, sabent que gràcies al certificat ISO 9001 la seva empresa millorarà significativament, contribuint a l’èxit i rendibilitat de la seva empresa.

  Per la nostra experiència implantant sistemes de qualitat segons la norma ISO 9001,  destaquem que les organitzacions amb un certificat ISO 9001, aconsegueixen els següents beneficis:

  1. Facilita l’acció comercial

  A causa de les exigències que imposa la norma ISO 9001, tant les grans empreses com l’administració, en escollir un proveïdor, sovint valoren que aquest estigui certificat segons la norma ISO 9001. És una garantia del compliment tant dels requisits de qualitat del producte o servei, com del compliment de les condicions com ara el termini de lliurament o la capcitat de prestar un bon servei tècnic.

  A més la implantació de la política de qualitat, dels mètodes de treball i de la planificació a través d’objectius i seguiment d’indicadors, garanteixen que el certificat ISO 9001 ens facilita l’acció comercial.

  2. Beneficis a la productivitat

  L’augment de la productivitat amb el certificat ISO 9001 s’assoleix gràcies la millora continua dels processos que es produeixen a la implantació i manteniment dels requisits de la norma ISO 9001, així com també de la millora en la capacitació i qualificació dels empleats.

  Beneficis del certificat ISO 9001

  Un certificat ISO 9001 implica millor documentació i control dels processos. Per això els processos s’assoleixen de forma estable, es redueix la quantitat de rebuig o productes no conformes i es guanya eficiència evitant la repetició del treball. Els gerents reben menys trucades per problemes i reclamacions de clients ja que els empleats tenen més informació per resoldre’ls per si mateixos.

  3. Clients satisfets

  El certificat ISO 9001 ajuda a augmentar la satisfacció dels clients perquè els objectius que s’estableixen tenen en compte les seves necessitats. L’empresa procura l’opinió dels seus clients i després l’analitza amb l’objecte d’aconseguir una millor comprensió de les seves necessitats.

  Els objectius s’adapten d’acord a aquesta informació i l’organització es torna més centrada en el client. Quan els objectius es concentren en el client, l’organització dedica menys temps als objectius individuals dels departaments i més temps a treballar en conjunt per complir amb les necessitats reals dels clients.

  4. Més informació sobre el certificat ISO 9001