Principis de gestió de la qualitat

Principis de gestió de la qualitat

Els principis de gestió de la qualitat estan vinculats amb aquella empresa moderna que busqui consolidar-se, créixer i desenvolupar-se per tenir èxit. Quan s’implanta la norma ISO 9001, aquests principis cal que serveixin per la millora continua de l’organització per que li sigui útil.

Els principis de gestió de qualitat son inherents amb les normes de gestió més habituals com ara la ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001ISO 26000, ISO 50001, UNE 162000 i ISO 13485.

Principi de qualitat
Principis de gestió de la qualitat

Principi de qualitat 1. Orientació al client. 

L’orientació al client és una actitud permanent per detectar i satisfer les necessitats i prioritats dels clients interns i externs. Quan estem orientats al client, complim aquests 3 requisits:

 • Coneixem les qualitats dels productes i serveis de l’empresa.
 • Detectem les necessitats i prioritats dels clients, buscant la millor opció per satisfer-les.
 • Comuniquem als clients els beneficis que els aportem (reducció de costos, augment d’ingressos, millora organitzativa, etc.) i mesurem la seva satisfacció.

Son molts els factors dels que depèn l’orientació al client (gestió per processos, millora continua, gestió de la satisfacció, fidelització de clients, qualitat ….) però el més important és l’empatia i sensibilitat de l’equip humà de l’empresa. L’orientació al client com un dels principis de gestió de qualitat busca que l’equip humà es posi a la pell dels nostres clients i tingui aquesta actitud permanent per detectar i satisfer les seves necessitats.

Principi de qualitat 2. Lideratge.

El lideratge és el conjunt d’habilitats directives (prendre iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar un projecte, de forma eficaç i eficient) que un individu té per influir a la forma de ser les persones o a un equip de persones, fent que aquest equip treballi motivat en aconseguir els objectius i fites.

El lideratge com un dels principis de gestió de la qualitat implica activitats d’organització i planificació, les quals es faran en el marc del pla estratègic. Les activitats d’anàlisi, prevenció, millora i seguiment de la qualitat total, s’hauran d’incorporar de forma permanent al sistema de gestió de l’empresa, a través del pla de negoci o de la certificació ISO, i així, crear consciència i esperit de millora de la qualitat de l’empresa en els nivells més elevats.

Las activitats de la direcció, sols son efectives quan el lider , motivi i dirigeixi als treballadors a la consecució dels objectius. El líder, és la persona capaç d’influir a les actituds, opinions i accions dels altres membres d’un col·lectiu, sense necessitat d’estar dotat d’autoritat formal. Al líder, se’l jutja i se l’admira per la seva eficàcia, atractiu i per la seva bondat.

Principi de qualitat 3. Compromís amb les persones.

El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una organització i el seu compromís sincer fa que les seves habilitats es facin servir pel benefici de l’organització. La participació del personal és un dels principis de gestió de la qualitat que s’aplica a partir de que el personal:

 • Coneix les seves competències i responsabilitats a la resolució d’incidències. Si cal haurà de rebre formació ISO específica.
 • Comparteixen els seus coneixements i experiències.
 • És conscient del que implica la seva contribució a l’organització i son avaluats d’acord amb els objectius.

Els principals beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • La motivació, involucració i compromís dels treballadors.
 • L’alt nivell de participació i contribució dels treballadors a la millora continua. Per aconseguir-ho pot ser necessari una direcció per objectius amb incentius i reconeixements.

Principi de qualitat 4.  Enfoc a processos.

La gestió per processos d’activitats i recursos possibilita és un dels principis de gestió de la qualitat que ajuda a aconseguir de forma més eficaç els resultats esperats. Per aplicar-lo, cal:

 • Definir correctament els processos i responsabilitats. L’organització ha deixat de ser una organització per departaments o àrees funcionals per ser una organització per processos per poder crear valor a los clientes.
 • Estan definides les interfases entre processos i funcions.
 • Avaluar els riscs, les seves conseqüències i impactes a qualsevol part interessada. Per aconseguir-ho es pot fer servir com a guia la norma ISO 31000.

Els beneficis que poden implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • Estalvi de diners i temps
 • Millora de resultats
 • Definició de nous i millors objectius i fites.

Principi de qualitat 5. Millora contínua.

La millora continua, com un dels principis de gestió de la qualitat,  ha de ser un objectiu permanent de l’organització. S’aconsegueix seguint el “Cicle de Deming” o cicle PDCA. Per demostrar l’aplicació d’aquest principi, normalment:

 • Es dóna un enfoc compromès a la millora. El personal haurà de tenir la competència i formació per aplicar la millora.
 • La millora continua serà l’objectiu de tothom, implicant-se a la millora de productes, processos i sistemes.
 • Es fan auditories i avaluacions per detectar noves àrees de millora.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

 • Augmenta l’avantatge competitiva.
 • Reacció ràpida davant de noves oportunitats.

Principi de qualitat 6.  Enfocament basat en fets per a la presa de decisió.

Cal ser conscient que allò que no es pot mesurar no es pot controlar i el que no es pot controlar és un caos. Per això, les decisions més eficaces estan fonamentades amb l’anàlisi de dades i informació. Per demostrar que s’aplica el ssisè dels principis de gestió de la qualitat, cal:

 • Tenir informació i dades precises i fiables.
 • Són accessibles tant la informació com les dades.
 • S’analitzen les dades, experiència i es prenen decisions per la millora continua en funció dels resultats.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

 • Decisions encertades, fonamentades en les dades.
 • Poder demostrar l’efectivitat de les decisions a través de la referencia de fets reals.
 • Capacitat de qüestionar opinions, decisions i fer revisions.

Principi de qualitat 7. Gestió de les relacions.

L’últim dels principis de gestió de la qualitat augmenta la capacitat de crear valor a l’organització i al proveïdor. Es demostra l’aplicació d’aquest principi a partir de

 • S’identifiquen i seleccionen proveïdors clau per l’organització i es creen relacions entre els dos. Es necessita desenvolupar aliances estratègiques amb els proveïdors per ser més competitius i millorar la productivitat i la rendibilitat. A les aliances guanya tant l’organització com els proveïdors.
 • S’instaura un fons comú de competències, recursos i activitats conjuntes per la millora.
 • Es disposa d’una comunicació clara i oberta.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • Augmenta la capacitat de crear valor a les dues parts.
 • Capacitat d’aportar flexibilitat i rapidesa a les respostes en un mercat canviant.
 • Optimització de costos i recursos. Aplicar els principis de gestió de la qualitat ajuda a augmentar els beneficis a través de la gestió dels costos i riscos.

UNE 179002 – Transport sanitari

1. Què aporta la UNE 179002 sobre el transport sanitari?

La norma UNE 179002, “Sistemes de gestió de la qualitat en el transport sanitari” es pot aplicar a totes les empreses de transport sanitari amb independència de la seva estructura, organització, propietari, mida, tipus de serveis proporcionats o localització. Destaquem els següents beneficis que aporta:

 • Millorar la qualitat del servei de les empreses del transport sanitari. Complir els requisits de la norma UNE 179002 garanteix el compliment de tots els requisits de la norma ISO 9001 amb criteris específics del transport sanitari. D’aquesta forma es dóna resposta a les noves demandes de qualitat, seguretat, fiabilitat i transparència.
 • Identificar i documentar cada servei. La norma UNE 179002 cobreix, tenint en compte criteris clínics i de gestió, els aspectes significatius relatius al transport sanitari com ara els equips, infraestructura, recursos humans, serveis prestats, compres. Això aporta seguretat i confiança a totes les parts interessades, clients, administracions públiques i pacients. 
 • La millora continua del transport sanitari, d’acord amb la política i objectius de qualitat que per exemple poden buscar baixar el temps de de resposta davant d’urgències, fer revisions del material sanitari, etc.
 • Mantenir tots els equips operatius al 100 % complint amb tots els requisits legals i contractuals que li apliquen al transport sanitari. Això augmenta el reconeixement professional del sector a la societat.
Sistema de Qualitat en el transport sanitari
UNE 179002 sobre qualitat en el transport sanitari
L’aplicació de la norma UNE 179002 sobre qualitat en el transport sanitari ajuda a aportar valor als nostres clients i usuari, i per tant facilita l’acció comercial.

2. Requisits de la UNE 179002 sobre el transport sanitari

Una certificació UNE 179002 sobre la qualitat en el transport sanitari cal que inclogui tots els processos essencials per la prestació del servei. De forma més concreta, la norma UNE 179002 requereix:

  • Política i objectius de qualitat, coherents. Els objectius cal que estiguin planificats i quantificats.
  • Requisits de la documentació. Cal que la documentació del sistema de gestió de la qualitat estigui adaptada a cada empresa i les condicions d’on presta els seus serveis de transport sanitari:
   • Manual de qualitat (cal que inclogui l’abast, exclusions, procediments exigits o referencia a ells i interacció entre els processos)
   • Fitxes de processos o diagrames de flux, que d’una forma visible i fàcil d’entendre expliquin la missió del procés, propietari del procés, indicadors de seguiment i control, entrades i sortides del procés.
   • Procediments documentats els exigits per norma UNE 179002 i altres que l’organització consideri necessaris com sobre el “maneig de medicaments i control de caducitats”, “transport de pacients”, “protocols per situacions especials” i “requisits de neteja i desinfecció” entre altres.
   • Legislació bàsica aplicable al transport sanitari. La norma UNE 179002 requereix identificar la legislació que li aplica, tenint en compte que pot variar depenent de la ubicació geogràfica on es presta el servei.
  • Registres mínims de la UNE 179002 son: la Revisió per la direcció; el Part d’assistència; el registre de formació; l’educació i experiència del personal; l’avaluació i seguiment dels proveïdors; Certificats de calibració d’equips de seguiment i mesura; Auditoria interna; Registres de producte no conforme; Accions correctives i preventives
  • Provisió de recursos, tant humans com materials, vehicles i dotació dels mateixos, local instal·lacions i equipament segons la legislació vigent, sistema informàtic o similar per fer el transport sanitari.
   • Recursos humans: Cal definir requisits de qualificació (titulacions acadèmiques, cursos específics, etc.), experiència laboral i habilitats. Identificació de necessitats de formació i avaluació de la seva eficàcia.
   • Infraestructura: cal establir un pla de manteniment dels equips. És important registrar cada una de les activitats de manteniment que es facin.
  • Realització del producte
   • Comunicació amb el client cal diferenciar clarament entre la informació que va dirigida al client (entitat que ens contracta) de la que va dirigida al pacient.
   • Verificació de productes comprats. Cal ser proporcional als riscos que impliquen fer-los servir. L’empresa cal que controli els serveis subcontractats.
   • Propietat del client o pertinences del pacient i informació del mateix.
   • Preservació del producte enfocada a productes estèrils, químics o farmacèutics.
   • Control de dispositius de seguiment i mesura com el desfibril·lador, marcapassos, bombes de perfusió i tensiòmetres entre altres. 

  3. Links UNE 179002 sobre el transport sanitari

  ISO 31000 – Gestió del Risc Corporatiu

  1. Per què la ISO 31000 per la gestió del risc?

  L’entorn empresarial està sotmès a riscos i oportunitats que poden millorar o posar en perill l’eficiència de l’organització. La gestió del risc corporatiu seguint la norma ISO 31000 és una garantia d’èxit al seu negoci.

  La gestió de riscos seguint la norma ISO 31000 aporta:

  • Millorar el management, eficàcia operativa i la governança gràcies a que amb la norma ISO 31000 sobre la gestió del risc coneixerà els principals riscos que han d’afrontar les empreses i com actuar davant d’ells, a través del model de Gestió de Riscos Empresarials (ERM).
  • Generar confiança entre les parts interessades amb l’ús de tècniques de riscos. La gestió del risc busca reduir la incertesa que tenen les organitzacions d’aconseguir els seus objectius.
  • Aplicar controls dels sistemes de gestió per analitzar riscos i minimitzar possibles pèrdues.
   Per assegurar que la gestió del risc s’adapta a les peculiaritats de l’organització amb èxit, és visibilitat i suport per part de la direcció. Així mateix, la norma ISO 31000 ajuda a les organitzacions a comparar les seves pràctiques de gestió del risc amb un patró de referència reconegut internacionalment.
  • Millorar el comportament i resiliència dels sistemes de gestió (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 o altres normes). Amb els nous requisits de la norma ISO 9001:2015 la gestió dels riscos a la gestió de la qualitat és més important en estar més enfocada cap a la gestió dels riscos en processos.
  • Respondre als canvis de forma eficaç i ajuda a créixer el seu negoci. La gestió del risc en adaptar-se a la idiosincràsia de cada organització, tenint en compte les seves necessitats i les de les parts interessades facilita concentrar-se al creixement de l’empresa d’acord amb el pla de negoci.
  ISO 31000 de gestió del risc
  ISO 31000 per la gestió del risc
  La norma ISO 31000 es pot aplicar a qualsevol organització, a qualsevol de les seves activitats (com estratègies, decisions, operacions, processos, funcions. projectes, productes, serveis) i a qualsevol risc.

  2. Requisits i principis de la ISO 31000 sobre la gestió de riscos

  La Norma ISO 31000 sobre la gestió del risc requereix un compromís de la direcció, així com recursos suficients per convertir els compromisos en accions.
  Principis de la gestió del risc:

  • “la gestió del risc crea valor i reputació”… perquè contribueix a aconseguir els objectius i millorar el comportament de l’organització, a través de la revisió del seu sistema de gestió i els seus processos.
  • gestió del risc s’integra al management i estratègia”. Els requisits de la norma ISO 31000 cal integrar-los en el sistema de gestió existent, tant a nivell del pla estratègic com de qualsevol certificat ISO. La gestió del risc és una eina que ajuda a escollir la millor opció, per establir prioritats i seleccionar les accions més apropiades.
  • “la gestió del risc tracta explícitament la incertesa”.  A través de la identificació de riscos potencials que requereix la ISO 31000, pot aplicar eines de reducció de riscos financers i operacionals amb l’objecte de maximitzar les possibilitats d’èxit i minimitzar la pèrdua d’oportunitats. 
  • “la gestió del risc és sistemàtica, estructurat i fet servir oportunament”. Els processos de gestió de riscos cal que siguin coherents a tota l’organització per assegurar l’efectivitat, rellevància, consistència i fiabilitat dels resultats. 
  • “la gestió del risc es basa en la millor informació disponible”. Per fer una gestió eficaç cal considerar i entendre tota la informació disponible i rellevant per una activitat, reconeixent les limitacions de les dades i els models fets servir.
  • “la gestió del risc és convenient” i cal adaptar-la als recursos disponibles – recursos de personal, finances i temps- així com el seu ambient intern i extern.
  • “la gestió del risc integra factors humans i culturals”, reconeixent la contribució dels individus i els factors culturals per aconseguir els objectius de l’organització.
  • “la gestió del risc és transparent i participativa” en involucrar les parts interessades que escaiguin durant el procés de gestió del risc. L’organització cal que reconegui la importància de la comunicació i consulta a les etapes d’identificació, avaluació i tractament de riscos.
  • “la gestió del risc és dinàmica, iterativa i sensible per canviar”. L’entorn competitiu requereix que l’organització sigui flexible per adaptar-se als canvis, especialment quan apareixen nous riscos o certs riscos canvien mentre altres desapareixen.
  • “la gestió dels riscos facilita la millora continua” a través del pla estratègic i aconseguint amb normalitat els seus objectius.

  La norma ISO 31000 sobre la gestió del risc ajuda a la gestió de qualsevol tipus de risc, negatiu o positiu i de qualsevol naturalesa, d’una forma transparent, sistemàtica i fiable en qualsevol àmbit o context. Aplicant la norma assegurem que la gestió del risc s’entrellaça amb l’estructura i la cultura de l’organització.

   Publicades les noves normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000

   S’han publicat la nova ISO 9001 i la nova ISO 14001. A partir d’ara, les empreses i organitzacions certificades han de començar a fer la transició cap a les noves versions, recordant-li que els certificats emesos amb les versions anteriors deixaran de ser vàlids com a molt tard el setembre del 2018. Amb aquestes noves versions, les normes ISO de sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000 s’adapten al seu temps:

   • ISO 14001:2015Una versió que incorpora nous requisits ambientals i facilita la integració amb altres sistemes de gestió.
    La nova ISO14001:2015 inclou conceptes nous com “risc”, “perspectiva del cicle de vida”, “desenvolupament sostenible”, “protecció ambiental”, “parts interessades” i “context de l’organització”, formant part dels requisits que defineixen un sistema de gestió ambiental per empreses que considerin el medi ambient com a part fonamental del seu pla estratègic.
   • ISO 9000:2015 Nova visió de la norma ISO sobre la terminologia i els fonaments en que es basen els sistemes de gestió de la qualitat

   Links relacionats amb les noves ISO

    Què aporta el certificat Q de Qualitat Turística?

    1. Què és el certificat Q de Qualitat Turística?

    El certificat Q de Qualitat Turística és el reconeixement per part d’un certificador independent del compliment dels requisits de les normes de Qualitat Turística. El “certificat Q” aporta als establiments turístics prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigorositat i promoció per part de l’ICTE amb l’objecte de reforçar la imatge de la “Q” davant del consumidor final.

    Els establiments amb el certificat Q de Qualitat, han passat unes estrictes auditories que asseguren que la prestació del servei turístic és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per assegurar als clients la millor experiència turística possible.

    Els sectors normalitzats pel certificat Q de Qualitat son: Agències de viatge, Allotjaments Rurals, Balnearis; Càmpings; Camps de Golf, Convention Bureaux, Empreses de Temps Compartit, Espais Naturals Protegits, Estacions d’Esquí i Muntanya, Guies de Turisme, Hotels i Apartaments Turístics, Instal·lacions Nàutiques Esportives, Oci Nocturn. Oficines d’Informació Turística, Palaus de Congressos, Patronats de Turisme, Platges, Restaurants, Transport Turístic per carretera, Turisme Actiu.
    Certificat Q de Qualitat Turística de l’ICTE

    2. Què aporta el certificat Q de Qualitat?

    Per poder treure profit d’un certificat Q de Qualitat, cal que Direcció hi cregui realment en ell i que apliqui els criteris de la norma tant en el treball diari com a la millora continua.

    El certificat Q de Qualitat turística, aporta:
    • Ajuda a diferenciar-se de la competència perquè el certificat Q implica la millora continua cap a la satisfacció dels clients, a partir dels serveis i qualitat dels establiments turístics.  El certificat Q implica una millora de la reputació de l’establiment i a promocionar-lo.
    • Augmentar els clients i aconseguir fidelitzar-los.  Un certificat Q interioritzat aconsegueix resultats amb els clients perquè la Q de Qualitat Turística està molt enfocada sobretot a la satisfacció dels clients.
    • La millora continua del servei turístic, degut a que el certificat Q implica el compromís de la millora continua on s’impliquen activitats habitualment no associades amb la qualitat com ara el pla estratègic o les prioritats d’inversió.
    • Motivar i implicar al personal. El personal es imprescindible per aconseguir l’èxit del certificat Q. Per millorar la seva implicació, crec que caldria fer dinàmiques de participació més actives i efectives.
    • Millora la gestió. Implantar un Sistema de Gestió que incorpora les bones pràctiques que garanteixen la qualitat dels productes i serveis que s’ofereixen a partir de la prevenció de riscos i l’optimització de recursos. El certificat Q es pot integrar amb altres normes com la ISO 9001 i la ISO 14001.

    3. Links vinculats amb el certificat Q de Qualitat Turística.

    Fases per implantar un sistema de qualitat orientat a la productivitat

    1. Sistema de Qualitat per la productivitat i millora continua

    Un model d’excel·lència o un sistema de qualitat  (com el model EFQM o la norma ISO 9001) basats en la millora continua d’acord amb el Cicle de Deming o PDCA busquen augmentar la productivitat.

    La productivitat és la relació entre els recursos que té l’empresa i els beneficis que n’obté. És un dels indicadors més importants per mesurar, des de la Direcció, el comportament dels negocis, empreses, entitats i organitzacions. La productivitat inclou variables variables incloses en el pla de negoci com el personal, condicions laborals, clima organitzacional i constitució d’equips. El Sistema de Qualitat ajuda a implantar i seguir el pla estratègic.

    El sistema de qualitat aconsegueix augmentar la productivitat perquè ajuda a alinear les forces de treball d’una companyia i comunicar-nos directament per millorar la satisfacció dels clients o destinataris dels productes.

    2. Fases per implantar un Sistema de Qualitat

    Les fases per implantar un sistema de qualitat es basa en els següents elements:

    1. Definir la situació actual. Per començar a implantar un sistema de qualitat que millori la productivitat és fonamental conèixer la situació inicial. Cal tenir clares les raons que ens porten a implantar un sistema de qualitat i quins els beneficis o avantatges que n’esperem.
    2. Fixació d’objectius: Del diagnòstic inicial es deriven els objectius estratègics i de qualitat a curt, mig i llarg termini. Perquè els objectius del sistema de qualitat millorin la productivitat, cal definir objectius parcials, assignant el temps a dedicar-hi, equips de treball i els recursos a assignar-hi. 
    3. Planificació dels terminis per assolir els objectius. Encara que és recomanable que els terminis siguin flexibles i adaptables, en un sistema de qualitat cal que estiguin definits.
     Sistema de Qualitat ISO 9001 orientat a la productivitat
     Sistema de Qualitat orientat a la productivitat
    4. Definició de recursos i personal que es necessiten per assolir els objectius del sistema de qualitat. Per definir-los, cal que el sistema de qualitat tingui en compte els recursos que té l’organització així la possibilitat d’optimitzar-los, millorar-los, i si és precís, intervenir-los.
    5. Avaluar la productivitat actual de l’organització. Podem trobar que la productivitat estigui baixant, o que els índexs amb que es mesura la productivitat siguin erronis. En qualsevol dels dos escenaris cal definir, en el marc del sistema de qualitat, estratègies per fer servir millor els recursos.
    6. Implementar canvis o millores a partir de la posada en marxa de les estratègies que hem definit en “avaluar la productivitat” en el marc del sistema de qualitat. Implica definir i implementar els terminis, recursos i indicadors de seguiment que busquen optimitzar el nivell de productivitat de l’empresa per fer més amb menys.

    3. Outsourcing ISO del Sistema de Qualitat.

    L’Outsourcing ISO en el règim de “management as a service” o “Head Renting” ajuda a adquirir talent directiu directiu vinculat, per exemple, amb el sistema de qualitat, aportant:

    • Flexibilitat a partir de quadres directius flexibles i competents que permeten a l’organització adaptar-se amb eficàcia a un entorn empresarial canviant, cada vegada més competitiu. 
    • Rendibilitat. A una organització els beneficis i la rendibilitat poden augmentar amb una intel·ligent combinació de directius fixos i externs de lloguer, a dedicació complerta o parcial.
    • Management as a Service “part-time”. Les tasques de Responsable del sistema de qualitat sovint no precisan dedicación full-time. Hi ha estadístiques que mostren que un directiu a dedicació complerta sols fa servir el 20% del seu temps a aspectes estratègics i de direcció, aspectes on aplica el seu talent, mentre que en el 80% del temps restant el dedica a activitats rutinàries, reporting i aspectes tècnics o administratius del seu departament. Totes aquestes tasques son delegables a personal menys qualificat o a eines informàtiques com ara “Gesttic – Software ISO

      Qualitat de les platges, banderes i certificacions

      Què implica la qualitat de les platges?

      La qualitat de les platges fan que quan hi vas, tinguis ganes de tornar-hi. Cada vegada està més valorada, perquè:

      • L’usuari de la platja ha canviat i busca platges diferents, amb personalitat, dinàmiques, segures, capaces de generar una bona experiència i la interacció social.
      • La gestió de les platges és complexa perquè hi intervenen moltes administracions.
      • Hi ha una demanda de transparència i optimització de recursos que implicant noves estructures organitzatives a la gestió local implantant una gestió integral i integrada, ambientalment sostenible.
      • La qualitat de les platges implica satisfer als usuaris i grups d’interès.
      • Professionalització i lideratge
      • Millora continua dels serveis i de la qualitat.

      Normalment visualitzem la qualitat de les platges perquè té certificats, reconeixements i banderes.

      Qualitat de les platges: Bandera Blava, ISO 14001, EMAS, ISO 9001, Q
      Qualitat de les platges

      Què volen dir les banderes que hi ha a la platja?

      Normalment quan anem a la platja veiem moltes banderes que indiquen la qualitat de les platges. Sabem què vol dir cada una d’elles?

      • Bandera Estat de la Mar sobre la idoneïtat del bany. Mesura l’estat del mar, no la qualitat de les platges. Es segueixen es criteris establerts per la Generalitat de Catalunya:
       • Bandera verda. Indica que les condicions per banyar-se són bones.
       • Bandera groga, per indicar precaució en banyar-se, ja sigui per nedar o bussejar. 
       • Bandera vermella, significa que el bany està prohibit per a tothom, tant per nedar com per bussejar.
      • Bandera Blava. És el reconeixement de qualitat de les platges més conegut pels usuaris i turistes. Implica una auditoria anual, a la que es verifica que es compleixen els requisits de la Bandera Blava, no valorant la millora continua de la platja. 
      • Bandera ISO. El certificat ISO 9001 (implica la gestió de la qualitat enfocada als processos de la platja) i el certificat ISO 14001 (Gestió medi ambiental) impliquen la millora continua dels serveis i de la gestió ambiental de les platges. El certificat ISO implica una auditoria anual d’una certificadora independent que verifiquen la qualitat de les platges i la millora continua de les instal·lacions, qualitat d’aigües, sorra, serveis, gestió de residus, etc.
      • Bandera EMAS (Sistema d’Eco gestió i Auditoria) es el reconeixement més prestigiós de gestió ambiental obtingut després d’una auditoria independent anual i una inscripció a un registre europeu. Quan es vol obtenir la verificació EMAS, cal fer una Declaració Ambiental on consten els resultats de qualitat de les platges EMAS a més d’un resum de la seva gestió. Aquesta Declaració és un document públic, ja que l’EMAS implica una aposta per la comunicació i la transparència cap a l’opinió pública.
      • Bandera Q de Qualitat Turística, d’acord amb la norma ISO 13009. La “Q” implica una auditoria estricte sobre la qualitat de les platges sobre tots aquells serveis que afecten als seus usuaris: serveis de neteja i recollida selectiva de residus, seguretat i salvament, informació, qualitat de les aigües i sorra, instal·lacions i equips, a més d’accessos i oci. La Q de Qualitat assegura als usuaris de la platja, la millor experiència turística possible.
      • Bandera SICTED. El distintiu de compromís de qualitat de les platges del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED) acredita que els destins i empreses han superat una avaluació externa demostrant el nivell de qualitat a les platges requerit per millorar l’experiència i satisfacció del turista.

      Transició de ISO 9001:2008 a la nova ISO 9001:2015

      En aquest post analitzarem el document de la IAF (International Accreditation Forum), organització encarregada de regular els organismes certificadors i que ha publicat el document (draft) Transition Panning Guidance for ISO-9001:2015 on es descriu com cal fer la transició de la ISO 9001:2008 a la nova ISO 9001:2015. 

      Nova ISO 9001
      Transició a la nova ISO 9001:2015 de Qualitat
      Aquest document planteja que en el cas que la ISO 9001:2015 quedi tal i com es va plantejar el setembre del 2015, es tindran tres anys per fer la transició de la ISO 9001:2008 a la versió ISO 9001:2015, sense que sigui necessari certificar-se immediatament segons la nova norma ISO 9001, ni que canviem les auditories de seguiment a la nova versió de la ISO 9001. Per exemple si ens varem certificar el juliol del 2015, els tres anys de certificació i les auditories de seguiment es poden fer seguint la versió ISO 9001:2008, fent la re-certificació del 2018 segons el model ISO 9001:2015.

      Després que entri en vigor la nova versió ISO 9001, tindrem 18 mesos per poder-nos certificar segons la versió del 2008 o la del 2015, encara que hem de tenir en compte que tots els certificats ISO 9001:2008 caducaran 3 anys després d’entrar en vigor la versió ISO 9001:2015. Un cop passats els 18 mesos, sols podrem certificar-nos segons la norma ISO 9001:2015.

      Per tant, recomanem tenir en compte: 

      • L’actual esborrany de la a versió ISO 9001:2015, encara que no se n’esperen molts, poden tenir canvis. Encara no es coneix quan es publicarà definitivament la nova versió de la ISO 9001.
      • És important anar capacitant al personal involucrat i tenir un pla de transició per fer aquests canvis, considerant que qui treballi amb una certificadora acreditada, hauran de tenir en compte aquest pla i durant les seves auditories de seguiment de la certificació ISO 9001 es tindran en compte. 
      • Cal qualificar al personal involucrat en auditories segons la nova versió de la norma ISO 9001
      • Un sistema de gestió de qualitat basat en la versió del 2008 no deixa de “funcionar” amb la nova versió de la ISO 9001, es pot seguir fent servir i en paral·lel anar fent la transició donat que hi ha moltes coses que segueixen iguals. La ISO 9001 versió 2015 té una nova estructura i requereix més evidencies de la implicació de Direcció, s’enfoca més a identificar riscos i en el control dels resultats obtinguts, sempre d’acord amb els vuit principis de la gestió de qualitat.

      Necessites ajuda per adaptar-se a la nova ISO 9001?

      Transició cap a la nova ISO 9001:2015

      La propera versió de la ISO 9001:2015 tindrà un important impacte a totes les organitzacions que fan servir la norma ISO 9001.

      Diferencies principals entre les diferents versions de la ISO 9001

      Els principals canvis i nous conceptes de la norma ISO 9001:2015 son:

      • Estructura que facilita la integración de Sistemas. La nueva estructura de la norma ISO 9001 estableix un marc comú de tots els sistemes de gestió que facilita la integració de normes en un sistema integrat de gestió. Per això està previst que la nova norma ISO 9001 estigui alineada amb la nova norma ISO 14001.
      • Lideratge  La nova norma ISO 9001:2015 preveu que els requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat s’integrin amb els processos essencials com ara el Pla Estratègic i els seus objectius, a través d’un quadre de comandament, cal que siguin part de la planificació estratègica.
      • El risc com a part de l’enfoc a processos. Destaquem que la ISO 9001:2015, per reforçar l’enfoc basat en processos, la nova ISO 9001 requereix tenir en compte els riscos i oportunitats. La norma ISO 9001:2015 pretén que s’identifiquin els possibles escenaris en els que podrien no complir-se els resultats esperats i s’estableixin les accions escaients per gestionar els riscos. Aquests riscos es poden gestionar de forma preventiva, a través del Pla de continuïtat del negoci.
      • Gestió del canvi, fonamental per l’èxit. La nova ISO 9001 té en compte que el canvi constant que té qualsevol organització (noves pràctiques de negoci, tecnologies en evolució permanent, exportació o comerç internacional, etc.) obliga a adoptar una predisposició al canvi.  L’adaptació del Pla Estratègic a aquests canvis es pot fer amb l’ajuda d’un servei de head-renting estratègic.

      Després que es publiqui la norma ISO 9001:2015, s’obrirà un període de tres anys, durant el que les certificacions basades amb l’antiga ISO 9001 continuaran sent vàlides, tenint un periode de transició cap a la ISO 9001:2015 prou ampli com per adaptar-se als nous requisits.

      Sistema Integrat de Gestió: Integrar la ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001

      Sistema Integrat de Gestió per millorar l’eficàcia i eficiència dels seus certificats

      Qualsevol empresa amb un certificat ISO que integri més d’una norma (com ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral ) cal que tinguin un sistema integrat de gestió.

      Integrant els processos en un únic sistema de gestió, permet agrupar de forma més eficient tant la documentació dels certificats ISO com de la pròpia activitat de la companyia. La paraula clau d’aquesta decisió és l’eficiència dels processos del sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001, optimitzant els recursos, controlant millor els resultats i facilitant la millora continua.

      En un sistema integrat de gestió s’eviten redundàncies i accions contradictòries gràcies a l’anàlisi conjunt de tots els processos involucrats en el sistema ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001, els requisits exigits per les normes, els objectius de millora continua i els altres requisits de les normes.

      Norma ISO 9001 de qualitat
      Sistema Integrat de Gestió segons ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001

      A la vegada, en un Sistema Integrat de Gestió segons ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001 es potencien sinergies a punts com ara l’estratègia, accions de màrqueting i millores globals sobre el negoci.