Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001

Solucions estratègiques.

Tenim les solucions estratègiques i les sabem integrar amb el certificat ISO 9001, que ajuden a créixer i guanyar diners a partir de la millora de l’estratègia i funcionament empresarial:

 • Pla estratègic per establir estratègies que permetin complir la missió de l’organització. Estableix objectius a assolir i a llarg termini la posició en un segment del mercat concret. Està inspirat en la visió.
  • Quadre de mando, Balanced Scorecard o Tableau de Bord. Amb el Quadre de comandament podem seguir com funcionen els diferents processos.
 • Pla de Negoci o recull de plans que defineixen allò que esperem a curt termini. En destaquem:

  Solucions estratègiques per la millora dels beneficis

Serveis de consultoria ISO

 • Certificat ISO per transmetre confiança tant a proveïdors com a clients. Els certificats més habituals son la ISO 9001 de qualitat, ISO 14001de gestió ambiental, OSHAS 18001 de seguretat i salut i normes sectorials com el OEA referent al comerç internacional, BRC de seguretat alimentària o ISO 13485 referent al medical device. Els certificats ISO es poden integrar amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
 • Certificats de producte, per complir els requisits legals (Marcatge CE) o buscar una diferenciació respecte la competència (Etiquetes ecològiques o ecoetiquetes).

Sabem integrar totes aquestes solucions estratègiques en un mateix sistema integrat de gestió a partir del nostre servei d’outsourcing estratègic.

Podem ajudar-te. Vols que t’ajudem? Demanan’ns informació

Com evoluciona el màrqueting de continguts?

Màrqueting de continguts

El màrqueting de continguts està vinculat amb el pla de màrqueting i el màrqueting digital. Tracta de com generar conversació al voltant del contingut, és a dir, com usar-lo per atraure atenció, compromís i participació dels clients per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció, tal i com requereix la norma ISO 9001.

El màrqueting de continguts és una tècnica de màrqueting que consisteix en crear i distribuir contingut rellevant i valuós per atraure al nostre públic objectiu. És l’art de comunicar-nos amb els nostres clients sense vendre’ls res ja que es basa en creure que aquests recompensaran els continguts que generem amb la seva lleialtat, és a dir, atraient futurs projectes. El màrqueting de continguts aconsegueix atraure a clients potencials per convertir-los en clients i després a clients que repeteixen.

El màrqueting de continguts ha de servir per generar confiança i credibilitat així com demostrar autoritat al voltant de la seva àrea de coneixement, del seu sector. Per tant no és una estratègia a curt termini ni d’una tècnica de màrqueting que interromp a l’usuari.

Els continguts del màrqueting de continguts poden adoptar moles formes. Al llibre “Estrategias del marketing de contenidos” en distingeix 42 de diferents. Hem de tenir en compte que no és necessari ocupar tots els canals per arribar a la teva audiència desitjada, hem de saber trobar-la.

Màrqueting de continguts

Formats del màrqueting de continguts

Alguns dels formats del màrqueting de continguts son:

 • Crear un blog. Una forma senzilla de fer-ho és a través de blogger o wordpress.
 • Informe sectorial. Preparar un informe sectorial o un white paper gratuït per a la descàrrega immediata.
 • Newsletter. Escriure una newsletter, informant de les últimes notícies i tendències.
 • Curs o vídeos. Preparar un curs amb vídeos tutorials i lliurar-los per email a través d’un sistema d’autoresponders
 • Fer un webinar o un seminari a través d’internet
 • etc.

S’entén per e contingut qualsevol tipus de publicació, ja sigui:

 • Social (posts, tuits, actualitzacions a xarxes socials…),
 • Online (newsletter, ebooks…),
 • Paper (revista corporativa…)
 • Multimèdia (vídeos, podcasts…).

Tendències actuals del màrqueting de continguts

Destaquem les següents tendències que marquen la forma de crear contingut digital al blog i a la web:

 • Ús combinat de text amb grans imatges i altres formats multimèdia, amb la principal funció d’informar, evitant les funcions comercials directes.
 • Infografies que continuen estant totalment vigents com a medi de transmissió gràfica d’informació aportant valor afegit al visitant. El màrqueting de continguts, a més de centrar-se en el posicionament en buscadors i augmentar el numero de visites a la pàgina web o al blog, actualment també busca aconseguir engangement i afinitat cap a la marca.
 • Presència a xarxes socials. És imprescindible aparèixer a les xarxes socials on està segmentat el públic i també una selecció d’aquelles xarxes que poden aportar més valor a la marca. Per aquest filtratge, el màrqueting de continguts es recolza en tècniques d’analítica web com ara Google Analytics
 • Webs responsive (visibilitat òptima a qualsevol dispositiu) és un dels grans pilars en que es recolza el disseny per un posicionament del contingut.

En definitiva, el màrqueting de continguts s’està centrant en apropar les preferències de l’usuari i la facilitat d’accés a la informació per qualsevol canal, però amb la premisa ineludible que el contingut sigui de qualitat. Aquest és el principal valor que ha de mantenir-se, ja que s’ofereix al visitant un valor afegit que permetrà crear relacions duradores, reforçar la imatge de marca, millorar la reputació online i, en definitiva, establir relacions entre clients i empresa que es diferenciïn de la competencia.

Etiqueta ecologica o Ecolabel

Què aporta una etiqueta ecològica?

L’etiqueta ecològica aporta diferenciació i proposició de valor que ajuda a vendre més el que suposa que l’organització és més competitiva. L’etiqueta ecològica és una eina que ajuda a promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús més eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció ambiental. La consecució d’aquest objectiu es fa proporcionant als consumidors orientació i informació exacte, no enganyosa i amb base científica sobre els esmentats productes.

Etiqueta ecològica europea o ecolabel

Actualment a la Unió Europea hi ha un sistema d’etiqueta ecològica voluntari regulat pel Reglament  (CE) 66/2010, que té com a objectiu promocionar aquells productes amb impacte ambiental reduït, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, així com donar als consumidors orientació i informació suficient. L’Ecoetiqueta Europea o ecolabel, reconeguda als Estats Membres de la Unió Europea es pot aplicar a productes englobats a alguna de les següents categories:

L’etiqueta ecològica pot aportar molts beneficis a l’empresa, com ara la diferenciació davant de la competència, la millora de la imatge de marca i l’entrada a nous mercats. Demanar l’ecolabel per un determinat producte implica certificar el compliment de determinats requisits mediambientals que proven que el producte millora de forma significativa aspectes ambientals durant tot ell seu cicle de vida.

Etiqueta ecològica – Ecolabel

Les normes ISO proporcionen el marc de referència més fet servir per l’etiquetes ecològiques voluntàries de productes i serveis. Les normes que regulen aquest tipus d’etiquetes pertanyen a la família UNE – EN ISO 14020 Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals i distingeixen tres tipus d’etiquetatge:

 • ISO 14021 Etiquetatge ecològic Tipus II. Auto-declaracions mediambientals.
 • ISO 14024 Etiquetatge ecològica Tipus I. Principis generals i procediments
 • ISO 14025 Declaracions ambientals Tipus III . Principis i procediment

Altres etiqueta ecològica o ecolabel

  Màrqueting omnicanal per augmentar les vendes

  1. Màrqueting omnicanal.

  Els compradors busquen els productes, abans de comprar-lo a les botigues al telèfon mòbil, tauletes i portàtils comprovant-ne online sovint els preus. El resultat? Adéu a les tècniques tradicionals de màrqueting unidireccional i del màrqueting multicanal. Ha arribat la “venda omnicanal” i el màrqueting omnicanal.

  Omni en llatí vol dir “tots”. Pels venedor “màrqueting omnicanal” suposa comunicar i armonitzar la informació i l’experiència en tots els canals en els que està present. El màrqueting omnicanal implica integrar tot el back-end, de forma que el client pugui buscar un producte online a casa, demanar-lo des del seu telèfon o tableta i recollir-lo a una botiga o de camí cap al treball.

  Podríem definir l’omnicanalitat com una estratègia de gestió del client en tot el cicle de vida de la seva relació amb l’empresa, on s’estableix una comunicació coherent i consistent pels diferents canals que el client vulgui fer servir per interactuar amb l’empresa, fonamentalment a botigues físiques (Retail), Internet, Mobile o el Contact Center.

  La pime i les botigues petites també poden aprofitar el màrqueting omnicanal per millorar l’experiència del client , fidelitzar i augmentar les vendes gràcies a l’omnicanal.

  Estratègies de màrqueting omnicanal
  Màrqueting omnicanal

  2. Les claus d’una estratègia de màrqueting omnicanal.

  Les claus d’una estratègia omnicanal son:

  • Col·locar el coneixement sobre el client al centre de l’estratègia. Cal aprofitar les dades recollides dels consumidors a través de la seva experiència a la web i també a la botiga física. 
  • Cal conèixer i reconèixer al client adequadament. Paral·lelament, acompanyant aquesta transformació, la botiga física cal que evolucioni. El recorregut de compra a la botiga ha de tenir en compte la lògica omnicanal i els venedors han d’estar informats del que estan comercialitzant en temps real , amb l’objectiu de respondre a les expectatives d’un consumidor sobreinformat. 
  • Disposar d’un sistema d’informació molt eficaç. Si un producte està indicat com a disponible a la web, també cal que ho estigui a la botiga. Sinó el consumidor no tardarà a fer-ho saber a les xarxes socials

  L’omnicanalitat es pot entendre com una evolució de l’estratègia de màrqueting multicanal.

   3. Com implantar una estratègia omnicanal.

   L’estratègia del màrqueting omnicanal, és accessible a aquelles empreses adaptades a les noves tecnologies i sempre d’acord amb el seu pla de màrqueting, vulguin implementar les estratègies comercials bàsiques del màrqueting omnicanal. Alguns exemples de les estratègies a implantar son:

   1. Comprar online, recollir a botiga. Aquesta funcionalitat és clau per eliminar un dels principals frens de la “compra online”. Aquesta funcionalitat es pot fer servir per les empreses per optimitzar la cadena de subministres i els marges.
   2. Històric de vendes. Cal donar als consumidors una visió general de les seves compres. Aquesta funcionalitat sovint està disponible a través de la web.
   3. Stocks de botiga actualitzats. Els clients han de poder accedir en qualsevol moment al stock que tenim a la botiga actualitzat en temps real. D’aquesta manera els interessats tindran una visió global de la disponibilitat dels articles. 
   4. Factura digital. Els consumidors cal que tinguin accés a una còpia digital de les seves factures. Això permet tenir un històric de les compres. Pels més impacients, les empreses poden oferir el “self checkout”. 
   5. Política de devolució. La devolució d’una comanda no pot tenir limitacions diferents en funció del canal de venda.
   6. Punt de venda únic. Les compres fetes al punt de venda i les fetes al mòvil o web no haurien d’estar separades. De fet, les accions fetes al mòbil haurien de ser contextualitzades. 

   Contacte amb nosaltres si vols que t’ajudem

    El Pla de màrqueting per aprofitar les oportunitats de negoci

    El Pla de màrqueting ajuda a adaptar-se al mercat

    Vendre mai és fàcil, en època de crisi encara més difícil. Per aconseguir vendre, les empreses cal que s’adaptin als nous escenaris i canvis que comporten els nous hàbits i perfils de consum dels clients. El pla de màrqueting és l’eina que ho aconsegueix.

    El pla de màrqueting és un document escrit que hauria de formar part del pla de negoci, en el que d’una forma estructurada es defineixen els objectius comercials a aconseguir en un període determinat i es detallen las estratègies i accions que es van a fer per aconseguir-ho en el termini previst. Sovint forma part del pla de negoci de l’empresa. El pla de màrqueting ajuda a trobar noves oportunitats de negoci davant de noves demandes del mercat, a partir de la diversificació i de la innovació.

    Pla de màrqueting aplicant el màrqueting mix
    El Pla de màrqueting segons el marketing mix

    Pla de màrqueting i màrqueting mix

    Fer el pla de màrqueting d’acord amb el màrqueting mix implica tenir en compte totes les eines o estratègies que es tenen en el marc del pla de negoci i el pla estratègic de l’organització. Les variables que té en compte el màrqueting mix son:
    • Producte o servei que s’ofereix a un mercat per satisfer una necessitat o un desig. El Pla de màrqueting, entre altres coses, ha de decidir sobre la formulació, presentació del producte, desenvolupament de la marca, i les característiques d’embalatge, etiquetatge i envàs. Cal recordar que cada qualsevol producte té un cicle de vida (en funció de la resposta del consumidor i de la competència) on hi ha les fases de llançament, creixement, maduresa i declivi.  
    • Preu: El preu és la variable que aporta ingressos. Està íntimament lligat a la sensació de qualitat (així com exclusivitat) que percep el segment del mercat on volem vendre. Destaca que té en compte la forma de pagament (efectiu, tarja, xec, crèdit, etc.), descomptes pronto pago , volum, recàrrecs, etc.  
    • Distribució (Place en anglès) implica definir en el pla de màrqueting, com i on comercialitzar el producte o servei que se li ofereix. Considera l’eficàcia i eficiència del canal de distribució, per aconseguir que el producte arribi al lloc adequat, en el moment adequat i en les condicions adequades, variables a tenir en compte per la satisfacció dels clients d’un sistema de qualitat d’acord amb la ISO 9001.
    • Promoció per comunicar, informar i persuadir al client i altres interessats sobre l’empresa, els seus productes i ofertes per aconseguir els objectius inclosos en el quadre de mando o en el pla de negoci. El pla de màrqueting té en compte la Promoció de vendes, Màrqueting Digital, Força de  venda o venda personal, Publicitat, Relacions Públiques..

    El Pla de màrqueting seguint el màrqueting mix si té en compte la industria dels serveis i sectors socials, cal que també tingui en compte variables com ara personal, els processos i la presentació del nostre producte / servei, variables molt vinculades amb un sistema de qualitat ISO 9001.