Canvis a la ISO 22000 de Seguretat Alimentaria

La norma ISO 22000 de Seguretat alimentària

La norma ISO 22000 de seguretat alimentària conté els requisits d’un “Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments”. Facilita la seva implantació i certificació per qualsevol organització dins de la cadena alimentaria.

Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

La norma es va crear l’any 2005. La ISO 22000 de seguretat alimentària garanteix la implantació de pràctiques correctes d’higiene i innocuïtat alimentària.

Les successives crisis alimentàries, el creixent volum de requisits legals exigits als productors i distribuïdors d’aliments, així com la necessitat de més confiança entre les diverses parts interessades a la cadena alimentària, aconsellaven una revisió de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària per la seva adequació als desafiaments actuals.

La nova ISO 22000 de Seguretat Alimentària

El Grup de Treball ISO/TC 34/SC 17/WG 8, a càrrec de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària, s’ha proposat:

 • Aclarir els conceptes clau, especialment els relatius a l’anàlisi de perills i punts de control crítics i els aspectes més rellevants dels programes de prerrequisits.
 • Actualitzar les definicions fetes servir per la norma ISO 22000 de seguretat alimentària
 • Simplificar la norma i fer-la més concisa, evitant un contingut massa prescriptiu.
 • Assegurar una cobertura més gran per les pimes.
 • Implementar a la norma ISO 22000 el nou format i estructura d’alt nivell (Annexo SL) al que ‘estan adaptant la resta de normes de sistemes de gestió, com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i altres, facilitant així la possibilitat d’integrar diversos sistemes de gestió sobre la base de requisits i principis comuns.

Està previst que la segona edició de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària será publicada a finals del 2018.

Més informació de seguretat alimentària

Eines per vendre més i la ISO 9001

Et recomanem les següents eines per vendre més que pots fer servir sense massa dificultat:

 • Estableix objectius de venda. Un bon lloc és en el marc del Pla de màrqueting o fins i tot del certificat ISO 9001. Recomanem que els objectius estiguin estructurats en zones, canals, clients, … Cal fer un seguiment periòdic de les dades. Poden estar integrats amb els objectius de qualitat.
 • Usa tots els canals de venda per generar vendes, com ara els propis clients, networking o el màrqueting digital i posicionament web. Explica bé què et diferencia de la competència. És part de la comunicació externa i coneixement de les parts interessades.
 • Decidir a qui ens dirigim. Cal decidir a qui volem vendre. Cal vendre el producte o servei correcte a la persona correcte.
 • Com posar els preus correctes. Una de las decisions més difícils per molts professionals és com posar els preus correctes. Si poses un preu baix, atraus als clients equivocats, treballes molt i guanyes poc. Però si poses els preus massa alts, potser no facturaràs el suficient. Per això el podem ajudar a posar els preus correctes per l’empresa i els clients.
Eines per vendre més vinculades amb la ISO 9001
 • Fes Networking. Saps què el networking és essencial. Per aprofitar-lo, cal que fer networking no t’incomodi ni sigui avorrit. Coneixes els secrets per aprofitar-lo al màxim?
 • Gestió i planificació del temps. La gestió eficient  del temps és una eina per vendre més. És molt recomanable una organització per blocs de tasques fixes que ajudi a estructurar l’agenda.
 • Formació en vendes. Cal estar formats sobre el procés de vendes. Per exemple, com a venedor cal conèixer les motivacions a comprar dels nostres clients així com resoldre les objeccions. Des d’EmasConsultors, et podem ajudar amb formació “a mida”.
 • Analitza la carteta de clients. Implica una anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Permet l’establiment d’esforços per ABC així com optimitzar rutes i diversificar riscos. Es pot fer en el marc de la Revisió per la Direcció de la ISO 9001.

Vols que t’ajudem? Contacta amb nosaltres, som garantia d’èxit.

Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Concepte del pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

El pla d’igualtat entre homes i dones de les empreses és un conjunt ordenat e mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la igualtat, de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat per aconseguir les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Per aconseguir els objectius fixats, els plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones haurien de tenir en compte entre altres coses, l’accés al treball, la classificació del professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

El pla d’igualtat tindrà en compte tota l’empresa, sense que perjudiqui de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball. El Pla d’igualtat es pot integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat o ISO 26000 de responsabilitat social corporativa.

Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Qui ha d’estar implicat al Pla d’Igualtat d’oportunitats?

Al Pla d’igualtat, cal que hi participi:

 • Alta Direcció: La voluntat i impuls de la igualtat entre homes i dones, per exemple en aprovar objectius d’igualtat. 
 • Equips tècnics de RRHH: Execució. Integrar la igualtat als procediments habituals de l’empresa i que les accions siguin el més concretes possibles per afavorir la seva viabilitat i visibilitat dels seus resultats
 • Representació legal de treballadors i treballadores: Cal que siguin protagonistes actius durant tot el procés. Cal que participi a les propostes, assessorament, formació, sensibilització, participació, identificació de necessitats i interessos. Treball en xarxa, animació a la formació i al foment de les bones pràctiques.
  La representació legal de treballadors i treballadores pot formar part de la “Comissió d’Igualtat” creada a la pròpia empresa que inicia i executa el pla d’igualtat d’oportunitats. 
 • Comitè Permanent d’Igualtat. El seu objectiu és crear un espai de diàleg i comunicació fluida, de forma que els acords i mesures acordades mentre es desenvolupa el programa es duen a terme amb consens per les dues parts. El Comitè es informat de tots els passos que es duen a terme en el desenvolupament del pla d’igualtat.
 • Plantilla:  Es el principal agent implicat al pla d’igualtat per aportar Propostes, participació…. en tractar-se del col·lectiu destinatari.  No és un grup homogeni pel que els interessa analitzar la situació dels homes i de les dones de la forma més personalitzada possible.
  Igualment convé conèixer la cultura general de l’empresa, els seus valors i la influència que té en l’igualat d’oportunitats per les dones a l’organització.
  Els Sindicats tenen un paper determinant, tant a la negociació com al desenvolupament posterior de les accions.
  Per assegurar la participació del personal a totes les fases del programa cal crear una una estructura específica, com poden ser les Comissions permanents d’igualtat.
 • Persones expertes – Personal interno o consultores que aporten formació, assessorament i recolzament. 

Cada agent i implicat necessitarà una formació específica. La formació és bàsica a tots els nivells (de tots els components de l’Equip Directiu fins a l’última persona compromesa amb l’organització).

Comunicació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats

Informar i comunicar les accions i els canvis a favor de la igualtat entre dones i homes.

La imatge adquireix un valor destacat. El tractament de la comunicació i de la imatge que l’empresa projecta tant interna com externament, contribuirà a l’abast del bon funcionament del programa.

Més informació sobre Pla d’Igualtat d’Oportunitats

ISO 14046 Gestió ambiental. Petjada hídrica

L’aigua i la Petjada hídrica.

La gestió de l’aigua s’ha convertit primordial en el desenvolupament sostenible. Una de les tècniques desenvolupades per aquest propòsit és l’avaluació de la petjada hídrica. La norma ISO 14046 estableix un mètode per avaluar la petjada de l’aigua que dóna transparència, coherència, reproductibilitat i credibilitat per l’avaluació i informe de la petjada hídrica de productes, processos o organitzacions.

ISO 14046 – Gestió ambiental. Petjada hídrica

Una avaluació de la petjada de l’aigua, el pot ajudar a:

 1. Avaluar la magnitud d’impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 2. Identificar oportunitats per reduir els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua associats amb productes a varies etapes del seu cicle de vida, així com amb els processos i organitzacions.
 3. La gestió estratègica del risc vinculat amb l’aigua.
 4. Facilitar l’eficiència de l’aigua i l’optimització de la gestió de l’aigua al nivell de productes, processos i organització.
 5. Informar als que prenen decisions a la industria, les administracions i societat civil dels seus impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 6. Dóna informació coherent i fiable en base a l’evidència científica sobre els resultats de la petjada hídrica de cara a:
  • Avaluar i preparar el seu consum d’aigua pels riscos futurs.
  • Identificar formes per reduïr conseqüències ambientals dl seu consum d’aigua.
  • Millorar l’eficàcia de productes, processos i organització.
  • Compartir els seus coneixements i millors pràctiques amb el sector i l’administració.
  • Complir les expectatives de més responsabilitat ambiental
Una avaluació de la petjada hídrica d’una situació particular no és suficient si es fa servir per descriure els impactes ambientals potencials generals dels productes, processos o les organitzacions.

Principis, requisits i directrius de la Petjada de l’aigua

La norma ISO 14046 especifica els principis, els requisits i Guia pel càlcul, avaluació i generació d’informes sobre la petjada hídrica. tant com a una auditoria ambiental pròpia o part de l’auditoria interna del certificat ISO 14001.

L’avaluació de la petjada hídrica d’acord amb la norma ISO 14046 es basa en:

 • Anàlisi del Cicle de Vida, d’acord amb la norma ISO 14044 l’anàlisi pot ser modular.
 • Identificar els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua tenint en compte les dimensions geogràfiques i temporals pertinents.
 • Identificar el consum d’aigua i els canvis a la seva qualitat. Per fer-ho aplica conceptes d’hidrologia.

Referències

 

Xarxes Socials i Qualitat ISO 9001

Xarxes Socials i Qualitat 9001

Una correcte gestió i publicació de continguts a les Xarxes Socials està vinculat amb un certificat ISO 9001. La gestió i publicació de continguts de qualitat pot ser més àgil i fàcil si tenim clares les bases de les Xarxes Socials i les eines associades amb elles:

Gestió ràpida de les xarxes socials vinculat amb ISO 9001

1. Monitorització de la marca.

Cal saber en tot moment qui està mencionant la nostre marca, on i què diu. Per saber-ho son de gran ajuda les notificacions pròpies de les xarxes socials.

Per seguir a temps real l’activitat de les xarxes socials i atendre a les comunicacions, activa sols aquelles notificacions i avisos que t’interessin. D’aquesta forma millorarà la teva productivitat.

Recomanem fer servir eines d’escolta activa i monotorització de marca com ara Mention, Social Mention, Talkwalker o Google Alerts.

La monotorització de la marca és útil pels següents requisits de la ISO 9001: detectar incidències, reclamacions i el nivell de satisfaccioó dels clients.

2. Resposta a interaccions

Una de les activitats més imprescindibles per gestionar adequadament la presencia online d’una marca als Social Media és atendre a la comunitat. Els usuaris fan preguntes, contesten a les publicacions de la marca i, en definitiva, volen interactuar amb ella. Per això és important reaccionar en temps i forma.

Per agilitzar aquesta tasca, et serà de gran ajuda tenir en compte un “Pla d’Actuació” a les Xarxes Socials, que tingui en compte els supòsits més habituals. T’estalviarà molt temps a donar les respostes.

Si interactuem adequadament aconseguirem una satisfacció del client més gran, eina imprescindible per fidelitzar-los.

3. Publicar a Xarxes Socials de forma efectiva: la curació de continguts

Donada la gran quantitat d’informació que es publica a internet és molt important elegir què publicar. No sols es tracta de buscar al nostre sector, ja que la nostra competència genera continguts, que a la majoria dels casos no ens interessa compartir.

A més, consultar directament les fonts que ja coneix no garanteix que totes les publicacions siguin vàlides. Cal filtrar els continguts, com més exhaustivament, millor.

4. Filtrar els continguts, quan més exhaustiu millor

Per completar-ho, hem de tenir en compte que Twitter (amb contingut a temps real) y YouTube (amb continguts de video). Per això cal revisar el que es publica en aquests medis.

Ready4Social és una eina que permet obtenir continguts de feeds, hashtags i comptes de Twitter i canals de YouTube para programar-los a les teves Xarxes Socials.

Contacta amb nosaltres si necessites ajuda per la Gestió de les Xarxes Socials.

UNE 412001 IN – Guia pràctica de Gestió del Coneixement

Ara que la Gestió del Coneixement és un requisit de la norma ISO 9001:2015, la “UNE 412001 IN – Guia Pràctica de Gestió del Coneixement” proposa una metodologia per posar en marxa la Gestió del coneixement a la seva organització.

UNE 412001 IN per implantar la Gestió del Coneixement a la ISO 9001:2015

En posar en marxa la Gestió del Coneixement, cal fer un “Pla d’Acció” que contempli les fases següents:

 • Definir el projecte de Gestió del Coneixement i l’equip del projecte de la Gestió del Coneixement. Cal assegurar la implicació del personal a la Gestió del Coneixement. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.
 • Avaluació. L’avaluació de la Gestió del Coneixement implica detectar el coneixement de la companyia: Organitzar el coneixement detectat i categoritzar el coneixement actual.
 • Desenvolupament del projecte. Algunes de les eines útils per posar en marxa la Gestió del Coneixement seguint la norma UNE 412001 IN son:
  • Instruccions de treball. Serveixen per para capturar la informació que incorporen les instruccions de treball. Amb les instruccions de treball, queda per escrit el coneixement d’un determinat procés, el que facilita la seva comprensió.
  • Llistes de comprovació. A les llistes de comprovació hi consten les coses a comprovar abans que un treball s’hagi completat.
  • Gestió per processos: A vegades sols es necessita que quedin recollits els principals punts d’un procés, i amb un programa de formació pot ser la millor forma de registrar el coneixement.
  • Al lloc de treball. Quan el coneixement no es pot escriure, pot ser beneficiós fer servir la formació al lloc de treball en el que una persona amb més experiència transferirà el coneixement de l’organització indocumentat als altres.
  • Base de dades del coneixement: Moltes empreses deixen lliçons apreses fins el final d’un programa , i això pot significar que en els dissenys, deixin de costat els beneficis d’aquestes lliçons apreses fins molt més tard. Pot capturar el coneixement o els problemes o èxits que s’han produït amb un producte o servei, escrivint-los a una base de dades per la seva revisió durant el disseny. D’aquesta forma, el coneixement es captura immediatament i pot revisar-se quan es dissenyi el següent producte.

Podem ajudar-te a integrar els requisits de la UNE 412001 IN a la Gestió del Coneixement a una certificació ISO 9001 a través de l’outsourcing estratègic.

  Sistema de gestió del coneixement a la ISO 9001:2015

  Sistema Gestió del Coneixement

  Un Sistema de Gestió del Coneixement (en anglès knowledge management) ens ajuda a ser competitius a partir que cada col·laborador de l’empresa sàpiga el que l’altra coneix, amb l’objecte de millorar els resultats.

  El Sistema de Gestió del Coneixement pretén de transferir el coneixement des de on es genera fins al lloc on es farà servir i implica el desenvolupament de les competències necessàries dins de les organitzacions per compartir-lo i fer-lo servir entre els seus membres, així com valorar-lo i assimilar-lo si es troba fora de l’organització.

  Sistema de Gestió del coneixement a la norma ISO 9001

  Sistema de Gestió del Coneixement i ISO 9001

  La norma ISO 9001 incorpora a la clàusula “7.1.6.Coneixements de l’organització” el requisit de la la Gestió del Coneixement que han d’aplicar totes les organitzacions amb certificat ISO. Cal posar en marxa eines per utilitzar d’una forma eficaç el Sistema de Gestió del Coneixement, aprofitant al màxim el coneixement disponible

  Els requisits sobre el coneixement de  l’organització dins de la norma ISO 9001 son:

  • Determinar els coneixements que necessita per operar els seus processos i fer que els seus productes i serveis compleixin els requisits.
  • Mantenir aquest coneixement i fer que estigui disponible quan sigui necessari.
  • Tenir en compte el seu coneixement actual en fer canvis i determinar com va adquirir coneixements addicionals o actualitzats. La formació en pot ser bon recurs per aconseguir-ho.

  S’agrupa amb altres recursos, com les persones, la infraestructura, el medi ambient, les operacions i els recursos de seguiment i mesura. Per tant, els requisits son per destacar que el coneixement de l’organització és un dels recursos més importants que una empresa cal que comprengui i controli.

  A la vegada hi algunes notes a la norma ISO 9001 que expliquen el que és coneixement de l’organització  i en el que es pot basar el Sistema de Gestió del Coneixement. En concret, és el coneixement específic de l’organització, generalment adquirida per l’experiència, que es pot fer servir i compartida per aconseguir els objectius de l’organització.

  El coneixement pot provenir de:

  • Internament (com ara la propietat intel·lectual, la interacció amb altres Departaments de l’organització, les lliçons apreses del fracàs i èxits, o els resultats de les millores)
  • Externament (a partir de conferències, coneixement del client, o el coneixement de proveïdors).

  A l’article “La gestió del coneixement a la nova ISO 9001” d’aquest blog es pot trobar més informació al respecte.

  La norma UNE 412001:2008 IN – és una proposta metodològica per integrar el Sistema de gestió del coneixement amb un certificat ISO 9001.

  Estratègia, negoci, indicadors KPI i la ISO 9001

  Indicadors KPI que impliqui la Direcció

  Els indicadors KPI o indicador clau de rendiment és una mesura de seguiment d’un procés. Un bon KPI cal que estigui alineat amb el Pla Estratègic, Pla de Negoci i Certificat ISO 9001.

  Els indicadors KPI s’estableixen per cada procés. Es dissenyen per mostrar com progressa el rendiment d’una àrea concreta, com ara:

  • Comercial i màrqueting. Nosaltres recomanem incorporar indicadors vinculats amb el màrqueting digital (extrets per exemple de Google Analytics i Google Adwords)
  • Compres. Indicadors vinculats amb el grau de compliment dels clients i la capacitat de resoldre incidències.
  • Producció i Logística. Els indicadors KPI estan molt vinculats amb l’activitat pròpia de l’organització.
  • Servei al Client. Alguns KPI poden estar vinculats amb la satisfacció dels clients i noves necessitats que els hi detectem.

  El conjunt d’indicadors clau de rendiment formen el quadre de comandament. Es mesuren i segueixen periòdicament els indicadors, amb la finalitat de fer un seguiment dels propis indicadors KPI i els objectius associats a ells. Si escau fer accions de millora en el marc de la ISO 9001.

  Indicadors KPI: Estratègia, negoci i ISO 9001

  Indicadors KPI pel seguiment dels processos de la ISO 9001

  Els indicadors KPI serveixen per fer un seguiment d’un Sistema Integrat de Gestió. Permet avaluar el rendiment de cada empleat / secció / unitat / departament individual en funció de com es compleixen els objectius dels seus  KPI.

  Per un bon seguiment dels processos, cal:

  1. Comprendre el negoci i els seus objectius. Abans d’establir indicadors KPI clau de rendiment, cal adquirir una molt bona comprensió del seu negoci i els seus objectius.
  2. Traduir els objectius estratègics en objectius de negoci mesurable. Cal escollir els indicadors clau de rendiment que mesuren els objectius. 
  3. Anàlisi final.  Cal demostrar que hi ha una relació lineal entre els KPI elegits i els ingressos, costos i / o conversions etc.

  Indicadors KPI i normes ISO

  Els certificats ISO més habituals requereixen indicadors KPI son:

  • ISO 9001, per fer un seguiment dels diferents processos de l’organització
  • ISO 14001. Els KPI permeten fer un seguiment dels diferents vectors i aspectes ambientals.
  • OSHAS 18001. Un dels KPI a tenir en compte és el temps perdut en baixes laborals o núm. de baixes greus. 

  El gran valor és alinear els KPI amb els certificats ISO, el Pla de Negoci i el Pla Estratègic. Com ho fas tu? Et puc ajudar a aconseguir-ho amb el nostre outsourcing estratègic.

   Eines de Vigilància Tecnològica i la Inteligencia Competitiva

   1. La vigilància tecnològica

   La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a comprendre i aprofitar eficaçment els beneficis d’una gestió eficaç de la informació científica i tecnològica.

   Les eines de vigilància tecnològica son un instrument imprescindible per captar, processar i transformar la gran quantitat de dades i informació disponible en coneixement útil per la presa de decisions a una organització. Hi ha múltiples tipus d’eines tecnològiques.

   És recomanable escollir les eines informàtiques per la vigilància tecnològica que millor s’adeqüen a cada situació, pel que hi ha diverses metodologies i criteris de valoració. La norma UNE 166006, integrable amb un certificat ISO 9001 ajuda a la gestió de la vigilància tecnològica.

   Eines de Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva

   2. Eines de vigilància tecnològica

   2.1. Alertes

   Les alertes son serveis personalitzats d’informació d’actualitat sobre aspectes concrets d’un sector o temàtica (Ex: legislació, normativa, convocatòries, events, articles científics, patentes, ofertes tecnològiques, etc.).

   Actualment múltiples institucions i organitzacions ofereixen aquests serveis d’informació “a la carta”, prèvia subscripció o sindicalització (RSS), que ajuden al seguiment i detecció de senyals informatives. Un exemple d’aquestes eines és ALERTAS, el Sistema d’Alertes de Vigilància Tecnològica de l’OVTT.

   2.2. Buscadors especialitzats amb vigilància tecnològica

   Els buscadors especialitzats es centren en recuperar informació exhaustiva d’un tipus de font específica, un àrea del saber particular o un tipus d’informació concreta. Exemple d’aquestes eines de cerca especialitzades son:

   • Intelligo, explorador de l’espai acadèmic iberoamericà.
   • CiteSeerX, buscador especialitzat en informació científic – tècnica.
   • GoPubMed, buscador especialitzat a l’àrea biomèdica, basat en en PubMed. 
   • Recolecta, buscador especialitzat en ciència i producció científica en obert.
   • CC Search, buscador de recursos digitals amb llicència creative commons
   • National Library of Energy, buscador especialitzat d’informació i dades del Departament d’Energia dels EE.UU.

   2.3. Bases de dades especialitzades

   Las bases de dades son una font d’informació estructurada fonamental per conèixer les dades més rellevants que succeeixen a una àrea temàtica concreta. Poden ser generalistes o especialitzades. Hi ha una àmplia tipologia de bases de dades, que per la vigilància tecnològica resulten fonamentals:

   Bases de datos de patentes:

   • ESP@CENET – Patent search
   • LATIPAT – Buscador de patents
   • Patent Scope – Col·leccions nacionals i internacionals de patents
   • INVENES – Informació tecnològica continguda als documents de patents.
   • USPTO – United States Patents and Trademark Office
   • JPO – Japan Patent Office

   Bases de dades de revistes i articles científics:

   • Web of ScienceInformació científica, subministrada per ISI,.
   • REDALYC. Xarxa de revistes científiques.
   • SCIELO, xarxa iberoamericana de col·leccions de revistes científiques.

   Bases de dades de tesis i memòries d’investigació: 

   • Portal de tesis latinoamericanas (link is external).
   • TESEO tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles.
   • Tesis doctorals en xarxa de varies universitats.
   • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Accés a tesis en o sobre llengües hispàniques.
   • DART-Europe (link is external): acceso global a las tesis doctorales europeas
   • OPENTHESIS (link is external)
   • OATD (link is external): open access theses and dissertations.

   2.4. Metabuscador

   Els metabuscadors permeten llençar simultàniament una única cerca a múltiples motors de cerca, oferint els resultats a una única pantalla i, en molts casos, de forma organitzada i jerarquitzada. Ofereixen resultats exhaustius sobre una multitud de fonts d’informació i aporten una panoràmica general sobre un tema en concreto.

   Un exemple de metabuscador que facilita les pràctiques de vigilància tecnològica és:

   Marketplace:

   Els Marketplace son eines que ajuden a la difusió d’investigació i explotació de capacitats i resultats d’investigació, en oferir l’accés a ofertes i demandes tecnològiques publicades, així com processos de búsqueda de socis.

   Marketplace más relevantes en ciencia y tecnología.

   2.6. Software de vigilància tecnològica

   El Software de vigilància tecnològica és una eina informàtica per la gestió integral i sistemàtica de pràctiques de vigilància als seus processos. Hi ha una multitud d’ofertes, lliures de pagament, atenent a diferents fonts d’informació i funcionalitats.

   Alguns dels softwares que hi ha son:

   • HONTZA – Plataforma oberta de vigilància tecnològica
   • SOFTVT – Eina de vigilància tecnològica
   • VICUBO – Software per la vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
   • MIRAINTELLIGENCE
   • VIGIALEVigilància Tecnològica i Gestión de la innovación tecnológica
   • XERKA – Plataforma para la Vigilància Empresarial i la Intel·ligència Competitiva

    2.6. Open Analytics

    Open Analytics aborda el desenvolupament de tecnologies innovadores open source, big data, business intelligence, data mining yopen data. Son molts els experts i líders tecnològics involucrats al desenvolupament distribuït d’eines de software lliure aplicades al tratamiento de datos.

    Una referencia para iniciarse en la materia son eventos como los desarrollados por MediaLab Prado o LAReferencia (Xarxa federada de repositoris institucionals de publicacions científiques)

    ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

    Anàlisi del Cicle de Vida

    L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge, valorització i eliminació / disposició dels residus).

    L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció, amb la finalitat d’avaluar l’impacte potencial sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals (“sortides” al aire, agua i sòl) associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

    Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisi del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

    Anàlisi del Cicle de Vida – ACV

    ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

    ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

    Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

    Encara que la incorporació de la perspectiva del cicle de vida és nova a la versió 2015 de la norma ISO 14001, la norma no imposa una anàlisi complerta. Caldrà que els auditors determinin si les organitzacions han desenvolupat un Sistema de Gestió Ambiental per gestionar tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

    La norma ISO 14001:2015 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisi del Cicle de Vida.

    Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida