Eines de Vigilància Tecnològica i la Inteligencia Competitiva

1. La vigilància tecnològica

La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a comprendre i aprofitar eficaçment els beneficis d’una gestió eficaç de la informació científica i tecnològica.

Les eines de vigilància tecnològica son un instrument imprescindible per captar, processar i transformar la gran quantitat de dades i informació disponible en coneixement útil per la presa de decisions a una organització. Hi ha múltiples tipus d’eines tecnològiques.

És recomanable escollir les eines informàtiques per la vigilància tecnològica que millor s’adeqüen a cada situació, pel que hi ha diverses metodologies i criteris de valoració. La norma UNE 166006, integrable amb un certificat ISO 9001 ajuda a la gestió de la vigilància tecnològica.

Eines de Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva

2. Eines de vigilància tecnològica

2.1. Alertes

Les alertes son serveis personalitzats d’informació d’actualitat sobre aspectes concrets d’un sector o temàtica (Ex: legislació, normativa, convocatòries, events, articles científics, patentes, ofertes tecnològiques, etc.).

Actualment múltiples institucions i organitzacions ofereixen aquests serveis d’informació “a la carta”, prèvia subscripció o sindicalització (RSS), que ajuden al seguiment i detecció de senyals informatives. Un exemple d’aquestes eines és ALERTAS, el Sistema d’Alertes de Vigilància Tecnològica de l’OVTT.

2.2. Buscadors especialitzats amb vigilància tecnològica

Els buscadors especialitzats es centren en recuperar informació exhaustiva d’un tipus de font específica, un àrea del saber particular o un tipus d’informació concreta. Exemple d’aquestes eines de cerca especialitzades son:

 • Intelligo, explorador de l’espai acadèmic iberoamericà.
 • CiteSeerX, buscador especialitzat en informació científic – tècnica.
 • GoPubMed, buscador especialitzat a l’àrea biomèdica, basat en en PubMed. 
 • Recolecta, buscador especialitzat en ciència i producció científica en obert.
 • CC Search, buscador de recursos digitals amb llicència creative commons
 • National Library of Energy, buscador especialitzat d’informació i dades del Departament d’Energia dels EE.UU.

2.3. Bases de dades especialitzades

Las bases de dades son una font d’informació estructurada fonamental per conèixer les dades més rellevants que succeeixen a una àrea temàtica concreta. Poden ser generalistes o especialitzades. Hi ha una àmplia tipologia de bases de dades, que per la vigilància tecnològica resulten fonamentals:

Bases de datos de patentes:

 • ESP@CENET – Patent search
 • LATIPAT – Buscador de patents
 • Patent Scope – Col·leccions nacionals i internacionals de patents
 • INVENES – Informació tecnològica continguda als documents de patents.
 • USPTO – United States Patents and Trademark Office
 • JPO – Japan Patent Office

Bases de dades de revistes i articles científics:

 • Web of ScienceInformació científica, subministrada per ISI,.
 • REDALYC. Xarxa de revistes científiques.
 • SCIELO, xarxa iberoamericana de col·leccions de revistes científiques.

Bases de dades de tesis i memòries d’investigació: 

 • Portal de tesis latinoamericanas (link is external).
 • TESEO tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles.
 • Tesis doctorals en xarxa de varies universitats.
 • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Accés a tesis en o sobre llengües hispàniques.
 • DART-Europe (link is external): acceso global a las tesis doctorales europeas
 • OPENTHESIS (link is external)
 • OATD (link is external): open access theses and dissertations.

2.4. Metabuscador

Els metabuscadors permeten llençar simultàniament una única cerca a múltiples motors de cerca, oferint els resultats a una única pantalla i, en molts casos, de forma organitzada i jerarquitzada. Ofereixen resultats exhaustius sobre una multitud de fonts d’informació i aporten una panoràmica general sobre un tema en concreto.

Un exemple de metabuscador que facilita les pràctiques de vigilància tecnològica és:

Marketplace:

Els Marketplace son eines que ajuden a la difusió d’investigació i explotació de capacitats i resultats d’investigació, en oferir l’accés a ofertes i demandes tecnològiques publicades, així com processos de búsqueda de socis.

Marketplace más relevantes en ciencia y tecnología.

2.6. Software de vigilància tecnològica

El Software de vigilància tecnològica és una eina informàtica per la gestió integral i sistemàtica de pràctiques de vigilància als seus processos. Hi ha una multitud d’ofertes, lliures de pagament, atenent a diferents fonts d’informació i funcionalitats.

Alguns dels softwares que hi ha son:

 • HONTZA – Plataforma oberta de vigilància tecnològica
 • SOFTVT – Eina de vigilància tecnològica
 • VICUBO – Software per la vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
 • MIRAINTELLIGENCE
 • VIGIALEVigilància Tecnològica i Gestión de la innovación tecnológica
 • XERKA – Plataforma para la Vigilància Empresarial i la Intel·ligència Competitiva

  2.6. Open Analytics

  Open Analytics aborda el desenvolupament de tecnologies innovadores open source, big data, business intelligence, data mining yopen data. Son molts els experts i líders tecnològics involucrats al desenvolupament distribuït d’eines de software lliure aplicades al tratamiento de datos.

  Una referencia para iniciarse en la materia son eventos como los desarrollados por MediaLab Prado o LAReferencia (Xarxa federada de repositoris institucionals de publicacions científiques)

  Pyme Innovadora

  1. Avantatges Pyme Innovadora

  El reconeixement “PYME INNOVADORA” del Ministerio de Economía y Competitividad pot aportar a la seva empresa les següents avantatges fiscals:

  • Compatibilitat incentius discals: deducció + bonificació pel mateix personal investigador i el mateix exercici fiscal:
   • Deduccions Fiscals per Activitats d’Investigació i Desenvolupament (I+D) i/o Innovació Tecnològica (iT): Podrà deduir-se fins el 42 % dels costos del seu projecte de I+D+i.
   • Bonificacions personal investigador: Amb l’aplicació cada mes de les bonificacions, podrà estalviar-se un 40% dels costos de la Seguretat Social del seu personal dedicat en exclusiva a I+D+i.
  • Valor afegit a la marca.
  • Accés al finançament tou de línies específiques de l’ICO.
  • Preferència a:
   • Ajudes directes
   • Compra Pública Innovadora
   • Emissió de l’Informe Motivat Vinculant.

  Els requisits d’aquest certificat es poden integrar a un certificat ISO 9001.

  2. Certificat “Pyme Innovadora“.

  Aquesta especificació és una eina per que es pugui qualificar a una Pyme Innovadora de forma objectiva. L’objectiu de la especificació es centra a demostrar que l’empresa té un pla de negoci i un pla de formació així com faciliten i garanteixen un desenvolupament al terreny de la innovació.

  El reconeixement com a Pyme Innovadora és de gran utilitat per a que les empreses puguin valorar el seu potencial innovador a través de 27 indicadores,  distribuïts en diferents àrees:

  • Recursos Humans (com ara el percentatge de personal que es dedica a R+D+i sobre tots els treballadors).
  • Recursos econòmic – financers. Cal tenir en compte si s’ha obtingut finançament privat, pública (nacional o internacional) o beques per R+D+i.
  • Forma d’innovar, com ara si fa activitats en col·laboració o d’innovació oberta;
  • Organització de la innovació (si apliquen processos sistemàtics a la seva gestió);
  • Registres de patents i registres de marques nacionals o internacionals;
  • Resultats del procés, en el cas d’haver introduït al mercat productes o serveis innovadors;
  • Ocupació en R+D+i (percentatge de generació d’ocupació en aquest camp respecte els treballadors totals;
  • Retorn econòmic (percentatge d’exportacions degudes a productes nous).

  Aquests indicadors permet a la Pyme Innovadora identificar els seus punts forts i dèbils per millorar el seu desempeny a les diferents àrees de gestió.

  Reconeixement Pyme Innovadora – Ministerio de Economia y Competitividad

  La suma de tots els valors permet obtenir una puntuació màxima de 1.000 punts. L’organització que aconsegueixi com a mínim 400 punts tindrà dret a obtenir el segell de Pyme Innovadora i a estar al Registre Oficial del MINECO habilitat per les pimes innovadores.

  A més d’altres incentius promoguts per l’Administració Pública, les empreses que aconsegueixin el reconeixement de Pyme Innovadora també podran comptabilitzar les deduccions fiscals per projectes de R+D+i i bonificacions a la cotització a la seguretat social por personal investigador dedicat en exclusiva a activitats de R+D+i.

  3. Pyme Innovadora

  D’acord amb el Reial Decret 475/2004, una pime o microempresa (segons Recomanació 2003/361/CE) és intensiva en R+D+i en alguna de les següents circumstàncies:

  • b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, a través de la seva pròpia activitat:
   • 1) Per tenir una patent pròpia en explotació en un període no superior a 5 anys, anterior als drets de bonificació.
   • 2) Per haver obtingut un informe motivat vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a allò que es refereix al text refós de la Llei de l’Impost de Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004.

  c) Quan hagi demostrar la seva capacitat d’innovació, a través d’alguna de les següents certificacions reconegudes pel Ministeri d’Economia i Competitivitat:

  • 1) Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’especificació AENOR EA0043.
  • 2) Petita o  o microempresa innovadora, segons l’especificació AENOR EA0047.
  • 3) Certificat d’innovació conforme a la norma UNE 166002 «Sistema de gestió de la R+D+i

  Si desitja obtenir el segell de “Pyme innovadora” o innovació  no dubti a contactar amb nosaltres per qualsevol aclariment o consulta al respecte.

  Vigilància Tecnològica

  1. Beneficis i utilitat de la Vigilància Tecnològica

  Amb la Vigilància Tecnològica aconseguirà:

  • Conèixer la informació rellevant per l’organització en un entorn global de canvis accelerats amb un excés d’informació que trobem a internet.
  • Facilitar la presa de decisions estratègiques i vinculades amb la innovació a partir de d’entendre millor l’entorn i reflexionar sobre les estratègies de l’organització gràcies a que la vigilància tecnològica permet:
   • Reduir els riscos a la presa de decisions, en conèixer millor on anem a posicionar-nos amb els nostres objectius de qualitat i les nostres estratègies.
   • Conèixer els canvis als mercats i a les tecnologies vinculats amb el nostre sector d’activitat, facilitant la innovació i l’adaptació del pla estratègic.
   • Detectar nous mercats i tendències clau que ens ajudin a innovar cap a productes, processos productius, capital humà …
  • Facilita l’acció comercial i l’èxit del Pla de Màrqueting a partir de:
   • Conèixer els nous mercats, segments o productes a vendre perquè la vigilància tecnològica ens ajuda a conèixer les noves necessitats dels nostres clients.
   • Conèixer la competència i facilita trobar aliances amb nous socis que aportin valor afegir a l’empresa. 

   2. Consultoria Vigilància Tecnològica

   T’ajudem a través de la vigilància tecnològica a convertir informació tecnològica de l’exterior i de la pròpia organització en coneixement que ajudi a la presa de decisions amb menys risc i poder-se anticipar als canvis. El procés de la vigilància tecnològica inclou les fases següents:

   • Identificar les necessitats. Cal definir els objectius de la vigilància tecnològica (conceptes i factors crítics) a incloure,  que ens permetin conèixer l’entorn propi, els competidors i la previsió tecnològica, sempre de forma vinculada amb els punts clau del seu pla estratègic.
   • Obtenir informació. Implica buscar i recollir d’informació rellevant a partir de:
    • Eines tecnològiques especialitzades en la vigilància tecnològica basades en motors de cerca, que rastregen i analitzen la informació digital.
    • Informació dels competidors, a partir de l’anàlisi de la seva web, la seva reputació i anàlisis dels llocs on es parla d’ells.
    • Noticies sobre el sector d’activitat de l’organització
    • Fires i events
    • Publicacions sobre el sector d’activitat (normatives, patents, butlletins, opinions d’experts i usuaris)

    La vigilància tecnològica engloba tot tipus de documentació que pugui servir per analitzar i reflexionar sobre les estratègies de gestió empresarial. 

     Per accedir a la informació recollida amb la vigilància tecnològica cal establir alguns filtres en funció de l’estratègia de la gestió del coneixement per aconseguir que els membres de l’organització es sentin actors de les estratègies de gestió de l’empresa.

    • Anàlisis i gestió de la informació. Tota la informació recollida a la vigilància tecnològica, un cop analitzada es converteix en coneixement per l’empresa i el seu aprofitament dins de l’organització analitzant els factors que influeixen a la competitivitat de l’empresa amb l’objecte de generar estratègies competitives vinculades amb el pla estratègic  i actuar amb èxit als processos de generació d’Innovació.
    • Difondre els resultats de la vigilància tecnològica. Difonent la informació pública estratègica de l’entorn de l’organització així com del seguiment i anàlisi de les competències.
    Vigilància Tecnològica
    Fases del procés de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència

    3. Recursos vinculats amb la Vigilància Tecnològica.

    Qualitat ISO 9001 i innovació

    Concepte i tipus d’innovació

    La innovació és un procés sistemàtic que té com a missió fer coses noves o d’una forma nova, de forma que s’aporta valor als clients, a la societat i a la pròpia empresa. La innovació pot ser:

    • Innovació de producte: Introducció al mercat d’un producte / servei nou o considerablement millorat.
    • Innovació a l’organització implica canvis a les formes d’organització que suposen noves estructures organitzatives dels processos industrials.
    • Innovació de mercat, introduint nous mètodes de comercialització, de lliurament de productes preexistents o canvis en el sistema d’embalatge.
    • Innovació en models de negoci, introduint noves formes de percebre ingressos dels clients a partir de noves formes de generar valor.
    • Innovació a la gestió, adoptant noves formes de gestió, implantant principis, pràctiques i procediments no tradicionals.
    Qualitat ISO 9001 i gestió de la innovació
    Qualitat ISO 9001 i Innovació

     Gestió de la innovació i ISO 9001

     La norma ISO 9001 ajuda a innovar ajudant a establir estratègies d’innovació, afavorint eines per la gestió de la innovació a l’empresa, considerant els aspectes legals de la innovació (inclosa la financiació i fiscalitat de la innovació) i ajudant a l’avaluació de certificats i projectes de I+D+i . En destaquem  les idees següents:
     • Identificació del context o mercat en el que s’opera. Segons la cultura (política, missió, visió i valors) i l’estructura de l’organització (organigrama, funcions, responsabilitats i competència del personal) més gran és la capacitat d’adaptar-se als clients o al mercat en el que s’opera, i per tant és més fàcil la innovació .
     • Compromís, lideratge i predisposició al canvi de l’alta direcció de l’alta direcció davant dels canvis constants (noves pràctiques de negoci, tecnologia en permanent evolució, internacionalització de mercats) que ha d’afrontar qualsevol organització.
     • Planificació i seguiment. Planificant i procedimentant les possibles conseqüències dl canvi, la disponibilitat de recursos i l’assignació de responsabilitats, afavorim la innovació.
     • Vincular el disseny amb el procés d’innovació. En el disseny cal que es recolzi amb el procés d’innovació de forma equilibrada entre la generació de recursos econòmics que implica el disseny i la competitivitat futura de l’empresa que implica la innovació.

     La millora continua que implica una ISO 9001 sistematitza i dóna l’oportunitat a fer les tenint en compte la innovació. La innovació es pot optimitzar seguint els requisits de la norma UNE 166002.

     On trobar més informació sobre innovació:

     • FEDIT (Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología)
     • Innovation 
     • Fundación COTEC para la innovación tecnológica
     • INGENIO – Instituto de gestión de la innovación y del conocimiento