Certificats ISO en xifres

ISO, Internatonal Standard Office

L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una organització independent formada per les Organitzacions d’estandardització de Les seves 164 països membres. És qui fa més normes que proporcionen estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional entre països.

Principals xifres d’ISO:

 • 162 països membres
 • 702 organitzacions internacionals treballant sobre multitud de temes
 • Més de 100. 000 experts implicats
 • 3.535 organismes tècnics (technical bodies)
 • 4.771 work items in progress
 • 1.827 projectes nous
 • 1.505 noves normes ISO al 2015, 21.133 normes en total que impliquen 940.797 pàgines
 • 2137 esborranys de normes
Certificats de normes ISO

   Evolució de certificats ISO 9001.

   Els certificats ISO 9001 de gestió de qualitat, a nivell mundial, el 2015 ha assolit la xifra de 1.033.936 certificats ISO 9001 i es troba a 201 països. Encara que es pot dir que el numero de certificats està estabilitzat des de fa anys, ha augmentat la presencia de certificats ISO 9001 en més països.

   El top ten dels certificats de la ISO 9001 és:

   • Xina amb 292.559 certificats
   • Itàlia amb 132.870 certificats
   • Alemanya amb 52.995 certificats
   • Japó amb 47.101 certificats
   • Regne Unit amb 40.161 certificats
   • Índia con 36.305 certificats
   • Estats Units amb 33.103 certificats
   • Espanya amb 32.730 certificats
   • França amb 27844 certificats
   • Romania amb 20.524 certificats.
   •  

   Els certificats ISO 14001 a examen.

   En relació amb els certificats ISO 14001 comptabilitzats al món, s’arriba a la xifra de 319.324 y una presencia en 201 països, igual que amb la certificació ISO 9001. Tant la tendència de numero de certificats ISO 14001 com de presència de països, des del 2012 tendeix a pujar.

   Els països on hi ha més certificats ISO 14001 son:

   • Xina amb 114.303 certificats
   • Japó amb 26.069 certificats
   • Itàlia amb 22.350 certificats
   • Regne Unit amb 17.824 certificats
   • Espanya amb 13.310 certificats
   • Romania amb 10.581 certificats
   • Alemanya amb 8.224 certificats
   • França amb 6.847 certificats
   • Índia amb 6.782 certificats
   • Estats Units amb 6.067 certificats

   La Norma ISO 27001 sube posiciones

   La presencia de certificats ISO 27001 de seguretat de la informació al món en relació a l’any anterior puja de les 23.005 de l’any 2014 a les 27.536 a l’any 2015. La presència en numero de països també tendeix a pujar, dels 109 països al 2014 als 150 països en el 2015.

   D’aquesta forma, el top ten queda de la Norma ISO 27001 queda de la següent forma:

   • Japó amb 8.240 certificats
   • Regne Unit amb 2.790 certificats
   • Índia amb 2.490 certificats
   • Xina amb 2.469 certificats
   • Estats Units amb 1.247 certificats
   • Romania amb 1.078 certificats
   • Itàlia amb 1.013 certificats
   • Alemanya amb 994 certificats
   • Taiwan amb 939 certificats
   • Espanya amb 676 certificats

   La Norma ISO 50001 agafa més rellevància

   El 2015 hi havia 11.985 certificats ISO 50001, marcant una clara diferencia positiva amb els 6.765 que es registraven per l’any 2014. La seva presència a nivell global també creix, encara que més lleument, dels 80 països a l’any 2014 als 97 de l’any 2015.

   El top ten de certificats de la Norma ISO 50001 queda de la següent forma:

   • Alemanya amb 5.931 certificats
   • Regne Unit amb 1.464 certificats
   • França amb 500 certificats
   • Itàlia amb 470 certificats
   • Índia amb 405 certificats
   • Espanya amb 390 certificats
   • Estats Units amb 310 certificats
   • Xina amb 262 certificats
   • Àustria amb 220 certificats
   • Tailàndia amb 138 certificats

   Últimes xifres

   No podem acabar aquest llistat de xifres sense mencionar altres normes ISO rellevants com ara:

   • Norma ISO 22000, Sistema de Gestió de la Iniquitat dels aliments, amb 32.000 certificats dels que a Espanya n’hi ha 600 i una presencia en 167 països.
   • Norma ISO 22301, Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci, presenta un clar ascens de la seva rellevància, aconseguint la xifra de 3.133 certificats i presencia a 96 països.
   • Norma ISO 13485 relacionada amb els serveis mèdics que disposa de 26.000 certificats per l’any 2015 i una presència a 113 països. 

    Podeu consultar totes aquestes xifres a “The ISO Survey“.

   Auditor intern ISO 9001

   Auditor intern ISO 9001 i sistema de control intern

   L’auditor intern ISO 9001 cal que tinguin en compte el sistema de control intern. Aquest comprèn el pla de negoci i el pla estratègic així com totes les eines adoptades que ajuden a l’organització a salvaguardar els seus actius i verificar la fiabilitat de les dades comptables.

   El sistema de control intern cal que doni una seguretat raonable, ajudant a aconseguir:

   • Efectivitat i eficiència a les operacions i als processos. Amb el quadre de comandament en podem fer un seguiment.
   • Confiança amb la informació financera. El Pla Financer ajuda a aconseguir-ho.
   • Compliment dels requisits legals i de les regulacions aplicables. Cal tenir també en compte els requisits voluntaris.
   • Els objectius i fites programats, d’acord amb la Política de l’organització.

   Per poder generar valor a l’organització, cal que l’auditor intern ISO 9001 alienin les seves tasques amb el sistema de control intern i les seves eines per exercir el control i seguiment de les tasques crítiques als processos.

   Auditor intern ISO 9001 i control intern, aportant valor

   Què ha d’aportar l’auditor intern ISO 9001?

   Cal que l’auditor intern ISO 9001 apliqui les tècniques i habilitats d’auditoria, permetent:

   • Identificar i analitzar els riscos com ara riscos financers, d’imatge i reputació, riscos legals i riscos de negoci tant amb una visió de compliment de la norma ISO 9001 com de detectar oportunitats pel Pla de Negoci com de facilitar el Pla de continuïtat del negoci.
   • Identificar els costos de la no qualitat amb l’objecte de poder establir accions de millora que minimitzin aquests costos
   • Generar valor a partir dels informes d’auditoria. Així, d’aquesta forma aconseguim que l’auditor intern ISO 9001 tingui prestigi, convertint-lo amb un aliat del management i millora continua de l’organització.
   • Identificar les eines operatives i administratives que poden ser aplicades pel correcte funcionament de les activitats. Aquí és un bon moment per plantejar-se l’outsourcing estratègic per integrar el certificat ISO amb el management i estratègia.
   • Proposar millores al control intern, replantejant la seva funció i operativitat. 

   Per aconseguir tot aquest valor et proposem contractar l’auditoria ISO 9001 de qualitat o formar-te amb un curs d’auditoria interna ISO 9001.

    Com fer una bona auditoria interna ISO 9001?

    Què és una auditoria interna ISO 9001?

    Una auditoria interna ISO 9001 és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar de forma objectiva si es compleixen els requisits de la norma ISO 9001 sobre l’abast del certificat ISO. De forma més concreta, el propòsit de l’auditoria acostuma a ser:

    • Determinar la conformitat o no conformitat del sistema de qualitat amb els requisits especificats.
    • Determinar l’efectivitat del sistema en el compliment d’objectius.
    • Identificar les opcions de millora del sistema de qualitat.
    • Complir amb els requisits regulatoris.
    • Per propòsits de certificació (registre) del sistema de qualitat.
    Auditoria interna ISO 9001:2015
    Auditoria interna ISO 9001

      Com  ha de ser una bona auditoria interna ISO 9001?

      Òbviament una bona auditoria interna ha de complir amb els requisits que requereix la ISO 9001:2015. Hi ha auditories que sols serveixen per cobrir el tràmit i auditories que aporten valor. Des d’ +Emas Consultors fem auditories internes que aporten valor perquè:

      • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’entendre què està auditant. Un bon auditor ha d’entendre tant el context intern com l’extern de l’organització. Ha de conèixer el sector i tenir empatia amb els seus reptes.
      • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’aportar valor a Gerència. Una bona forma d’aportar valor és vinculant el pla estratègic, pla de negoci i pla de màrqueting amb el certificat ISO 9001.
      • Una auditoria ha de servir per la millora continua. A una bona auditoria interna ISO 9001 es detecten observacions i opcions de millora útils que ajuden a que el sistema de qualitat sigui una veritable eina de millora continua.
      • Cal tenir en compte nous requisits i altres normes. Per aportar valor a l’auditoria es tracta d’aportar el coneixement tant que tenim com consultors sénior així com aquelles normes complementaries a la ISO 9001 que poden aportar valor a l’organització.
      • Cal poder-se fer de forma integrada amb altres certificats com ara la ISO 14001, OSHAS 18001 o altes normes ISO

      Principals diferencies amb la ISO 9001:2015

      A l’auditoria interna ISO 9001 destaquem que hem de tenir en compte:

      • Norma amb nova estructura. A l’auditoria interna ISO 9001 hem de verificar que es tracten tots els requisits de la norma.
      • Context de l’organització.  Els auditors cal que evidenciïn que s’ha tingut en compte el context intern i extern de l’organització. Aquest és un punt de trobada amb el pla estratègic, pla de negoci i el pla de màrqueting
      • Compromís de la direcció. Cal evidenciar la implicació de la direcció en el sistema de qualitat ISO 9001 i en especial la política, establiment d’objectius, seguiment d’indicadors (quadre de comandament) i revisió per la direcció.
      • Pensament basat en el risc i el coneixement de l’organització. La forma més fàcil d’evidenciar aquest requisit a l’auditoria interna ISO 9001 és identificar i valorar els riscos dels diferents processos de l’organització. Es pot fer servir com a model la norma ISO 31000.
      • Verificar l’efectivitat del procés. En lloc d’una auditoria dels procediments d’escriptori només lectura, instruccions de treball, i els registres; l’auditor haurà de caminar i parlar amb la gent, mentre que les persones estan fent la seva feina. La verificació de l’efectivitat del procés sempre ha estat fàcil (verificar si els processos estan complint amb els seus objectius).

       Principis de gestió de la qualitat

       Principis de gestió de la qualitat

       Els principis de gestió de la qualitat estan vinculats amb aquella empresa moderna que busqui consolidar-se, créixer i desenvolupar-se per tenir èxit. Quan s’implanta la norma ISO 9001, aquests principis cal que serveixin per la millora continua de l’organització per que li sigui útil.

       Els principis de gestió de qualitat son inherents amb les normes de gestió més habituals com ara la ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001ISO 26000, ISO 50001, UNE 162000 i ISO 13485.

       Principi de qualitat
       Principis de gestió de la qualitat

       Principi de qualitat 1. Orientació al client. 

       L’orientació al client és una actitud permanent per detectar i satisfer les necessitats i prioritats dels clients interns i externs. Quan estem orientats al client, complim aquests 3 requisits:

       • Coneixem les qualitats dels productes i serveis de l’empresa.
       • Detectem les necessitats i prioritats dels clients, buscant la millor opció per satisfer-les.
       • Comuniquem als clients els beneficis que els aportem (reducció de costos, augment d’ingressos, millora organitzativa, etc.) i mesurem la seva satisfacció.

       Son molts els factors dels que depèn l’orientació al client (gestió per processos, millora continua, gestió de la satisfacció, fidelització de clients, qualitat ….) però el més important és l’empatia i sensibilitat de l’equip humà de l’empresa. L’orientació al client com un dels principis de gestió de qualitat busca que l’equip humà es posi a la pell dels nostres clients i tingui aquesta actitud permanent per detectar i satisfer les seves necessitats.

       Principi de qualitat 2. Lideratge.

       El lideratge és el conjunt d’habilitats directives (prendre iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar un projecte, de forma eficaç i eficient) que un individu té per influir a la forma de ser les persones o a un equip de persones, fent que aquest equip treballi motivat en aconseguir els objectius i fites.

       El lideratge com un dels principis de gestió de la qualitat implica activitats d’organització i planificació, les quals es faran en el marc del pla estratègic. Les activitats d’anàlisi, prevenció, millora i seguiment de la qualitat total, s’hauran d’incorporar de forma permanent al sistema de gestió de l’empresa, a través del pla de negoci o de la certificació ISO, i així, crear consciència i esperit de millora de la qualitat de l’empresa en els nivells més elevats.

       Las activitats de la direcció, sols son efectives quan el lider , motivi i dirigeixi als treballadors a la consecució dels objectius. El líder, és la persona capaç d’influir a les actituds, opinions i accions dels altres membres d’un col·lectiu, sense necessitat d’estar dotat d’autoritat formal. Al líder, se’l jutja i se l’admira per la seva eficàcia, atractiu i per la seva bondat.

       Principi de qualitat 3. Compromís amb les persones.

       El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una organització i el seu compromís sincer fa que les seves habilitats es facin servir pel benefici de l’organització. La participació del personal és un dels principis de gestió de la qualitat que s’aplica a partir de que el personal:

       • Coneix les seves competències i responsabilitats a la resolució d’incidències. Si cal haurà de rebre formació ISO específica.
       • Comparteixen els seus coneixements i experiències.
       • És conscient del que implica la seva contribució a l’organització i son avaluats d’acord amb els objectius.

       Els principals beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

       • La motivació, involucració i compromís dels treballadors.
       • L’alt nivell de participació i contribució dels treballadors a la millora continua. Per aconseguir-ho pot ser necessari una direcció per objectius amb incentius i reconeixements.

       Principi de qualitat 4.  Enfoc a processos.

       La gestió per processos d’activitats i recursos possibilita és un dels principis de gestió de la qualitat que ajuda a aconseguir de forma més eficaç els resultats esperats. Per aplicar-lo, cal:

       • Definir correctament els processos i responsabilitats. L’organització ha deixat de ser una organització per departaments o àrees funcionals per ser una organització per processos per poder crear valor a los clientes.
       • Estan definides les interfases entre processos i funcions.
       • Avaluar els riscs, les seves conseqüències i impactes a qualsevol part interessada. Per aconseguir-ho es pot fer servir com a guia la norma ISO 31000.

       Els beneficis que poden implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

       • Estalvi de diners i temps
       • Millora de resultats
       • Definició de nous i millors objectius i fites.

       Principi de qualitat 5. Millora contínua.

       La millora continua, com un dels principis de gestió de la qualitat,  ha de ser un objectiu permanent de l’organització. S’aconsegueix seguint el “Cicle de Deming” o cicle PDCA. Per demostrar l’aplicació d’aquest principi, normalment:

       • Es dóna un enfoc compromès a la millora. El personal haurà de tenir la competència i formació per aplicar la millora.
       • La millora continua serà l’objectiu de tothom, implicant-se a la millora de productes, processos i sistemes.
       • Es fan auditories i avaluacions per detectar noves àrees de millora.

       Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

       • Augmenta l’avantatge competitiva.
       • Reacció ràpida davant de noves oportunitats.

       Principi de qualitat 6.  Enfocament basat en fets per a la presa de decisió.

       Cal ser conscient que allò que no es pot mesurar no es pot controlar i el que no es pot controlar és un caos. Per això, les decisions més eficaces estan fonamentades amb l’anàlisi de dades i informació. Per demostrar que s’aplica el ssisè dels principis de gestió de la qualitat, cal:

       • Tenir informació i dades precises i fiables.
       • Són accessibles tant la informació com les dades.
       • S’analitzen les dades, experiència i es prenen decisions per la millora continua en funció dels resultats.

       Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

       • Decisions encertades, fonamentades en les dades.
       • Poder demostrar l’efectivitat de les decisions a través de la referencia de fets reals.
       • Capacitat de qüestionar opinions, decisions i fer revisions.

       Principi de qualitat 7. Gestió de les relacions.

       L’últim dels principis de gestió de la qualitat augmenta la capacitat de crear valor a l’organització i al proveïdor. Es demostra l’aplicació d’aquest principi a partir de

       • S’identifiquen i seleccionen proveïdors clau per l’organització i es creen relacions entre els dos. Es necessita desenvolupar aliances estratègiques amb els proveïdors per ser més competitius i millorar la productivitat i la rendibilitat. A les aliances guanya tant l’organització com els proveïdors.
       • S’instaura un fons comú de competències, recursos i activitats conjuntes per la millora.
       • Es disposa d’una comunicació clara i oberta.

       Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

       • Augmenta la capacitat de crear valor a les dues parts.
       • Capacitat d’aportar flexibilitat i rapidesa a les respostes en un mercat canviant.
       • Optimització de costos i recursos. Aplicar els principis de gestió de la qualitat ajuda a augmentar els beneficis a través de la gestió dels costos i riscos.

       Certificat ISO amb acreditació?

       Què aporta un certificat ISO amb acreditació?

       Un certificat ISO amb acreditació aporta beneficis a l’empresa:

       • Augmenta la confiança dels seus clients si saben que té un certificat ISO amb acreditació. Implica clients més satisfets i per tant és més fàcil de vendre, d’acord amb el pla de negoci. Es redueix el control de qualitat que ens fan els clients i és més fàcil fer acords de qualitat concertada amb ells.
       • Facilita l’exportació. Un certificat ISO amb acreditació ajuda a guanyar quota de mercat en facilitar l’accés a mercats exteriors, ajudant a complir el pla de màrqueting internacional. Ajuda a a reduir els costos dels fabricants i exportadors en reduir o eliminar la necessitat de repetir el certificat ISO i proves al país on es vulgui vendre.
       • Minimitza riscos. Una empresa amb certificat ISO amb acreditació redueix el risc de produir o proveir un producte defectuós. Redueix el risc de devolucions de clients que no accepten avaluacions sense acreditació. En cas de litigi, el certificat ISO acreditat demostra que ha pres precaucions, en seleccionar i contractar una certificació ISO competent. El certificat ISO amb acreditació ajuda a implantar eficientment el Pla de Continuïtat del Negoci.
       • Millora la imatge. Un certificat ISO amb acreditació implica fiabilitat i reconeixement. El certificat ISO acreditat augmenta la confiança dels clients, augmentant el valor de la marca tant de l’empresa com dels productes o serveis.

       Qui acredita les certificadores?

       Les “Entitats d’Acreditació” acrediten a les certificadores per que puguin fer un certificat ISO amb acreditació.

       Certificadores acreditades
       Certificat ISO amb acreditació d’ENAC
       Les principals “Entitats d’Acreditació” de les certificadores ISO a Europa son: